Back

Cuvântul credinței

Buletin al Parohiei Ortodoxe "Mihai Viteazul" Alba Iulia 

Anul II, nr. 32, Motto: "Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul." (Ioan 16, 13)

Sumar: Evanghelia (a Rusaliilor)vMângâietorul, Duhul Adevărului (Mihaela Vișan)v Icoana Sfintei Treimiv Sinaxar Rusaliile (Camelia Nistor)


Evanghelia
după Ioan VII

37. Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.
38. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.
39. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
40. Deci din mulțime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.
41. Iar alții ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alții ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos?
42. N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem, cetatea lui David?
43. Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El.
44. Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El.
45. Deci slugile au venit la arhierei și farisei, și le-au zis aceia: De ce nu L-ați adus?
46. Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om.47. Și le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva ați fost și voi amăgiți?
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
49. Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște Legea, este blestemată!
50. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:
51. Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut?
52. Ei au răspuns și i-au zis: Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc.
53. Și s-a dus fiecare la casa sa.
VIII
12. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.

Back to Top

"Mângâierea Duhului Sfânt este o mângâiere cerească, nestricăcioasă, mângâierea sfințeniei, dreptății, milei, compasiunii față de semeni, biruință asupra patimilor cu care se luptă creștinii înlăturarea lor, mângâierea conștiinței curate, a rugăciunii sincere, mângâierea pocăinței sincere, mângâierea biruinței asupra ereziilor, sectelor, dezbinărilor".
(Sfântul Ioan din Kronștadt)

