Back

Cuvântul credintei

Buletin al Parohiei Ortodoxe “Mihai Viteazul” Alba Iulia 

Anul II, nr. 9, Motto:Pocãiti-vã cã s-a apropiat Împãrãtia Cerurilor” Matei 4, 17

Sumar: Apostolul si Evanghelia (Începutul propovãduirii Domnului) vCalea pocaintei- Ep. Kallistos Warev Sfântul Simeon Noul Teolog-Despre pocãintãv Pregãtirea pentru spovedanie (Sergiu Covaci) vEpiscopul Nicolae Velimirovici -fata la Dumnezeu vDin cuvintele Pãrintilor- despre pocãntã vSinaxar- Sfântul Grigorie de Nyssa (Pr. Iulian Nistea)

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule! Apostolul - Efeseni 4

7. Iar fiecãruia dintre noi, i s-a dat harul dupã mãsura darului lui Hristos.
8. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înãltime, a robit robime si a dat daruri oamenilor".
9. Iar aceea cã "S-a suit" ce înseamnã decât cã S-a pogorât în pãrtile cele mai de jos ale pãmântului?
10. Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate sã le umple.
11. Si el a dat pe unii apostoli, pe altii prooroci, pe altii evanghelisti, pe altii pãstori si învãtãtori,
12. Spre desãvârsirea sfintilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,
13. Pânã vom ajunge toti la unitatea credintei si a cunoasterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bãrbatului desãvârsit, la mãsura vârstei deplinãtãtii lui Hristos.

Alfa si OmegaEvanghelia - Matei 4

12. Si Iisus, auzind cã Ioan a fost întemnitat, a plecat în Galileea.
13. Si pãrãsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângã mare, în hotarele lui Zabulon si Neftali,
14. Ca sã se împlineascã ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:
15. "Pãmântul lui Zabulon si pãmântul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
16. Poporul care stãtea în întuneric a vãzut luminã mare si celor ce sedeau în latura si în umbra mortii luminã le-a rãsãrit".
17. De atunci a început Iisus sã propovãduiascã si sã spunã: Pocãiti-vã, cãci s-a apropiat împãrãtia cerurilor.

De la pocãintã ne vine spãlarea întinãciunii faptelor rusinoase. Dupã ea primim împãrtãsirea de Duhul Sfânt. Dar nu în chip simplu, ci dupã credinta, simtirea si smerenia celor ce s-au pocãit din tot sufletul. Însã numai dupã iertarea deplinã a pãcatelor de mai înainte, primitã de la pãrintele care ne-a luat asupra sa. De aceea bine este sã ne pocãim în fiecare zi pentru porunca ce s-a dat. Iar îndemnul “Pocãiti-vã!” ne aratã lucrarea aceasta ca fiind fãrã hotar.
Sfântul Simeon Noul Teolog

Back to top

Calea pocãintei

Prea Sfintitul Kallistos (Ware),
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecesti din Marea Britanie

Pocãiti-vã cã s-a apropiat Împãrãtia Cerurilor (Matei 3, 2; 4, 17). Acestea sunt cuvintele prin care si-au început propovãduirea atât Sfântul Ioan Botezãtorul cât si Domnul nostru Iisus Hristos. Pocãinta este chiar punctul de pornire al Evangheliei. Fãrã pocãintã nu existã viatã nouã, mântuire, intrare în Împãrãtia Cerurilor.
Ce întelegem de fapt prin pocãintã? Cuvântul ne sugereazã, în general, regretul de a fi pãcãtuit, sentimentul de vinovãtie, senzatia de durere si dezgust pentru rãnile pe care le-am fãcut semenilor si nouã însine. Aceastã viziune nu este însã completã. Ca sã ne apropiem de sensul profund al pocãintei este necesarã o revenire la termenul grec: metanoia. Literal, înnoirea mintii: adicã nu numai regretarea trecutului, ci transformarea totalã a perspectivei, înnoirea manierei de a ne raporta la Dumnezeu, la altii si la noi însine. Pocãinta nu este un acces de remuscãri si autocompãtimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieti pe Sfânta Treime. Pocãinta nu înseamnã privirea în jos la imperfectiunile proprii, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu: nu în urmã cu repros, ci înainte cu încredere. Sã privesti nu ceea ce n-ai reusit sã fii, ci ceea ce poti deveni cu harul lui Hristos.
Privitã astfel, în sensul ei pozitiv, pocãinta nu mai apare doar ca un act singular, ci ca o atitudine permanentã. Deci, pocãinta este o iluminare, o trecere de la întuneric la luminã. Pocãinþa înseamnã sã recunosti cã Împãrãtia Cerurilor este în noi, lucrãtoare în noi.
Pocãinta nu înseamnã numai plânsul pentru pãcatele noastre, ci si “mângâierea” sau întãrirea pe care o primim de la certitudinea iertãrii dumnezeiesti. A te pocãi înseamnã, cu alte cuvinte, sã recunosti cã existã bine si rãu, iubire si urã si sã afirmi cã binele este mai puternic decât rãul, sã crezi în biruinta finalã a iubirii. Se mântuieste cel care acceptã minunea cã Dumnezeu are cu adevãrat puterea de a-i ierta pãcatele.
Adevãrata naturã a pocãintei, pozitivã si dãtãtoare de luminã, se manifestã în mod vizibil în Bisericã mai ales prin trei expresii caracteristice: 1. liturgicã – în timpul Postului Mare, 2. sacramentalã – în Taina Spovedaniei si 3. personalã – în darul lacrimilor.

