Preasfanta Treime miluieste-ne pe noiRugãciune pentru unire
de Arhimandritul Sofronie

Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu Cela ce ridici pãcatul lumii, Cela ce înãltându-Te pe muntele Gologotei ne-ai rãscumpãrat din blestemul legii si ai zidit din nou chipul Tãu cel cãzut, Cela ce pre cruce mâinile Ti-ai întins spre a aduce laolaltã pre toti copiii lui Dumnezeu cei risipiti si trimitând pre Preasfântul Duh, la unire pre toti ai chemat; Tu, dar, raza Tatãlui fiind, înainte de a pãsi spre aceastã mare lucrare de sfintenie a rãscumpãrãrii lumii, Te-ai rugat cãtre Tatãl Tãu ca toti una sã fim, precum si Tu una esti împreunã cu Tatãl si cu Duhul Sfânt, Însuti dãruieste nouã har si întelepciune ca sã împlinim în toate zilele aceastã poruncã si ne întãreste în nevointa acelei iubiri pre carea o ai poruncit nouã zicând: "sã vã iubiti unul pe altul precum si Eu v-am iubit pre voi". Prin Duhul Tãu cel Sfânt dãruieste nouã puterea de a ne smeri, unul cãtre altul, luând aminte la aceea cã cel ce iubeste mai mult se si smereste; învatã-ne sã ne rugãm unii pentru altii, sã ne purtãm poverile unii altora cu rãbdare si ne uneste în legãtura neclintitã a dragostei, întru o singurã turmã de oi ascultãtoare, în Numele Tãu cel Sfânt, dând nouã si a vedea în fiecare dintre fratii si surorile noastre chipul slavei Tale celei negrãite si a nu uita cã fratele nostru este viata noastrã.
Asa Doamne, Cela ce ne-ai adunat laolaltã întru bunãvoirea Ta, fã-ne pre noi a fi cu adevãrat o familie, vietuind cu o singurã inimã, o singurã voie, întru o singurã iubire, ca un singur om, dupre sfatul Tãu cel mai înainte de veci, pentru cel întâi nãscut al Tãu - Adam.
Umbreazã parohia noastrã cu duhul temerii de Dumnezeu si acoperã pre ea cu acoperãmântul Preacuratei Maicii Tale si al tuturor sfintilor Tãi, binecuvântând si ocrotind pre fiestecare ce într- însa vietuieste [N] pãzindu-ne pre toti de gânduri aducãtoare de stricãciune, de cuvinte necuviincioase sau miscãri ale inimii carile sã poatã prãpãstui sfânta lucrare a slujirii noastre; cât sã se zideascã aceastã casã pre piatra evanghelicestilor Tale porunci întru loc de tãmãduire, de sfintire si de mântuire, nouã însine precum si tuturor celor ce vor veni cãtre dânsa, cei osteniti si împovãrati, fratii si surorile noastre, ca toti sã aflãm odihnã întru Tine, cel blând si smerit - Împãratul nostru, acum si pururea si în vecii vecilor.
AMIN.

Rugãciuni