Mângâietorul, Duhul Adevărului

Pentru a înțelege întreaga importanță a ceea ce Sfântul Duh Mângâietorul va aduce oamenilor în ziua Cincizecimii, trebuie să ne dăm seama de dezorientarea lumii în care trăim - ea ne apare lipsită de sens și dezordonată, cu unitatea sfărâmată.
Revelația biblică ne explică această sfărâmare a universului pe care Dumnezeu il făcuse "cosmos" (în gr. ordine, armonie) prin istoria Turnului Babel (Facere 11), când era pe tot pământul un singur grai. Locuitorii orașului aveau un înalt nivel de cultură și erau mândri de cunoștințele lor tehnice, gândindu-se că vor fi capabili prin ei înșiși să ajungă la cer "prin construirea unui turn". "Să ne facem nume" își spuneau, pentru a dobândi o putere dumnezeiască ce le va permite să stăpânească tot pământul. Dar "Dumnezeu S-au pogorât și au amestecat limbile lor ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul", astfel încât oamenii au încetat de a mai zidi și s-au împrăștiat în tot pământul (Facerea 11, 9).
Astfel ne găsim împrăștiați în lume, izolați, separați unii de alții, națiuni, clase sociale, ideologii se combat și se distrug, familiile se dezbină, fiecare om se închide în egoismul său. A dispărut ordinea și armonia lumii, orgoliul de la Babel a sfărâmat unitatea oamenilor. Dar, deși Dumnezeu îl face pe om să-și vadă consecințele mândriei și egoismului său, chiar dacă omul s-a despărțit de Dumnezeu, El nu l-a părăsit, a început "o nouă creație", un om nou, trimițând pe Fiul Său în această lume. Prin Întruparea, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Fiului lui Dumnezeu ca Om, s-a pus temelia mântuirii noastre. Iar în ziua Cincizecimii, când ucenicii Lui Hristos așteptau venirea Mângâietorului, s-a produs ceva nou și uimitor. Li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei: "Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească toți în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi". Precum atunci la turnul Babel când limbile au împărțit lumea, așa acum limbile "au unit-o și au adus la armonie cele dezbinate". Darul lui Dumnezeu este Mângâietorul, Duhul Adevărului, care este trimis nouă de la Tatăl, Acela care va mărturisi adevărul despre Hristos, Măntuitorul nostru. Mângâietorul este Cel ce se împarte pentru a se revărsa asupra fiecăruia și a-i reuni pe toți. Acum ia ființă Biserica. De acum inainte oamenii care au primit Sfântul Duh vestesc toți același Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu, și se fac înțeleși de toți oamenii pentru că vorbesc toate limbile.
Sfântul Duh Mângâietorul a coborât asupra acelora care erau toți o singură inimă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Mângâietorul, Duhul Adevărului, nu S-a pogorât asupra lumii "care nu poate să-L primească pentru că nu-L vede și nici nu-L cunoaște"(Ioan 14, 17). El a coborât asupra celor uniți în iubire și rugăciune, asupra Bisericii lui Hristos, fiindcă rod al Duhului este iubirea (Galateni 5, 22). Dacă la turnul Babel mândria și despărțirea de Dumnezeu i-a dezbinat pe oameni, acum credința și iubirea în Mântuitorul Iisus Hristos îi unește pe oameni. "Logosul din care au derivat rațiunile tuturor oamenilor a voit să le împace acum nu numai în Sine ca Rațiune unitară, ci și în Duhul ca iubire și putere dumnezeiască". Limbile au chipul focului pentru că focul susține entuziasmul iubirii de Dumnezeu și de oameni. Acum "se arată voința lui Hristos de a cuprinde în Biserică, adică în iubirea Lui, toată lumea, unificată în această iubire, dar și voința menținerii în această unitate a identității fiecărei persoane".
Opera de mântuire este dusă la îndeplinire în forma Bisericii, care este unirea noastră cu Dumnezeu și între noi. El se arată numai în armonia dintre ființele noastre, și doar atunci când părăsim egoismul și mândria, Duhul Sfânt se arată cu adevărat în comuniunea bisericii sau unde este Biserica.
Duhul Sfânt S-a coborât însoțit de "un vuiet ca de vijelie care a umplut toată casa unde ședeau Apostolii". (Fapte 2, 2). Aceasta indică puterea de care au fost umpluți ucenicii Mântuitorului. Astfel Biserica s-a născut dintr-o putere nouă din cer, pe care o va împărți lumii în toate timpurile.
Prima venire a Duhului "pogorârea Lui, are loc peste Apostolii care stăruiau în rugăciune. Biserica este astfel legată de pogorârea inițială, dar și de pogorârea continuă a Duhului. Revărsarea Duhului Sfânt continuă în Biserică până la sfârșitul veacurilor". Fără Sfântul Duh Mângâietorul n-ar fi luat ființă Biserica, iar dacă există Biserică e semn că e prezent în ea (Duhul Sfânt). "Biserica Îl are continuu, deși Îl cere continuu. Îl cere doarece Îl are, căci Duhul Sfânt îi dă putere să-L ceară prin rugăciune ca să vină și mai mult" (Romani 8, 26). Biserica ia fiintă și se menține prin Duhul Sfânt, Care se pogoară la Cincizecime și rămâne în ea, dar și vine continuu în ea, cerut prin rugăciune și ferire de păcate. Așa și Hristos este în ea, rămâne și sporește în ea, sau Biserica sporește în El. Așa Biserica devine în această lume izvor de iubire, de bucurie și comuniune, pentru că în ea, prin Duhul Sfânt Mângâietorul pătrunde în inimi Însuși Hristos. Ei îndeamnă mereu inimile ca să-I ceară să vină și mai mult. Îl numim pe Duhul Sfânt "Împărate ceresc, Mângâietorule" pentru că el este într-adevăr, așa după ființa Lui. Mângâierea Lui este o mângâiere cerească, nestricăcioasă, mângâierea dreptății, milei. Mângâietorul "săvârșește toate Tainele, sfințește, luminează, întărește, cheamă la rugăciune, umple sufletele de pocăință, de mulțumire, de laudă, preface sufletele, mântuiește, dă viață, duce de la moarte duhovnicească la viață, dăruiește pace". Sfântul Duh este totdeauna cu noi, mai ales în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii: "ca un văzduh duhovnicesc extrem de pur, ca o lumină și o căldură vitală, ca o pace, ca o luminare, o bună-mireasmă ca o iubire, ca o îndrăzneală și bărbăție, ca o dulce nădejde"(Sfântul Ioan din Kronșdadt, Liturghia Cerul pe Pământ, p. 63, 139).
"Hristos ne-a trimis nouă pe Mângâietorul, prin Care și în Care este cu noi și petrece în noi", iar Biserica este "adunarea celor chemați" (gr. ecclesia), este Cincizecimea care lucrează neâncetat în această lume sfărâmată, dezorientată și fiecare dintre noi este chemat la iubire, adevăr și comuniune, este chemat să schimbe această lume.