1 Liturgic – pocãinta este legatã în mod deosebit de perioada anului în care se desfãsoarã Sfântul si Marele Post.
2 Sacramental – cu o fortã deosebitã este trãitã pocãinta în Taina Spovedaniei. Sensul acestei Taine este foarte bine rezumat în scurta adresare fãcutã de duhovnic penitentului: “Iatã fiule (fiicã), Hristos stã nevãzut primind mãrturisirea ta cea cu umilintã. Deci nu te rusina, nici te teme ca sã ascunzi de mine vreun pãcat, ci fãrã sfialã spune toate câte ai fãcut, ca sã iei iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. (…) Eu sunt numai un martor (…) Iar de vei ascunde de mine ceva sã stii cã toate pãcatele îndoite le vei avea; ia seama dar, de vreme ce ai venit la doctor sã nu te întorci nevindecat.”
Taina Spovedaniei este mai ales o Tainã a vindecãrii. În Spovedanie cãutãm mai mult decât o absolvire externã, legalistã, cãutãm vindecarea rãnilor adânci ale sufletului. Aducem în fata lui Hristos nu numai pãcatele ci si realitatea pãcatului din noi, adicã acea coruptie profundã a naturii noastre ce nu poate fi complet exprimatã prin cuvinte, care pare a scãpa constiintei si vointei noastre. Taina Pocãintei nu mai este doar experienta propriei slãbiciuni si dezintegrãri, ci si a iubirii tãmãduitoare a lui Dumnezeu.
Vindecarea dobânditã prin Taina Spovedaniei ia forma particularã a unei reîmpãcãri. Este ceea ce ne aratã si rugãciunea de dezlegare: “împacã si-l uneste pe dânsul cu Sfânta Ta Bisericã”. Pãcatul, asa cum învãtãm din pilda fiului risipitor, este un exil, o înstrãinare, o excludere, sau, mai bine zis, o autoexcludere din familie. Cum spune Alexei Homiakov: “Când unul dintre noi cade, cade singur”. Pocãinta înseamnã întoarcere acasã, revenirea din izolare în comunitate, reintegrarea în familie.
3. Personalã – în darul lacrimilor. Darul lacrimilor ocupã un loc important în traditia duhovniceascã a Rãsãritului crestin. Pentru Sfântul Ioan Scãrarul lacrimile sunt reînnoirea harului primit la Botez; Sfântul Isaac Sirul considerã lacrimile o limitã crucialã între starea “trupeascã” si cea “duhovniceascã” (lacrimile aratã asezarea în trup a mintii noastre), o punte de trecere de la timpul actual la veacul ce va sã fie, în care putem intra prin pregustare încã din aceastã viatã.
Existã mai multe feluri de lacrimi: lacrimi senzuale, lacrimi duhovnicesti si lacrimi demoniace. Primele sunt în general legate de patimi, fructele mâniei, înselãciunii, invidiei sau pur si simplu ale unei surexcitãri nervoase. Cea de-a doua categorie, asa cum ne aratã si numele, nu sunt rezultatul propriilor noastre eforturi ci un dar al harului dumnezeiesc, al Duhului Sfânt. Sunt deci strâns legate de rugãciunea noastrã. Dupã Sfintii Pãrinti lacrimile duhovnicesti sunt de douã feluri. La nivelul cel mai de jos sunt amare, sunt o formã de curãtire, expresia cãintei, a mâhnirii de a fi pãcãtuit, de a fi separat de Dumnezeu. La un nivel mai înalt, ele devin dulci, o formã de iluminare, expresia bucuriei nãscute din iubirea de Dumnezeu, pentru reprimirea fãrã nici un merit în starea de “fiu”. Lacrimile care se nasc din pãrerea de rãu pentru pãcate se transformã treptat în lacrimi de recunostintã si bucurie. Iatã cum, iarãsi, si în darul lacrimilor, regãsim dimensiunea pozitivã a pocãintei.
Aceasta este experienta “marii inteligente” sau a “înnoirii mintii” pe care o desemneazã cuvântul pocãintã. Plinã în acelasi timp de durere si de bucurie, pocãinta exprimã tensiunea creatoare care a impregnat totdeauna viata crestinã aici pe pãmânt.

