BISERICA MEMORIALÃ "MIHAI VITEAZUL"

PAROHIA ORTODOXÃ CU HRAMUL SFÂNTA TREIME SI SFANTUL SILUAN ATHONITUL

ALBA IULIA - ROMÂNIA

Prima pagină

Sfinte Parinte Nicolae, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!Sfântul Nicolae - mijlocitorul nostru la Dumnezeu *

Arhimandritul Emilianos
" Cateheze și cuvântări" 1
Monahismul pecetea adevărată

Mulțumesc călduros din inimă mult iubitului și preacinstitului vostru stareț și părinte duhovnicesc, pentru frumoasele cuvinte pe care le-a spus despre noi și pentru urările pe care mi le-a făcut, precum și pentru acest minunat prilej pe care mi l-a oferit de a fi astăzi împreună cu voi într-o atmosferă pur monahală și familiară.

Mult m-a emoționat și m-a bucurat și mi-a plăcut întreaga voastră petrecere și privegherea voastră, rezistența voastră și starea voastră, primirea voastră, iar câte nu le vedem noi, le vede Dumnezeu. Participăm la bucuria voastră, care e bucuria Bisericii, și participând bucuria noastră crește îndoit.

Sunt încă emoționat -precum spuneam și ieri -, fiindcă toți simțim că în această noapte Sfântul Nicolae a fost împreună cu noi. L-am trăit. Nu numai inimile și citirile noastre ne-au vorbit despre el, ci el însuși a fost un avocat al iubirii, al milei, al puterii, al slavei lui Dumnezeu. Unul care n-a lăsat neemoționat nici cerul, nici vreo parte a pământului. Prăznuim pe Sfântul, ne închinăm și cinstitelor sale moaște care s-au salvat atunci prin strămutarea lor. Desigur, ne amărâm pentru că din Răsărit au fost luate din Apus, dar s-au păstrat. Altminteri ar fi fost dezmembrate, poate, sau ar fi fost îngropate undeva sau le-ar fi ars musulmanii, potrivit Sinaxarului, și cine știe ce altceva ar fi putut păți. Așadar, el ne-a adunat pe toți și adună în jurul lui, sau mai degrabă în jurul lui Hristos, Răsăritul și Apusul.
Vorbeam ieri despre transferul Ortodoxiei și a luminii din Răsărit în Apus, care se realizează în zilele noastre. Or, Sfântul Nicolae a premers acest lucru cu mult înainte. Păstorind în timpul vieții copiii săi duhovnicești în Răsărit și continuând să-I păstorească pe credincioși prin rugăciunile sale, Sfântul Nicolae a primit și a hotărât să plece de acolo și să-și strămute cortul sfânt în Apus, la Bari, unde până astăzi se păstrează sfintele și cinstitele sale moaște, care izvorăsc mir.
Fără să vrem ne vine în minte cuvântul Domnului: "În casa Tatălui meu sunt multe sălașuri" (In 14, 2). Nu spune "în Împărăția cerurilor", ci, "în casa Tatălui meu". Într-un singur loc sunt mai multe locașuri. Într-o singură casă sunt mai multe sălașuri. Casa cea una sunt cerul și pământul, Sfânta Biserică. Răsăritul și Apusul sunt adunate în același trup al lui Hristos pe care Tatăl Cel fără-de-început l-a dat Fiului Său Cel împreună-fără-de-început. Acest trup ni l-a dat și nouă, ca trupul nostru să fie Trupul lui Hristos. A luat de la noi și noi am luat din plinătatea Lui. Cu toții suntem, așadar, o singură casă, Răsăritul și Apusul sunt sălașuri pe pământ, iar în cer sunt multe alte sălașuri.
Prin minunile și viața lui Sfântul a proclamat, precum spuneam puterea, înțelepciunea cea în multe chipuri și mila Domnului. E un sfânt universal care se arată pretutindeni, atât în vârtejurile uscatului, cât și în furtunile mării. Oamenii îl recunosc de îndată. Fața și înfățișarea lui sunt extrem de cunoscute în întreaga lume și ortodocșilor, dar și celor de alte neamuri și de alte credințe. În orice suferință, în orice împrejurare și nevoie, atât în zilele lipsite de soare, cât și în nopțile înfricoșătoare, Sfântul Nicolae a făcut și continuă să-și facă lucrul său, arătarea lui Dumnezeu Care lucrează nevăzut prin el.
Și toate acestea ni le pun înaintea noastră ca o singură experiență și bucurie tainică sfintele moaște ale preaiubitului nostru sfânt din Mira. Sfintele lui moaște ne lasă o adâncă mărturie. Știm pentru ce le iubim, pentru ce ne emoționăm, știm pentru ce închinăm lor. Sunt cortul Sfântului, și în același timp, cortul lui Dumnezeu, cortul Duhului Sfânt care nu le părăsește, deși sufletul său s-a despărțit de acest trup îndumnezeit ajuns acum cinstite moaște. Sufletul a plecat în sânurile Tatălui ceresc, dar Duhul Sfânt Care locuiește în ele rămâne mereu aici, nedespărțit, neîmpărțit, am spune, fără să se identifice cu însăși trupul sfântului.
Moaștele sfântului purtând harul Duhului Sfânt sunt, așadar, însuși sfântul, și de aceea vorbesc despre el. Dumnezeu ne vorbește despre sfântul Lui și ni-l așează în inimile noastre, dar și sfântul ne vorbește despre Dumnezeu și ni-L aduce tot atât de aproape de noi pe cât sunt aproape de noi sfintele sale moaște, de care astăzi ne bucurăm să ne atingem buzele și la care ne-am închinat în cursul nopții.
La aceste lucruri mă gândeam în noaptea aceasta, aducându-mi aminte și de cuvântul Psalmistului; "Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea va arăta de la mine o rugăciune Dumnezeului vieții mele" (Ps. 41, 9). Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne trimite ziua mila Sa, iar noaptea face arătările Lui în adâncul inimii noastre; când noaptea noastră e o rugăciune către Dumnezeul vieții noastre, atunci ne arată în chip personal descoperirile Sale nouă. Ziua se umple de bunătățile Lui, ca să ne putem gândi și să avem dovezi bogate ale prezenței Lui; iar noaptea ne arată, ne descoperă într-un mod tainic dumnezeirea Lui, slava Lui, sfințenia Lui, comuniunea Sa teologică în cele Trei Persoane ale Sale, așa cum am trăit și am văzut și în această frumoasă noapte a lui Dumnezeu și a Sfântului Nicolae în jurul sfintelor sale moaște.
Dumnezeu ne arată toate, "cele nevăzute și ascunse"(Ps. 50, 8) ale vieții și înțelepciunii Sale. Și ține de experiență faptul că Dumnezeu ne descoperă în Duhul Sfânt prin sfinții Săi cele mai ascunse ale Sale mai cu seamă în timpul nopții. De aceea iubesc monahii noaptea și se bucură când priveghează și se roagă.
Pe când era în viață, Sfântul Nicolae făcea necontenit minuni. Aceleași minuni și altele asemănătoare le fac și sfintele sale moaște. Știm că sfântul s-a mutat la Bari și cele ce ne-au rămas de la el sunt un lucru pământesc, dar, am putea spune, sunt și un Dumnezeu pământesc. Sunt un Dumnezeu pământesc, un Dumnezeu lucrător în mijlocul nostru, pipăit și văzut, întrucât Dumnezeu sălășluiește în el , dar și în mijlocul nostru, astfel încât atingerea de moaștele lui ne oferă roadele împărtășirii de Dumnezeu, care nepipăit și neîmpărtășit fiind se face cu atât mai mult al nostru.