Mihaela Vișan

Back to Top

Icoana Sfintei Treimi

Andrei Rubliov, iconograf (pictor de icoane), călugăr rus, din secolul al XV-lea, a înfățișat Sfânta Treime. El n-a inventat imaginea Sfintei Treimi, ci a ilustrat descrierea din Sfânta Scriptură, în care trei îngeri tainici vizitează pe Avraam. Această apariție la strejarul Mamvri, despre care am vorbit în primul capitol, este o imagine a Sfintei Treimi, o prefigurare a Dumnezeului Unic în Trei Persoane, Care nu se va face cunoscut în mod deschis decât la Iordan, la Botezul lui Hristos. Să ne amintim dialogul cu Avraam. Patriarhul se adresează Îngerilor folosind când cuvântul Tu, când cuvântul Voi. Acest cuvânt nu este voi din politețe care nu există, ci pluralul. Această alternanță de exprimare ne face să bănuim încă de pe acum pe Unul din Treime căci se pare că Avraam se adresează când Dumnezeului Unic, când celor Trei Persoane divine.
Rubliov, ilustrând un text biblic, nu îndrăznește să deformeze taina dumnezeiască, înlocuind-o cu imaginea sa personală, căci pictorii de icoane nu inventează după fantezia lor reprezentarea lui Dumnezeu, ci sunt în permanență credincioși textului Sfintei Scripturi.
Într-adevăr, dacă fiecare ar inventa o reprezentare a lui Dumnezeu din imaginația sa, oricât de creatoare ar fi ea, am avea imagini foarte omenești ale lui Dumnezeu, supuse schimbării gustului fiecărei epoci; reprezentările lui Dumnezeu-Tatăl în chipul unui bătrân bărbos, ieșind dintr-un nor, nu sunt ele vechituri demodate? Este un mare pericol de a regăsi idolii Antichității, care nu sunt chipul omului, iar nu taina cea mare a omului creat după chipul lui Dumnezeu. De aceea păstrarea Sfintei Tradiții de către pictorii noștri iconografi, acceptarea modului de reprezentare a lui Dumnezeu dă către Biserică, îi apără de greșeli și îi feresc să nu calce cea de a doua poruncă: "Să nu-ți faci chip cioplit".
Andrei Rubliov a făcut dintr-o icoană clasică, dintr-o temă deseori reprodusă în Biblie, o foarte mare operă, totodată o capodoperă pe plan artistic, mărturie de rugăciune...Se pare că creștinii de orice Confesiune o cunosc și o iubesc... Această icoană e cu adevărat miraculoasă, căci impune o tăcere plină de respect, chiar și celor mai ostili religiei. Icoana aceasta se află într-un muzeu de stat și nu într-o biserică; poate fi văzută în Galeriile Tretiakov din Moscova... Nimeni nu poate trece fără să nu se oprească în fața acestei imagini a Sfintei Treimi; ea transmite fiecăruia o părticică din viziunea despre Dumnezeu. Așa cum soarele își trimite razele asupra celor buni și asupra celor răi, Dumnezeu face să radieze asupra fiecărui om iubirea Sa, chir dacă acesta o refuză. Tăcerea se impune în fața acestei icoane, ca și în fața tainei Sfintei Treimi. Vom încerca totuși să ne apropiem de ea prin rugăciune, căci pentru Andrei Rubliov această icoană este rugăciunea, o profesiune de credință și o adorare.
Să luăm textul Crezului și să-l așezăm alături de o reproducere a Icoanei Sfintei Treimi. Este foarte vizibil faptul că imaginea Sfintei Treimi este compusă pe același plan cu Simbolul Credinței: "Cred întru unul Dumnezeu".
Rubliov exprimă unitatea în credință prin asemănarea celor trei îngeri și prin cercul în care se înscriu Cele Trei Persoane. Atributele Tatălui sunt exprimate foarte pe scurt în Crez, Căci El este Cel ce nu poate fi cunoscut, Cel despre Care nu știm aproape nimic. În icoană, primul înger, cel din stânga este văzut pe trei sferturi; culoarea veșmântului său este forte palidă, de nedefinit, aproape transparentă.
Textul se derulează ca pe icoană, apropiindu-se cel mai mult asupra Fiului. Cel de al doilea înger ne stă în față, ni se arată mai din plin. Cunoaștem multe lucruri despre Fiul, căci El S-a întrupat, S-a făcut cunoscut nouă, S-a lăsat văzut. Veșmântul Său e de culoare contrastantă, albastră și maronie. Aceasta exprimă cele două firi ale lui Hristos. Albastrul simbolizează cerul, divinitatea. Maroniul este pământul, natura, umană. Iisus este totodată Dumnezeu și Om. În spatele îngerilor din centru, se înalță un arbore; rădăcinile sale sunt înfipte în pământ și ramurile tind spre cer. Este lemnul crucii, care prin Hristos, devine pomul vieții din rai.
"Adam a murit pentru că a mâncat din rodul pomului.Dar el a regăsit viața in pomul crucii, prin care,O Preamilostivire, el se bucură din nou de desfătările raiului."
(Cântarea Sf. Teodor, Vecernia din Postul Mare, Săptămâna a 5-a)
Despre Sfântul Duh, Crezul mărturisește pe scurt, concis; căci despre a Treia Persoană divină Care ne dă viață, puține lucruri pot fi spuse concret și istoric; activitatea Sa este totdeauna tainică și plină de tăcere. Cel de al treilea înger, ca și cel dintâi este văzut tot pe trei sferturi. Culoarea veșmintelor sale simbolizează puterea de viață. Verdele ce predomină exprimă tinerețea, seva vieții care face să crească și să existe toate.
Cercul celor trei îngeri se termină și nu se închide.
Acest cerc pare să se deschidă asupra potirului pus pe masă. Ultima parte a Crezului e consacrarea Bisericii: ea este locul unde se află potirul Sfintei Euharistii și toți oamenii sunt chemați, prin Botez, la Ospățul vieții veșnice, și viața veșnică înseamnă a intra și a sălășlui chiar în sânul Treimii.
Cu această reprezentare în icoană a Sfintei Treimi, suntem departe de prima icoană intitulată "ospitalitatea lui Avraam".
Andrei Rubliov a voit ca Avraam și Sarra să nu mai apară căci și-a adus aminte de cuvântul Mântuitorului: "eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam" (Ioan 5, 58). Aceste cuvinte spun veșnicia lui Dumnezeu la care participă cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi.
Vom sfârși studiul acestei mărețe icoane, așa cum, fără îndoială, va fi făcut și Rubliov după ce a pictat-o, prin rugăciunea cea mai curată, rugăciunea de preamărire a Îngerilor serafimi și heruvimi, cântând imnul întreit sfânt, Treimii dătătoare de viață: "Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Savaot!".