Back to top

Pregãtirea pentru spovedanie

Hristos a venit în lume si ne-a lãsat posibilitatea eliberãrii de sub robia pãcatului prin Taina Botezului – care se sãvârseste o singurã datã în viata unui om – si Taina Spovedaniei, pe care un crestin poate sã o primeascã ori de câte ori simte nevoia.
Pentru a-si atinge scopul, Taina Spovedaniei trebuie sã fie întotdeauna bine pregãtitã. Pregãtirea pentru spovedanie constã în cercetarea constiintei si identificarea pãcatelor sãvârsite de la ultima spovedanie (unii duhovnici recomandã scrierea acestora pe o bucatã de hârtie, spre a nu fi uitate) si, mai ales, în multã rugãciune, în constientizarea pãcatului si a bolii sufletesti spre dobândirea stãrii de pocãintã. Asfel, sã ne apropiem de scaunul de spovedanie cu gândul de a pune un nou început. De asemenea, este foarte important ca, înainte de a merge la spovedanie, sã ne rugãm lui Dumnezeu ca prin gura duhovnicului sã ne vorbeascã Dumnezeu.
Este recomandat ca fiecare crestin sã-si gãseascã un duhovnic la care sã meargã regulat, cãci spovedindu-ne la acelasi duhovnic acesta ajunge sã ne cunoascã si sã stie cum sã ne îndrume pe calea mântuirii. Alegerea duhovnicului trebuie sã se facã cu mare grijã.
În urma spovedaniei duhovnicul ne va da un canon, care nu reprezintã o pedeapsã pentru pãcatele sãvârsite ci este un medicament, cãci precum trupului nostru, când este bolnav, îi dãm medicamente, tot asa si sufletul, fiind bolnav în urma sãvârsirii pãcatelor, are nevoie de medicamentul sãu, care este canonul.
Iesind de la spovedanie sã avem credinta cã Dumnezeu, prin mâna duhovnicului, ne-a dãruit iertarea pãcatelor, ne-a vindecat sufletul si ne-a împãcat cu Biserica.
În ceea ce priveste frecventa spovedaniei, este bine sã o facem ori de câte ori ne simtim sufletul apãsat de pãcat, dupã cum si la doctor apelãm ori de câte ori suntem bolnavi. Totusi, sã nu lãsãm sã treacã mai mult de o lunã fãrã sã ne spovedim.
Multi socotesc cã spovedania este strâns legatã de împãrtãsanie. Dar acest lucru nu este adevãrat. Pe de o parte, nu primim Trupul si Sângele Domnului în mod automat dupã spovedanie ci, în cazul în care am sãvârsit pãcate grele, duhovnicul ne poate opri un timp mai lung sau mai scurt de la împãrtãsire. Pe de altã parte, dacã ne strãduim sã ducem o viatã curatã, autentic crestinã, nu sãvârsim pãcate grele si ne spovedim cu regularitate, duhovnicul ne poate da dezlegare sã ne împãrtãsim, cu pregãtirea cuvenitã, la liturghiile la care participãm. Sã ne gândim la clerici. Acestia se împãrtãsesc de mai multe ori pe sãptãmânã. Se spovedesc ei de fiecare datã? Bineînteles cã nu. Oare sunt oamenii de rând mai prejos, în fata împãrtãsaniei, fatã de clerici? Biserica, prin vocea Sfântului Ioan Gurã de Aur, rãspunde categoric: Nu! Înaintea Sfintei Împãrtãsanii preotii si credinciosii sunt egali. Si desigur cã ceea ce fac preotii nu este gresit.
Un crestin trebuie sã ducã o astfel de viatã care sã-i permitã sã se împãrtãseascã la fiecare liturghie la care participã si, ca urmare, sã se spovedeascã de câte ori pãcatul îl scoate din aceastã stare.

Sergiu Covaci

Back to top

"Dumnezeu si pãcatul stau pe douã planuri opuse. Nimeni nu poate întoarce fata cãtre Dumnezeu, pânã ce mai întâi nu întoarce spatele pãcatului. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu, pânã ce mai întâi nu urãste pãcatul.
Spatele nu vede; tot asa cel întors cu fata cãtre pãcat nu poate vedea pe Dumnezeu.
Si sufletul nostru, ca si globul pãmântesc, are douã anotimpuri: rãsãritul si apusul, lumina si umbra, harul si legea.
Însã dragostea, la omul duhovnicesc, sterge antipozii si face ca totul sã fie luminã si har."
Episcopul Nicolae Velimirovici

