Back

Cuvântul credintei

Buletin al Parohiei Ortodoxe “Mihai Viteazul” Alba Iulia 

Anul II, nr. 18, Motto: “Sosit-a vremea, începutul luptelor celor duhovnicesti, biruinta cea împotriva dracilor, înfrânarea cea într-armatã, podoaba îngerilor, îndrãzneala cea cãtre Dumnezeu…”

Sumar: Apostolul si Evanghelia (Duminica Iertãrii)vIzgonirea lui Adam din rai (Pãrintele Petroniu Tãnase Schitul Prodromu (Muntele Athos)vTristetea strãlucitoare- Pãrintele Alexander Schmemannv Vecernia iertãrii (Petrut Ormenisan)vPavecernita cu canonul Sfântului Andrei Criteanul (Ioan Florea)v† Duminica Lãsatului sec de brînzã v Sâmbãta Sfântului Teodor (Pr. Cosmin Bufnea)

Apostolul - Romani 13

11. Si aceasta, fiindcã stiti în ce timp ne gãsim, cãci este chiar ceasul sã vã treziti din somn; cãci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut.
12. Noaptea e pe sfârsite; ziua este aproape. Sã lepãdãm dar lucrurile întunericului si sã ne îmbrãcãm cu armele luminii.
13. Sã umblãm cuviincios, ca ziua: nu în ospete si în betii, nu în desfrânãri si în fapte de rusine, nu în ceartã si în pizmã;
14. Ci îmbrãcati-vã în Domnul Iisus Hristos si grija de trup sã nu o faceti spre pofte.

Romani 14

1. Primiti-l pe cel slab în credintã fãrã sã-i judecati gândurile.
2. Unul crede sã mãnânce de toate; cel slab însã mãnâncã legume.
3. Cel ce mãnâncã sã nu dispretuiascã pe cel ce nu mãnâncã; iar cel ce nu mãnâncã sã nu osândeascã pe cel ce mãnâncã, fiindcã Dumnezeu l-a primit.
4. Cine esti tu, ca sã judeci pe sluga altuia? Pentru stãpânul sãu stã sau cade. Dar va sta, cãci Domnul are putere ca sã-l facã sã stea.

Evanghelia - Matei 6

4. Cã de veti ierta oamenilor gresalele lor, ierta-va si vouã Tatãl vostru Cel ceresc;
15. Iar de nu veti ierta oamenilor gresealele lor, nici Tatãl vostru nu vã va ierta gresealele voastre.
16. Când postiti, nu fiti tristi ca fãtarnicii; cã ei îsi smolesc fetele, ca sã se arate oamenilor cã postesc. Adevãrat grãiesc vouã, si-au luat plata lor.
17. Tu însã, când postesti, unge capul tãu si fata ta o spalã,
18. Ca sã nu te arãti oamenilor cã postesti, ci Tatãlui tãu care este în ascuns, si Tatãl tãu, Care vede în ascuns, îti va rãsplãti tie.
19. Nu vã adunati comori pe pãmânt, unde molia si rugina le stricã si unde furii le sapã si le furã.
20. Ci adunati-vã comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le stricã, unde furii nu le sapã si nu le furã.
21. Cãci unde este comoara ta, acolo va fi si inima ta.

Back to top

Izgonirea lui Adam din Rai

Pãrintele Petroniu Tãnase
Schitul Prodromu (Muntele Athos)