Sfintele sale moaște ne arată toate acestea. Fratele nostru mai mare, Sfântul Nicolae, împărtășește prin har însușirile lui Dumnezeu și ni le împarte și nouă. A plecat din această viață fără să o părăsească, așa cum odinioară Fiul lui Dumnezeu a lăsat sânurile cerești de dragul nostru ca să se sălășluiască în noi, fără să le părăsească însă. Sfântul e un frate al nostru întâi-născut pe pământ și, în același timp, un înainte-mergător al nostru în ceruri, ca acolo să vorbească cu îndrăzneală pentru noi.
De aceea, el vorbește despre noi lui Dumnezeu, ne înfățișează lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Și, drept urmare, vedeți, toată noaptea aceasta, toată relația noastră cu sfântul n-a fost pur și simplu numai o relație cu el, ci o relație și cu Cel căutat de el, cu Cel minunat întru sfinții Lui. În sfârșit, în sfântul nostru și de la sfântul nostru mai e ceva, un lucru care lipsește din lume și pe care noi monahii îl primim în chip puternic și sensibil prin intermediul puterilor pe care ni le dăruiește Biserica noastră.
Prin intermediul sfântului, Dumnezeu ne trimite lumina Lui, ne trimite adevărul Lui, ne trimite secretele inimii Lui, ne dă ce are El, ca să nu fim lipsiți de nimic și să nu fim "cumva mai prejos" decât sfântul. Unit cu Duhul Sfânt, sfântul cunoaște pe Dumnezeu, de vreme ce Duhul cercetează cele ale lui Dumnezeu (1 Co. 2, 10). Unit cu Duhul, el are proporțional experiența Duhului Sfânt din sânurile Tatălui, din care Acesta purcede, are experiența împreună cu Care Duhul viețuiește și prin Care este trimis.
Și această experiență o câștigă, o absorb și moaștele îndumnezeite, așa cum au absorbit harul; și împreună cu ele, ele se fac părtașe ale darurilor pe care ni le comunică nouă. Astfel, pe nesimțite, dar adevărat, suntem inițiați în lucrurile dumnezeiești. Experiențele moaștelor, adică experiențele Duhului, cunoașterea pe care o are Fiul despre Tatăl, toate acestea ni se fac prin relație câștigurile noastre teologice. Comuniunea noastră cu Sfântul prin moaștele lui se face comuniunea noastră cu Preasfânta Treime.
Astfel, oricât de sărmani și mici am fi, cunoaștem că sărmanele noastre persoane, ipostasurile noastre sărace foarte și păcătoase, sunt în cele din urmă ipostasuri ce se găsesc în moaște și în Dumnezeu! Suntem sărmani, suntem smeriți, suntem netrebnici; dar suntem și foarte mari, în măsura în care primim asemenea "împărtășiri".
Ce dar ne face Domnul punând necontenit viața monahilor în atât de mari desfătări! Nu e nimeni care să ajungă să înțeleagă măreția aceasta, poate doar să o guste, așa cum nu înțelegem absolut deloc înțelesul Sfintelor Taine, chiar dacă le-am da definiția corectă, dar primim darurile Sfintelor Taine.
Așadar, fraților, astăzi din nou am vorbit cu Dumnezeu, am fost învățați despre Dumnezeu, am cunoscut pe Dumnezeu, iar sfântul ne va informa și va adăuga și alte lucruri cunoașterii noastre. Ni L-a vestit pe Dumnezeu și ne face la rândul nostru și pe noi vestitori ai lui Dumnezeu. Noi trăim necazurile noastre, trăim învârtoșarea inimilor noastre, însă cu toate acestea și aceste părticele dumnezeiești sunt ale noastre, ca și acelea. Unele prin voința noastră și neputințele noastre, iar celelalte prin voința și iubirea lui Dumnezeu.