Din cuvintele Pãrintilor

"Dacã nu ar fi pocãinta nu ar fi nici cei care se mântuiesc."
(Pateric)


Pocãinta e scara care ne urcã de acolo de unde am cãzut.
(Sfântul Efrem Sirul)

Nu existã pãcat de neiertat în afarã de pãcatul nepocãit.
(Sfântul Isaac Sirul)

În ochii lui Dumnezeu nu acela care cade în pãcate este urât, ci acela care nu înceteazã de a se pietrifica în pãcate.
(Pateric)


Nu amâna niciodatã pocãinta pentru mâine, cãci acel mâine nu are niciodatã sfârsit.
(Sfântul Ioan Gurã de Aur)

Pocãinta este fiica nãdejdii si tãgãduirea deznãdejdii.
(Sfântul Ioan Scãrarul)

A întrebat un frate pe avva Pimen, zicând: Ce este pocãinta pãcatului? Si i-a zis bãtrânul: A nu-l mai face de aici înainte, cã pentru aceasta s-au numit fãrã prihanã dreptii, cã au lãsat pãcatele si drepti s-au fãcut.
(Pateric)

Pocãinta înseamnã sã stii cã existã minciunã în inima ta.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)

Back to top

Sfinte Grigorie roaga-te lui Dumnezeu sa se mantuiasca sufletele noastre!Sinaxar Sfântul Grigorie de Nyssa -10 ianuarie

Sfântul Grigorie de Nyssa n-a fost nici un mare administrator al Bisericii si un legislator al vietii monastice ca Sfântul Vasile cel Mare († 1 ianuarie), nici un predicator prestigios si un poet ca Sfântul Grigorie de Nazianz († 25 ianuarie). El a luat-o totusi înaintea tuturor Pãrintilor si scriitorilor bisericesti din secolul al IV-lea ca cel mai erudit teolog speculativ al timpului si ca mistic si chiar “Pãrinte al misticii”. Cãci dacã monahismul rãsãritean îsi datoreazã organizarea Sfântului Vasile, orientarea duhovniceascã i-o datoreazã Sfântului Grigorie, prin scrierile despre îndumnezeire (theosis) si despre epectazã (gr. epektasis = întindere, urcus) – învãtãturi esentiale ale misticii si asceticii ortodoxe, potrivit cãrora sufletul, atras fiind de Dumnezeu, este într-o continuã si fãrã oprire miscare ascendentã pe scara virtutilor cãtre treptele superioare ale plenitudinii harului si pânã la îndumnezeire. Acest urcus(anábasis) este elanul cãtre Dumnezeu pe care erosul dumnezeiesc îl imprimã ca un element dinamic în fiinta omului. El presupune o continuã eliberare de patimi (katharsis), o crestere spiritualã spre “mãsura vârstei deplinãtãtii lui Hristos” (Ef. 4, 13). Simbolul epectazei este Moise, care “nu se opreste deloc din urcusul sãu, nici nu-si fixeazã limite la miscarea sa cãtre înãltimi, ci, odatã ce a pus piciorul pe scarã, el nu înceteazã de a urca pe treptele acesteia si continuã mereu sã se ridice, deoarece orice treaptã pe care o urcã dã întotdeauna, înaintând, spre una superioarã” (Grigorie de Nyssa – Viata lui Moise. Tratat de desãvârsire în virtute, Theorie II, 227).
În anul 371, la vârsta de 35 de ani, Grigorie este ales episcop de Nyssa, un târgusor din pustia Cappadociei ce depindea de scaunul mitropolitan de Cezareea, unde era arhiepiscop fratele sãu Vasile. Nepriceput în politica si administratia bisericeascã – ca orice mistic autentic! –, sfântul devine repede victima masinatiunilor ereticilor arieni din pãrtile locului. Acestia, profitând de naivitatea si nevinovãtia lui, îi încurcã gestiunea financiarã a episcopiei, apoi îi însceneazã un proces de deturnare de fonduri si obtin depunerea lui din scaunul episcopal în anul 376. Dar doi ani mai târziu, în 378, la moartea împãratului arian Valens, dreptatea este restabilitã si Sfântul Grigorie se reîntoarce la Nyssa, unde poporul îi face o primire triumfalã.
Totusi, acesti ani zbuciumati si mai apoi moartea Sfântului Vasile († 379) au avut darul sã-i schimbe viziunea asupra lumii si sã facã din el un luptãtor fervent pentru ideile reformatoare ale fratelui sãu, al cãrui mostenitor spiritual si continuator s-a fãcut. Astfel, Sinodul II Ecumenic (Constantinopol, 381) îl recomandã ca “stâlp al ortodoxiei” si împãratul Teodosie (379-395) îl impune ca normã de credintã adevãratã pentru toatã lumea crestinã.

Pr. Iulian Nistea

Back to top

 

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.