Suntem în pragul sfântului si marelui Post. Duminica izgonirii lui Adam din Rai, ultimul popas înaintea duhovnicestii ofensive, ne pune la începutul vietii noastre pãcãtoase pe pãmânt. Suntem izgoniti din Raiul desfãtãrii din pricina neascultãrii, a mândriei si a neînfrânãrii. Viata cu sudoare, cu chinuri, cu necazuri si lacrimi, cu moartea, plata pãcatului.
Starea lui Adam cel izgonit, care este si starea noastrã, se oglindeste în cântãrile pline de umilintã ale Duminicii:
“Sezut-a Adam în preajma Raiului, si de goliciunea sa plângând, se tânguia: Vai mie, celui ce m-am supus înselãciunii celui viclean, si am fost furat de ea si de mãrire m-am depãrtat. Vai mie, celui dezbrãcat de nevinovãtie si lãsat în sãrãcie. Ci, o raiule, de acum nu mã voi mai desfãta întru dulceata ta…”
De aceea, nevointele, întristarea si plângerea postului sunt si o întristare si tânguire pentru Raiul pierdut si pe care, cu multe suferinte, se cade sã-l redobândim.
Evanghelia duminicii, de la Sfânta Liturghie, ne aduce aminte, iarãsi, de cele douã mari fapte: smerenia si dragostea, care sunt temeiul a toatã fapta bunã.
Postul împreunã cu rugãciunea si toate nevointele legate de dânsul poate fi zãdãrnicit de vrãjmasul dacã nu suntem cu luare aminte. De aceea ne învatã Mântuitorul:
“Când postiti, nu fiti tristi, ca fãtarnicii; cã ei îsi smolesc fetele, ca sã se arate oamenilor cã postesc… tu însã, când postesti, unge capul tãu si fata ta o spalã, ca sã nu te arãti oamenilor cã postesti”. (Matei 6, 16-18).
Sã nu uitãm lectia din pilda vamesului si fariseului când postim. Sã lucrãm cu dragoste nevointele postului, dar sã le acoperim si sã le pãzim cu sfintenie. Vestejirea fireascã a trupului sã o împodobim cu veselia inimii si a fetei, gândindu-ne la folosul cel mare pe care-l aduce postul. Ungerea capului si spãlarea fetei nu trebuie luate în literã, ci cu un înteles duhovnicesc. Sfântul Maxim Mãrturisitorul ne aratã cã fata este icoana întregii noastre vieti, iar capul este simbolul mintii. Deci, a spãla fata înseamnã a ne curãti viata de toatã întinarea pãcatului, iar a unge capul înseamnã a face mintea sã strãluceascã de cunostinta dumnezeiascã (Filocalia, vol. II, p.232).
Grijile lumesti, de obicei, rãpesc omului toatã vremea, iar pentru grija de suflet nu-i mai rãmâne nici un rãgaz. Dar grijile trebuiesc proportionate cu însemnãtatea lucrului respectiv. De aceea ne îndeamnã iarãsi Mântuitorul:
“Nu vã adunati comori pe pãmânt, unde molia si rugina le stricã si unde furii le sapã si le furã. Ci adunati-vã comori în cer… cãci unde este comoara voastrã, acolo va fi si inima voastrã”. (Matei 6, 19-21)
Averile pãmântesti fatã de comoara mai scumpã decât toatã lumea a sufletului, nu meritã atentia care li se dã. Nu ne putem lipsi de grijile legate de trup, dar grijii de suflet se cuvine întâietatea; deci vremea postului, vreme de osteneli de suflet mântuitoare, nu trebuie zãdãrnicitã cu grijile de multe a celor pãmântesti.
În chip deosebit, Sfânta Evanghelie ne atrage atentia asupra altei laturi a dragostei de aproapele, si anume asupra iertãrii aproapelui, care este o mare faptã bunã si bine plãcutã lui Dumnezeu. Asa de mult tine Mântuitorul la iertarea aproapelui, încât fãrã de ea nici El nu ne iartã pãcatele noastre:
“De veti ierta oamenilor gresalele lor, ierta-va si vouã Tatãl Ceresc; iar de nu veti ierta oamenilor gresalele lor, nici Tatãl vostru nu vã va ierta gresalele voastre”.
(Matei 6, 14-15)
Desi tot pãcatul este împotriva lui Dumnezeu si numai de la El putem dobândi iertarea, totusi, de pãcatul fatã de aproapele Dumnezeu nu ne iartã fãrã aprobarea acestuia. De aceea, când cerem iertare cuiva pe care l-am supãrat cu ceva, el rãspunde: “Dumnezeu sã te ierte!”, adicã: eu te-am iertat, de acum poate si Dumnezeu sã te ierte. Si numai asa ne iartã. Fiindcã pentru înnoirea noastrã sufleteascã în primul rând avem nevoie de iertarea pãcatelor de la Dumnezeu si ostenelile postului urmãresc si acest lucru. Iar noi în rugãciunea domneascã de fiecare zi, ne angajãm fatã de Dumnezeu sã facem acest lucru: “Iartã-ne Doamne, gresalele noastre, cã si noi iertãm gresitilor nostri”. Fãrã de aceastã iertare, nu ne iartã nici Dumnezeu pe noi.
Nu numai cã nu ne iartã, dar nici faptele cele bune nu ni le primeste. Ne-o spune limpede tot Mântuitorul Hristos:
“De-ti vei aduce darul tãu la Altar si acolo-ti vei aduce aminte cã fratele tãu are ceva asupra ta, lasã acolo darul si mergi mai întâi de te împacã cu fratele tãu si apoi venind, adu darul tãu”. (Matei 5, 23-24)

