Back

LITURGHIE SI EUHARISTIE

Euharistia - punctul culminant si ratiunea de a fi a Liturghiei

Sfânta Liturghie este slujba esentialã în care Biserica se înaltã în Împãrãtia lui Dumnezeu prefãcând viata noastrã în comuniune, din iubire, cu Sfânta Treime si între noi. Euharistia este punctul culminant si ratiunea de a fi a Sfintei Liturghii. Nicolae Cabasila îsi începe tâlcuirea Sfintei Liturghii cu afirmatia cã sãvârsirea acesteia are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul Trup si sânge al Domnului în scopul sfintirii credinciosilor prin împãrtãsirea cu acestea. Întreaga rânduialã a Liturghiei este o pregãtire si un urcuscontinuu spre unirea euharisticã cu Hristos.
În Liturghie Hristos este prezent în mod real nu numai în jertfa euharisticã ci, dupã cum remarca Pãrintele Stãniloae, în multe moduri: în cuvintele Sfintei Scripturi citite în Bisericã, în cuvântul de propovãduire al preotului, în rugãciunile rostite de preot, în cântãrile credinciosilor . Sfânta Liturghie este un ansamblu unitar în care fiecare lucrare ne face pãrtasi, într-o anumitã mãsurã, lui Hristos si ne pregãteste pentru unirea deplinã cu El prin împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Lui.

Liturghia - împlinirea pregãtirii pentru Euharistie

Sfânta Liturghie împlineste pregãtirea personalã a fiecãruia si pregãtirea comunitãtii pentru Euharistie fiind ultima si cea mai importantã etapã a acestei pregãtiri, o împreunã înaintare a Bisericii, cãlãuzitã de Hristos, spre recunoasterea si primirea Mirelui. Fiecare Liturghie este astfel o actualizare a drumului spre Emaus (Lc. 24, 13-35): Hristos vine în mijlocul nostru si ni se dãruieste mai întâi prin cuvintele Sale fãcând sã "ardã inimile în noi" (Lc. 24, 32) si sã se nascã în noi credinta care sã ne ajute sã-L recunoastem si sã-L primim în Euharistie. Înaintarea în Liturghie spre momentul suprem al cuminecãrii cu Trupul si Sângele Domnului presupune o schimbare lãuntricã treptatã prin primirea hranei teologice, mâncarea si bãutura Cuvântului. "De la meta-noia (cãinta) personalã a fiecãrui credincios si dobândirea "mintii lui Hristos" (I Cor. 2, 16) înaintãm la homo-noia (acelasi gând al) tuturor si la meta-morfoza (transfigurarea) a toate (a trupului si a sufletului, a persoanei si a comunitãtii) si la manifestarea în fiecare si în toti a tainei Cuvântului întrupat" .
Liturghia Cuvântului si Liturghia Euharisticã în unitatea lor realizeazã unirea cu Hristos
În afara Proscomidiei, care este o parte introductivã, Liturghia propriu-zisã este formatã din douã pãrti indisolubil legate si cu o structurã paralelã: Liturghia Cuvântului (catehumenilor) si Liturghia Euharisticã (credinciosilor). Prima are în centru hrana teologicã, împãrtãsirea cu Dumnezeu Cuvântul prin cuvintele Sale pe care le auzim în lecturile scripturistice si în predicã. A doua are în centru împãrtãsirea cu Dumnezeu Cuvântul întrupat adicã cu însusi Trupul si Sângele Lui. Rugãciunile rostite de preot sau credinciosi în ambele pãrti ale Liturghiei sunt mijloace prin care intrãm în legãturã cu Hristos si ne pregãtim pentru împãrtãsirea cu El. Liturghia Cuvântului pregãteste si se împlineste în Liturghia Euharisticã si amândouã, în unitatea lor, realizeazã întâlnirea si unirea cu Hristos.