Back to Top

Sinaxar Rusaliile

Trei Mari Sărbători au creștinii: Crăciunul, Paștele și Rusaliile.
La Rusalii s-a coborât Duhul Sfânt asupra Apostolilor. Iisus a spus Apostolilor "să nu se depărteze de Ierusalim până nu va coborî asupra lor Mângâietorul, Duhul Adevărului". "Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul: căci nu va vorbi de la Sine... Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti" (Ioan 16, 13-14). Aceasta le-a spus lor înainte de Înălțarea la cer.
Iisus și-a ținut promisiunea. În ziua în care evreii sărbătoreau darea Legii, când comemorau primirea Tablelor legii pe Muntele Sinai, Iisus a dăruit Apostolilor pe Duhul Sfânt, "căci Legea s-a dat prin Moise,...și adevărul nu le-a dat Iisus Hristos", precum spune Evanghelistul Ioan" (1, 17)
Cu sărbătoarea Rusaliilor se încheie epoca în care oamenii erau conduși de Lege și cu ea începe epoca prin care credincioșii sunt călăuziți de către Duhul Sfânt, prin harul și adevărul adus de Iisus Hristos Bisericii Vechiului Testament își încheie oarecum misiunea, pe care o preia Biserica Noului Testament, Felul cum s-a petrecut acest eveniment divin este arătat în mod detaliat în cartea Faptelor Apostolilor.
Cele mai celebre icoane biblice se opresc și înfățișează în culori acest eveniment. Apostolii formează un cerc, în unele în jurul Maicii Domnului. Pe fețele lor, se vede evlavia fiindcă se află în rugăciune, așteptare, nedumerire, răbdare, și nădejde. Două lucruri minunate s-au întâmplat atunci. Apostolii au primit darul de a vesti Evanghelia în limbile tuturor popoarelor, iar acestea, primind această veste, au ajuns la înțelegerea, cunoașterea, dragostea și unitatea dintre ele.
Rusaliile este sărbătoarea prin care se consfințește existența popoarelor, ca realitate văzută, voită și binecuvântată de Dumnezeu. Din această zi înțelegem că orice popor are dreptul să-l preamărească pe Dumnezeu în graiul său, fiecare popor are dreptul la viață liberă, în care să-și manifeste darurile naturale cu care l-a înzestrat Dumnezeu.
Sărbătorirea Rusaliilor este sărbătorirea familiei celei mari a creștinilor, ziua de naștere a Bisericii, căci în această zi, în urma predicii Apostolului Petru, s-au botezat ca la trei mii de suflete (Fapte 2, 42). Așa s-a născut așazământul mântuirii în lume. Rusaliile nu sunt numai un "eveniment istoric" ci și un act de credință și în acest sens el se continuă mereu. Duhul Sfânt lucrează la sfințirea oamenilor prin Biserică.
Duhul Sfânt s-a coborât în forma limbilor de foc asupra celor pe care i-a ales Fiul în lume să vestească Evanghelia. El lucrează în Biserică. Fiecare primește Darul Duhului Sfânt, și lucrează la unirea tuturor. Darurile ni se dau nu spre a ne împărți, ci spre mântuire. La fiecare sfântă Liturghie participăm cu toții și ne împărtășim cu aceste Sfinte daruri.
Lucrarea Sfântului Duh sau farul este absolut necesar pentru mântuire: "Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l va atrage Tatăl care M-a trimis și eu îl voi învia în ziua cea de apoi."
Duhul Sfânt lucrează în Biserică prin dumnezeieștile slujbe săvârșite de urmașii apostolilor, așa cum cântăm în troparul praznicului: "Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor pe Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, slavă Ție!"

Camelia Nistor

Back to Top

Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.