Back to top

« Tristetea strãlucitoare »

Pãrintele Alexander Schmemann

Pentru multi, dacã nu pentru majoritatea crestinilor ortodocsi, Postul Pastelui constã dintr-un numãr limitat de reguli si prescriptii exterioare, predominant negative: abtinerea de la anumite mâncãruri, de la dans si alte distractii. Aceastã întelegere exprimã gradul nostru de înstrãinare fatã de adevãratul duh al Bisericii, care ne este aproape imposibil de înteles, si anume cã Postul înseamnã si “altceva”– ceva fãrã de care toate aceste rânduieli îsi pierd în mare parte semnificatia. Acest “altceva” poate fi cel mai bine descris ca o “atmosferã”, “un climat” în care fiecare din noi intrã, ca fiind mai întâi o stare a mintii, a sufletului, care timp de sapte sãptãmâni pãtrunde întreaga noastrã existentã. Scopul postului nu este acela de a ne sili sã acceptãm câteva obligatii formale, ci acela de a ne “înmuia” inima, astfel încât aceasta sã se deschidã cãtre realitãtile duhovnicesti, sã cunoascã tainica “sete si foame” dupã comuniunea haricã cu Dumnezeu.
Aceastã “atmosferã” de post, aceastã “stare a mintii” este determinatã în mare parte de slujbe, de diferitele schimbãri ce intervin în viata liturgicã în aceastã perioadã. Luându-le separat, aceste schimbãri pot apãrea ca fiind “rânduieli” de neînteles, reguli formale la care trebuie sã consimtim formal; dar, întelese ca un întreg, ele descoperã si comunicã duhul Postului, ne fac sã vedem, sã simtim si sã exprimãm acea tristete strãlucitoare care reprezintã adevãratul mesaj si dar al Postului.
Intrând într-o bisericã în timpul slujbei de post, întelegem imediat ce înseamnã aceastã expresie oarecum contradictorie. O anumitã tristete tainicã pãtrunde slujbele: vesmintele sunt întunecate, slujbele mai lungi decât de obicei si mai “monotone”.
Apoi începem sã realizãm cã aceastã lungime si “monotonie” a slujbelor sunt necesare dacã dorim sã descoperim tainica si, la început, nevãzuta lucrare a slujbei în noi. Încetul cu încetul începem sã simtim cã aceastã tristete este, într-adevãr, “luminoasã”, cã o transformare tainicã este gata sã se petreacã în noi. Este ca si cum am ajunge într-un loc în care zgomotele si agitatia vietii, a strãzii, a tot ceea ce de obicei ne umple zilele si chiar noptile, nu au acces – un loc în care toate acestea nu mai au nici o putere. Tot ceea ce ni se pãrea atât de important încât ne umplea mintea, acea stare de neliniste care a devenit, practic, a doua naturã, dispare undeva iar noi ne simtim liberi, usori, fericiti. Nu este vorba despre acea fericire superficialã care vine si pleacã de douãzeci de ori într-o zi si este atât de fragilã si trecãtoare; este o fericire care vine din aceea cã sufletul a atins o “altã lume”, a luminii, pãcii si încrederii.
Realizãm cã este imposibil sã trecem din starea normalã a vietii noastre plãsmuitã în întregime din agitatie, fugã si griji, în aceastã nouã stare fãrã a ne “linisti” mai întâi. Din aceastã cauzã, cei ce percep slujbele Bisericii ca pe niste obligatii, cei care întotdeauna pun întrebãri despre minimul necesar (De câte ori trebuie sã mergem la bisericã? De câte ori trebuie sã ne rugãm?) niciodatã nu pot întelege adevãrata naturã a cultului care ne poartã în altã lume.
Odatã ce devenim “usori si linistiti lãuntric” monotonia si tristetea acestor slujbe dobândesc o nouã semnificatie, sunt transfigurate. Ceea ca la început apare ca monotonie, acum se dezvãluie ca pace, ceea ce simteam ca fiind tristete este descoperit ca primele miscãri ale sufletului spre descoperirea adâncimii sale pierdute.
“Strãlucire tristã”: tristetea înstrãinãrii mele de Dumnezeu, a pustiului devenit viata mea; strãlucirea prezentei si iertãrii lui Dumnezeu, bucuria redobânditei dorinte dupã Dumnezeu, pacea cãminului regãsit.
Acesta este duhul slujbelor de post din zilele de peste sãptãmânã, slujbele de sâmbãtã si duminicã rãmânând aproape neschimbate. De aceea oricine vrea sã înteleagã sensul autentic al Postului Mare trebuie sã facã efortul de a participa si la slujbele din timpul sãptãmânii.