Pregãtirea pentru intrarea în Împãrãtie

Liturghia Cuvântului se deschide cu binecuvântarea mare care proclamã scopul Sfintei Liturghii ca fiind intrarea în Împãrãtia Treimicã a dragostei. Aceastã intrare se poate împlini numai prin împãrtãsirea cu Fiul lui Dumnezeu întrupat care a biruit moartea prin cruce.
Ectenia Mare este o rugãciune atotcuprinzãtoare care îmbrãtiseazã întreaga lume chemându-ne sã lãsãm toatã grija personalã si sã ne identificãm cu rugãciunea Bisericii, învãtând ierarhia crestinã a valorilor.
Antifoanele ne pregãtesc pentru intrarea în Împãrãtie arãtându-ne starea în care trebuie sã ne apropiem de Dumnezeu (antifonul I: "Binecuvinteazã suflete al meu pe Domnul") mãrturisind credinta în Fiul lui Dumnezeu care ne-a deschis calea spre Împãrãtie si ne dãruieste puterea de a intra în ea (antifonul II: "Unule Nãscut"). Antifonul III, Fericirile, ne pune în fatã conditiile intrãrii în Împãrãtie.
Intrarea Micã constând în purtarea Evangheliei, icoana Cuvântului lui Dumnezeu, prin mijlocul credinciosilor si intrarea prin usile împãrãtesti, care simbolizeazã usile cerului, în altar, imagine a Împãrãtiei lui Dumnezeu, aminteste întreaga lucrare a Fiului. Dumnezeu Cuvântul S-a întrupat si a venit în lume "ca sã lumineze pe tot omul care vine în lume" (In. 1,9) si a trecut prin mijlocul oamenilor pentru a se face cunoscut si pentru a-L face cunoscut pe Tatãl ("Dacã M-ati fi cunoscut pe Mine si pe Tatãl Meu L-ati fi cunoscut" In. 14,7) si a-i conduce astfel, cu Sine, în Împãrãtie .

Consumarea euharisticã a Cuvântului

Cântarea trisaghionului, dupã cum o aratã rugãciunea corespunzãtoare, uneste îngerii si oamenii în slãvirea lui Dumnezeu descoperindu-ne sfintenia lui Dumnezeu si pregãtindu-ne pentru primirea Cuvântului Lui. Lecturile scripturistice plasate în contextul doxologic al trisaghionului aratã "modul în care Cuvântul lui Dumnezeu ajunge în bisericã venind nu pur si simplu din trecut, ca o carte sau un canon fixat ci, mai ales, din realitatea eshatologicã a Împãrãtiei" . Pãrintii Bisericii (Clement Alexandrinul, Origen, Sfântul Ioan Gurã de Aur, Sfântul Grigore Teologul) subliniazã cã, în Liturghie, Cuvântul este consumat euharistic, ne împãrtãsim de Dumnezeu prin cuvintele Sale. De aceea rugãciunea care precede Evanghelia este o adevãratã epiclezã pentru ca Duhul Sfânt sã facã prezent Cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul Bisericii Sale.
Locul firesc al predicii este în continuarea Evangheliei reprezentând primirea Evangheliei în unitatea Bisericii peste care odihneste Duhul Sfânt, o parte esentialã a Liturghiei Cuvântului.

Actualizarea Cinei celei de Tainã

Liturghia Euharisticã este o actualizare a Cinei cele de Tainã si, implicit, a celor patru lucrãri sãvârsite atunci de Hristos: "a luat" (pâinea), "a multumit si a binecuvântat", "a frânt" si "a dat" (ucenicilor). Acestor patru lucrãri le corespund patru pãrti ale Liturghiei : Intrarea Mare, anaforaua, frângerea, împãrtãsirea.
"A luat" - Intrarea mare este centrul ritualurilor preanaforale care au ca scop pregãtirea materialã a altarului si a darurilor si pregãtirea duhovniceascã a slujitorilor si a credinciosilor pentru aducerea jertfei duhovnicesti si împãrtãsire. Imnul heruvic scoate foarte bine în evidentã acest lucru. El nu se referã strict la procesiune asa cum în mod greºit a fost înþeles uneori prin analogie cu Liturghia darurilor mai înainte sfintite. Heruvicul este o introducere la întreaga actiune liturgicã de la anafora la împãrtãsanie. Îi învatã pe credinciosi cã ei, care vor cânta cântarea întreit sfântã a heruvimilor (Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot …, din timpul anaforalei) trebuie sã lase toatã grija lumeascã (Sus sã avem inimile) ca sã-L primeascã (upodexomai) pe Hristos în împãrtãsanie .
Sfântul Ignatie al Antiohiei aratã cã în Bisericã trebuie sã fie unire în credintã si dragoste . De aceea, înainte de înãltarea jertfei euharistice, aceastã unitate se trãieste prin douã acte liturgice: sãrutarea pãcii si rostirea Crezului. Credem cã asa cum, în multe biserici, s-a revenit la practica rostirii în comun a Crezului, ar fi de dorit o revenire si la practica sãrutãrii pãcii si între credinciosi (bãrbati cu bãrbati si femei cu femei) deoarece "sãrutarea aceasta uneste sufletele unele cu altele si îndepãrteazã din suflete orice vrãjmãsie".