Back to top

Vecernia iertãrii

Postul Pastelui începe, de fapt, de la Vecernia din aceastã Duminicã. Slujba începe solemn, preotul fiind îmbrãcat în vesminte luminoase. Stihirile care urmeazã dupã “Doamne, strigat-am…” anuntã venirea postului si, dincolo de Post, apropierea Pastelui. Urmeazã apoi vohodul cu cântarea “Luminã linã”. Preotul slujitor înainteazã cãtre “locul cel mai înalt” din spatele altarului pentru a vesti Prochimenul de searã, care întotdeauna anuntã sfârsitul unei zile si începutul alteia. Repetãm de cinci ori Prochimenul si iatã cã Postul a sosit! Vesmintele luminoase sunt puse deoparte, preotul îmbracã vesminte de culoare închisã. Luminile se sting si se intrã în atmosfera Postului Mare, acea “tristete strãlucitoare” caracteristicã. Se citeste pentru prima oarã rugãciunea de post a Sf. Efrem Sirul, însotitã de metanii. La sfârsitul slujbei credinciosii se apropie de preot, cerându-si iertare unii altora.
Ostenelile pentru virtute, postul si toate celelalte, desi sunt trebuitoare pentru mântuire, totusi Dumnezeu le primeste nu numai ca un lucru datorat, ci si ca pe o faptã bunã, ca pe un dar. Darul pentru a putea fi însã primit trebuie sã îndeplineascã conditia evanghelicã a darului, sã fim împãcati cu aproapele nostru. De aici vine asa de frumoasa rânduialã a iertãrii obstesti când ne spunem unii altora: “Iartã-mã frate!”, “Dumnezeu sã te ierte!”. Acum ne iertãm cu cei din casã, cu vecinii si cu cei cu care avem vreo pricinã. Stergem astfel toatã rãutatea cea de la inimã si putem aduce în pace si cu bunã nãdejde lui Dumnezeu darul ostenelilor postului.
Asadar ritualul iertãrii care se sãvârseste la sfârsitul vecerniei nu este doar un ritual exterior ci ne pregãteste efectiv pentru a intra în Post împãcati cu semenii, în relatie de frãtietate, de unitate. Aceastã iertare pe care o cerem unii altora nu este altceva decât prima încercare de a sparge fortãreata pãcatului si reîntoarcerea la unitate, la solidaritate, la iubire. A ierta este a pune între mine si semenul meu iertarea lui Dumnezeu însusi.
În biserica parohiei noastre aceastã vecernie a iertãrii se sãvârseste si este de datoria noastrã, a tuturor celor care apartinem acestei parohii, de a participa la aceastã slujbã pentru a primi iertare unii de la altii spre a intra împãcati în Post. Chiar si cei care de obicei nu participã la slujbele de searã, se cuvine sã fie prezenti la slujba de început a Postului Mare, deoarece, precum spunea pãrintele Schmemann: “nimic nu destãinuie mai bine «tonalitatea» Postului Mare în Biserica Ortodoxã: nicãieri nu se manifestã mai bine chemarea sa profundã de cãtre om.”
Vom rãtãci patruzeci de zile prin desertul Postului, dar la capãt strãluceste deja lumina Pastelui, lumina împãrãtiei lui Dumnezeu.