"A multumit si a binecuvântat"- Anaforaua este o lungã rugãciune de multumire adresatã lui Dumnezeu Tatãl prin care se aduce jertfa euharisticã. În vechime protosul adunãrii euharistice o rostea cu voce tare, în auzul credinciosilor care se asociau numai la ecfonisul final prin rãspunsul "Amin". Termenul de anafora înseamnã ridicare, înãltare, ofrandã, jertfã.
Anaforaua îsi are izvorul în rugãciunea de multumire si binecuvântare rostitã de Mântuitorul în seara Cinei celei de Tainã. În Biserica primarã ierarhii aveau dreptul sã improvizeze textul anaforalei dându-i o redactare personalã, respectând însã o anumitã schemã comunã tuturor liturghisitorilor în ceea ce priveste ideile exprimate. Cu timpul s-au impus anumite anaforale redactate de diferite personalitãti ale Bisericii. În Biserica Ortodoxã s-au pãstrat în uz anaforalele Sfintilor Ioan Gurã de Aur si Vasile cel Mare.
Având structura unei cuvântãri, a unei istorisiri publice despre slava lui Dumnezeu si opera Lui, anaforaua este, mai ales în cazul Sfântului Vasile cel Mare, o adevãratã sintezã a teologiei ortodoxe exprimatã în formã doxologicã. Ea are o structurã trinitarã, în cinstea Sfintei Treimi, putând identifica în cadrul ei trei pãrti în care se face referire specialã la lucrarea fiecãrei Persoane treimice urmate de rugãciunea de mijlocire generalã a Bisericii.