Petrut Ormenisan

Back to top

Pavecernita cu canonul Sfântului Andrei Criteanul

Postul este o “cãlãtorie” duhovniceascã al cãrei scop e sã ne treacã dintr-o stare spiritualã în alta. Reconsiderarea liturgicã si duhovniceascã a Postului este una din cele mai urgente cerinte, care nu poate fi realizatã decât dacã se întemeiazã pe o întelegere realã a ritmului si structurii liturgice a Postului.
În serile primelor patru zile ale Postului, ca un “debut” al acestuia, se sãvârseste slujba Pavecernitei unitã cu Canonul de pocãintã al Sfântului Andrei Criteanul, împãrtit în patru pãrti.
Canonul poate fi descris cel mai bine ca o plângere de pocãintã care ne vorbeste despre proportiile si adâncimile pãcatului, tulburând sufletul cu jale, cãintã si nãdejde. Cu o mãiestrie unicã, Sf. Andrei Criteanul împleteste marile teme biblice - Adam si Eva, Raiul si cãderea în pãcat, Noe si Potopul, David, Pãmântul fãgãduintei si, în cele din urmã, Hristos si Biserica – cu mãrturisirea pãcatului si cu pocãinta. Evenimentele istoriei sfinte sunt dezvãluite ca evenimente ale vietii mele, faptele lui Dumnezeu din trecut ca fapte îndreptate spre mine si mântuirea mea, tragedia pãcatului si a trãdãrii ca drama mea personalã. Viata mea îmi este prezentatã ca o parte a luptei mãrete si atotcuprinzãtoare dintre Dumnezeu si puterile întunericului care s-au rãzvrãtit împotriva Lui.
Canonul începe într-o notã foarte personalã. Unul dupã altul pãcatele mele sunt dezvãluite în legãtura lor profundã cu drama continuã a relatiei omului cu Dumnezeu; istoria cãderii omului în pãcat este istoria mea.
Astfel, patru seri cântãrile Canonului îmi amintesc “iarã si iarã” istoria duhovniceascã a lumii, care este si istoria mea. Exemplele scripturistice sunt mai mult decât simple “parabole” – asa cum multi oameni cred – si care gãsesc deci acest Canon prea “istovitor”, prea încãrcat cu nume si întâmplãri nesemnificative.
Rolul si scopul Canonului cel Mare este sã ne descopere pãcatul si, astfel, sã ne conducã spre pocãintã; sã ne descopere pãcatul nu prin definitii si însiruiri ale faptelor noastre, ci printr-o adâncã meditatie asupra istoriei biblice care este, cu adevãrat, o istorie a pãcatului, a pocãintei si a iertãrii. Aceastã meditatie ne aduce într-o culturã duhovniceascã diferitã, ne provoacã cu o viziune total diferitã asupra omului, asupra vietii sale, asupra telurilor si motivatiilor sale. Ea reface în noi spatiul spiritual fundamental în cadrul cãruia pocãinta devine din nou posibilã.
Pentru a fi ascultat cum se cuvine Canonul cel Mare presupune, desigur, cunoasterea Sfintei Scripturi si priceperea de a pãtrunde întelesurile Canonului. Dacã astãzi atât de multi oameni îl considerã plictisitor si fãrã sens, aceasta e din cauza credintei lor, care nu se mai hrãneste din izvorul Sfintei Scripturi care, pentru Pãrintii Bisericii, era izvorul credintei.
Trebuie sã învãtãm din nou cum sã trãim într-o lume ca aceea descoperitã de Biblie si cum sã intrãm în ea, si nu existã o cale mai bunã cãtre aceastã lume decât slujbele Bisericii, care nu reprezintã doar transmiterea unor învãtãturi biblice ci tocmai descoperirea felului biblic de viatã.
Ioan Florea

Back to top

Duminica Lãsatului sec de brînzã (a izgonirii lui Adam din Rai)