Anaforaua liturgicã - rugãciunea centralã a Sfintei Liturghii

În cursul anaforalei se aduce multumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale, se face pomenirea lucrãrii mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, se înaltã darurile de pâine si vin si se invocã Duhul Sfânt spre sfintirea acestora. Cuvântul se uneste astfel cu Taina, pâinea si vinul se prefac, prin pogorârea Duhului Sfânt, în Trupul si Sângele Domnului.
Anaforaua scoate în evidentã faptul cã actualizarea lucrãrii mântuitoare a lui Hristos se face prin sãvârsirea Sfintei Liturghii iar primirea roadelor acestei lucrãri se face prin cuminecarea celor prezenti cu Sfintele Taine (scopul acestei slujbe): "Pentru ca sã fie celor ce se vor împãrtãsi spre trezirea sufletului, spre iertare pãcatelor, spre împãrtãsirea cu Sfântul Tãu Duh, spre plinirea Împãrãtiei cerurilor, spre îndrãznirea cea cãtre Tine iar nu spre judecatã sau spre osândã"(anaforaua Sfântului Ioan Gurã de Aur). Tot anaforaua ne descoperã si sensul eclezial al împãrtãsaniei care depãseste abordarea ei strict individualistã: "Iar pe noi pe toti care ne împãrtãsim dintr-o pâine si dintr-un potir sã ne unesti unul cu altul prin împãrtãsirea aceluiasi Duh Sfânt"(anaforaua Sfântului Vasile cel Mare). Reiese clar astfel cã participarea la Liturghie se împlineste prin împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Domnului.
Rostirea cu voce tare a anaforalei în Biserica primarã era expresia împreunei -slujiri a clerului si poporului în Sfânta Liturghie. Sfântul Ioan Gurã de Aur aratã cã "tot poporul binecredincios, laolaltã cu ceata preoteascã, în picioare si cu mâinile ridicate aduc înfricosãtoarea Jertfã" . La Sfânta Liturghie nu pot fi spectatori pasivi. Credinciosii slujesc alãturi de cler si, pentru a sluji, este nevoie ca ei sã audã si sã înteleagã rugãciunile rostite de preot în numele lor.
Începând cu sec. V-VI s-a rãspândit tot mai mult obiceiul citirii în tainã a anaforalei. Acest obicei nu s-a impus datoritã unor motive care sã tinã de esenta Liturghiei ci din dorinta de a câstiga timp printr-o rostire mai grãbitã a anaforalei atunci când Liturghia s-a lungit ca urmare a introducerii imnelor cântate de credinciosi . Nu existã nici o reglementare a autoritãtii bisericesti care sã indice citirea în tainã a anaforalei. Din contrã, Împãratul Justinian prin Novella 137, cap. VI din 25 martie 565 interzice citirea în tainã a anaforalei" . Dar mãsura sa nu a putut opri rãspândirea acestui obicei. S-a ajuns astfel ca rânduiala Liturghiei sã ia înfãtisarea "unui serviciu dublu: de o parte unul cu caracter tainic sãvârsit în tãcere de cãtre liturghisitor în altar, iar altul exterior, perceptibil si executat de cãtre diacon si popor (stranã, cântãret, cor) în vãzul si auzul tuturor. Faptul acesta a fãcut ca poporul sã rãmânã din ce în ce mai strãin si mai opac fatã de partea ce revine preotului adicã tocmai de ceea ce este esenþial si fundamental în actiunea Liturghiei"
În consecintã apar si explicãri ale Liturghiei care absolutizeazã rolul clerului transformându-i pe credinciosi în simpli spectatori. Dezvoltarea în paralel a iconostasului si întelegerea gresitã a acestuia ca un zid despãrtitor între cler si credinciosi care ascunde lucrarea clerului a fãcut ca uneori sã se ajungã la identificarea caracterului tainic al Liturghiei cu pãstrarea secretului în ce priveste ceea ce preotii fac si rostesc. Dar aceastã întelegere vine în contradictie flagrantã cu sensul profund al cultului crestin ortodox de împreunã-slujire a clerului si credinciosilor.
Paralela fãcutã între iconostas si citirea în tainã a rugãciunilor în sensul despãrtirii si ascunderii de credinciosi este gresitã dovedind o neîntelegere a sensului iconostasului. Iconostasul nu ascunde ci descoperã realitatea vesnicã Împãrãtiei cerurilor, el nu desparte ci uneste Biserica pãmânteascã cu cea cereascã pentru cã iconostasul nu este un perete despãrtitor ci un suport pentru icoane. Icoana învatã, descoperã si uneste de aceea iconostasul oferã toate posibilitãtile unei participãri depline si constiente în cel mai înalt grad la Liturghie. "Deplinãtatea liturgicã constã în prezenta iconostasului si în a face rugãciunile euharistice accesibile poporului. Numai în acest chip cuvântul si icoana îsi vor dobândi deplinãtatea întelesului lor" .
Citirea în tainã a rugãciunilor Liturghiei a afectat serios caracterul catehetic al Sfintei Liturghii. În lipsa unei explicatii speciale Liturghia a devenit tot mai neînteleasã de popor, unitatea dintre Liturghie si Euharistie nu a mai este perceputã. "Credinciosii au ajuns sã nu mai priceapã rostul sacru, al Sfintei Liturghii si sã participe tot mai rar la sãvârsirea ei" .
Omul modern vrea sã înteleagã ceea ce face si de aceea, în ultimul timp, tot mai multi teologi subliniazã importanta revenirii la citirea cu voce tare a rugãciunilor Liturghiei si în primul rând a anaforalei care are un rol esential în pregãtirea pentru împãrtãsanie.

"A frânt"- Dupã anaforaua liturgicã urmeazã ultimele ritualuri pregãtitoare pentru cuminecare:
v Rugãciunea "Tatãl nostru" în care credinciosii îsi mãrturisesc unitatea frãteascã, cer iertarea pãcatelor si "pâinea cea spre fiintã" adicã însusi Trupul Domnului.
v Exclamatia "Sfintele sfintilor!" atrage atentia la cele sfinte adicã Trupul si Sângele Domnului sunt numai pentru sfinti.
v Rãspunsul "Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos" aratã cã numai El este sfânt si izvor al sfinteniei dar" si noi suntem sfinti dar nu prin fire ci prin participare, prin nevointã si rugãciune" .
v Frângerea propriu-zisã a agnetului

"A dat"- Ultima parte a Liturghiei, împãrtãsirea, este împlinirea si ratiunea de a fi a întregii slujbe care este o înãltare continuã spre acest moment suprem. Unirea cu Hristos înseamnã a vedea "lumina cea adevãratã, a primi Duhul cel ceresc, a afla credinta cea adevãratã", este "culmea vederii, a luminii si a comuniunii cu Dumnezeu" .
Acum putem cu adevãrat sã iesim "cu pace" din bisericã ducând pacea si darul lui Dumnezeu, primite la Liturghie, acasã si pretutindeni unde ne gãsim.

Concluzii

Întreaga rânduialã a slujbei ne descoperã faptul cã Liturghia este împlinirea pregãtirii pentru Euharistie iar Euharistia este punctul culminant si ratiunea de a fi a Liturghiei. Ca urmare câteva concluzii se impun:
v Liturghia este o lucrare comunã a întregii Biserici, o împreunã înaintare spre unirea cu Hristos. De aceea orice manifestare a evlaviei individuale care face abstractie de slujbã (citirea unor rugãciuni, îngenunchieri etc.) sunt total nepotrivite.
vÎmpãrtãsirea credinciosilor în afara Liturghiei este o exceptie care nu se aplicã decât în cazul bolnavilor. În restul cazurilor este o îndepãrtare de la sensul autentic al slujbei.
v Participarea la Liturghie se împlineste prin Împãrtãsire. O Liturghie la care nu se cuminecã decât clericii îsi atinge doar în micã mãsurã scopul. De aceea idealul spre care trebuie sã tindem este ca cei care participã la slujbã, având pregãtirea potrivitã, sã se si împãrtãseascã.

Pr. Florin Botezan

Note bibliografice:§ Nicolae Cabasila, Tãlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, I, trad., studiu introductiv si note de Pr. Prof. Dr. Ene Braniste în Scrieri, Bucuresti, 1989, p. 26 § Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova, 1986, p. 81-106.
§ Arhimandritul Vasilios, Intrarea în Împãrãtie. Elemente de trãire liturgicã a tainei unitãtii în Biserica Ortodoxã, trad. de Pr. Prof. Dr. Ioan Icã, Sibiu, 1996, p. 33 § Viu este Dumnezeu. Catehism pentru familie, trad. de Aurel Brosteanu si Pãrintele Galeriu, Bucuresti, 1992, p. 363.
§ Ioannis Zizioulas , Fiinta eclesialã, trad. Aurel Nae, Bucuresti, 1996, p.217, n. 70.
§ Paul Evdokimov, Rugãciunea în Biserica de Rãsãrit, trad. de Carmen Bolocan, Iasi, 1996, p. 175
§ vezi Sfântul Gherman I, Arhiepiscopul Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, prezentare traducere si note de Pr. Prof. Nic. Petrescu, în MO, an XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 200 § Sf. Ignatie Teoforul, Ep. Cãtre Magnezieni, I, 2, în. Scrierile Pãrintilor Apostolici, Bucuresti, 1995, p 198
§ Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza V Mistagogicã, 3, trad. de Pr. D. Fecioru, în Catehezele, vol. II, Bucuresti, 1943, p. 567.
§ Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilia III la Epistola cãtre Filipeni, la Pr. P. Vintilescu, op. cit., p. 273.
§ Vezi Pr. P. Vintilescu, op. cit., p. 238.
§ Corpus juris civilis, ed. Eduard Osendrugen, part. III, Lipsca, 1875, p. 628.
§ Pr. Prof. Ene Braniste, Participarea la Liturghie,ed. România Crestinã, 1999, p.27
§ Leonid Uspensky, Problema iconostasului, în MB, an XV (1965), p. 119.
§ Pr. D. Stãniloaie (interviu) în Ioanichie Bãlan, Convorbiri duhovnicesti, vol. II, Roman, 1988, p. 15.
§ Vezi Pr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 282, Pr. Ene Braniste, Participarea la Liturghie, ed. România Crestinã, 1999, p.53, Pr. Prof. Dumitru Popescu, Cuvânt Înainte la ibidem p. 10, Pr. Prof. Ioan Icã, Modurile prezentei personale alui Iisus Hristos si ale comuniunii cu El în Sfânta Liturghie, în Persoanã si comuniune, Sibiu, 1993, etc.
§ Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza V mistagogicã., 19, în Cateheze II, p. 576..
§ Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia bisericeascã, , III,I, în Opere Complete, trad., introducere si note de Pr. Dumitru Stãniloae, Bucuresti 1996, nota 69, p. 124-.

Back

 

Meniu:
IstoricvContactvBibloteca: Cuvântul credintei vVeniti de luati bucurie-Pãrintele Teofil PãrãianuvExplicarea Sfintei Liturghii- Pãrintele Florin BotezanvLiturghie si Euharistie-Pãrintele Florin BotezanvTelevizorul-Tentatia vremurilor noastre- Pãrintele Florin BotezanvCuvinte alese-Sfântul Ioan Gurã de Aur vViata în duh filocalic-Antologie filocalicã- Alcãtuire de Ignatie MonahulvRugãciuni: v Linksv Guestbook.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.