În aceastã zi, numitã în calendar si “Duminica Izgonirii lui Adam din Rai”, Biserica ne pune în fatã “cazul” lui Adam. Întâiul om zidit de Dumnezeu a fost creat pentru Rai, pentru cunoasterea lui Dumnezeu si pentru comunicarea haricã cu El, dar fiindcã n-a postit, mâncarea din pomul oprit l-a înstrãinat de desfãtarea Raiului si l-a lipsit de acea viatã binecuvântatã. Adam a atras asupra sa moartea si a dat pieririi tot neamul omenesc prin esecul si cãderea sa.
Dar Biserica nu ne învatã, în aceastã zi sã ne împropriem esecul lui Adam ci pocãinta lui. Într-una din cântãrile de la slujba din aceastã zi ne învatã sã zicem asa: “Dulce la gustare mi s-a arãtat rodul cunostintei; iar sãturându-mã de mâncare, venin s-a fãcut sfârsitul lui. Vai, suflete ticãloase! Cum neînfrânarea ta te-a înstrãinat din locasul raiului” (cântarea a 9-a). Este o pocãintã care însenineazã, o deschidere spre realitãtile cele duhovnicesti, spre ceea ce a pierdut Adam. Ea nu este nici o descurajare, nici o crizã afectivã, nu înseamnã o privire în jos la imperfectiuni, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu, nu în urmã cu repros, ci înainte cu încredere. Înseamnã sã privesti nu ceea ce n-ai reusit sã fii, ci ceea ce poti încã deveni cu harul lui Hristos (Kallistos Ware).
De aceea se pune acum la începutul marelui Post de patruzeci de zile pomenirea lui Adam pentru cã, aducându-ne aminte ce mare rãu a adus nepostirea lui Adam, sã ne strãduim sã primim postul cu multã bucurie si sã-l pãzim spre a dobândi cu ajutorul Lui ceea ce n-a reusit Adam, adicã îndumnezeirea. Însusi Domnul a postit patruzeci de zile si s-a fãcut ascultãtor “pânã la moarte, si încã moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8) în locul lui Adam, iar Moise vãzãtor de Dumnezeu s-a fãcut, cu postul curãtindu-si ochii sufletului.” Pentru aceasta cei ce dorim sã fim locuitorii raiului, sã ne lepãdãm de hrana cea nefolositoare, si dorind sã vedem pe Dumnezeu, sã postim ca Moise 40 de zile. Cu rugãciuni si cu cereri stãruind din toatã inima sã potolim patimile cele sufletesti, sã gonim zburdãrile cele trupesti” (Laude, stihira a 3-a).

Back to top

Sâmbãta Sfântului Teodor

În prima sâmbãtã din Postul Mare, Biserica prãznuieste minunea sãvârsitã cu ajutorul colivei de Sfântul Mucenic Teodor Tiron.
Împãratul roman Iulian Apostatul (361-363) a încercat sã-i pângãreascã pe crestini pe ascuns. Stiind cã poporul lui Hristos, mai cu seamã în sãptãmâna întâi a Postului Mare cautã sã se curãteascã si sã se apropie de Dumnezeu, a poruncit prefectului cetãtii sã stropeascã cu sânge jertfit idolilor alimentele din piatã pentru a-i necinsti pe crestinii care cumpãrau acele mâncãruri de post, mai cu seamã în acele zile de curãtie.
Lucrul nu a rãmas tãinuit. Dumnezeu a trimis la Eudoxie, arhiereul cetãtii, pe Sfântul Teodor cu misiunea de a-i descoperi în vis uneltirea cea nesocotitã a vicleanului împãrat. Sfântul l-a învãtat sã hrãneascã poporul cel credincios cu colivã, adicã grâu fiert. Episcopul s-a sculat îndatã si a vestit poporului cele vãzute, pãzind astfel nevãtãmatã turma lui Hristos de acele planuri viclene.
De aceea ajungând pânã la noi postul cel curat si fãrã prihanã si înnoind noi acea minune, cinstim în prima sâmbãtã din Postul Mare pe Marele Teodor pentru cã “prin post ne curãtim de întinãciunile si necurãtiile cele sufletesti si prin dovezi si luptã crestineascã asupra patimilor ne îmbãrbãtãm. Pentru aceasta si cu darul sfintei postiri luminându-ne, si cu minunile Mucenicului Teodor ne întãrim, prin credinta întru Hristos, cerând de la El sã dea mântuire sufletelor noastre” (Stihoavnã, stihira a 2-a).

Pr. Cosmin Bufnea

Back to top

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.