Prin câte exemple nu ne-a povățuit pedagogic spre acestea Biserica în Cincizecimea de față!
Apostolul Toma a fost numit necredincios, dar s-a învrednicit să-și mărturisească credincioșia și credința în Dumnezeu, să vestească Dumnezeirea lui Hristos (cf. In 20,28). Era plăpând, am spune, după fire, își pierdea ușor îndrăzneala și răbdarea, simțea cu anevoie bucurie în fața lui Hristos. Și totuși, lui i-a zis: "Vino, și pune mâna ta, și vezi cu ochii tăi!" De câte ori nu ne spune Dumnezeu "pune mâna ta" și Hristos Însuși pune mâinile noastre în semnele rănilor Lui.
În continuare, femeile acelea, neputincioase prin fire, au dobândit nume de mironosițe. Dumnezeu s-a folosit de neputința lor ca să arate puterea Învierii și să o vestească ucenicilor și apostolilor (Mt 28, 1-20).
Apoi am văzut un paralitic. Avea el oare puterea vindecării trupești și sufletești? Sau era acea putere primită din apă? Sau nu cumva de la îngerul care cobora și tulbura apa? Dincolo de tulburarea acelei ape nu era oare alt semn? Numai El, nevăzutul Dumnezeu era Cel care lucra toate. Hristos, Care părea un simplu om, l-a prefăcut pe paralitic în vestitor al harului (In 5, 1-15).
Iar ieri, o femeie desfrânată, de cinci ori desfrânată, samarineancă (In 4, 4-30), a simțit limpede taina lui Hristos și a transmis-o unui popor care nici măcar nu primea pe poporul lui Israel. Iar Duminica viitoare vom vedea orbul (In 9, 1-38), care și el va deveni vestitor al Fiului lui Dumnezeu, fiindcă ochii lui au văzut lumea materială, dar sufletul său a recunoscut taina Dumnezeirii.
Înaintând spre sfârșitul Cincizecimii, Însuși Hristos, la Duminica Sfinților Părinți (de la Sinodul I Ecumenic), va vorbi despre noi de-a dreptul ca Mijlocitor veșnic al inimilor noastre, având pururea mâinile înălțate pentru noi.
Astfel coboară și vin până la noi mâinile lui Dumnezeu care ne-au plăsmuit și ne-au mântuit, iar Duhul luminător coboară la rândul Lui prin zeci de mii de metode dumnezeiești, prin sfinți și prin moaștele lor cărora ne închinăm ca unor semne dumnezeiești. Și iarăși urcă la Tatăl și ne unesc ca arși de foc cu tronurile și domniile, cu arhanghelii și cu îngerii, cu puterile, cu heruvimii și serafimii, ca să ne însușim cunoașterea heruvimilor, puterea serafimilor, stăpânirea arhanghelilor, veghea îngerilor, triumful tronurilor.
Prin moaște, prin sfinți, prin stihii, prin simboluri, prin rugăciuni, prin toate Dumnezeu ne dă mereu și adaugă în fiecare zi; ne-a dat și astăzi. Să mulțumim Domnului!
Roagă-te, așadar, sfinte stareț și părinte duhovnicesc, ca să înțelegem cât de mult ne "strigă" la Tatăl Său Domnul nostru, ca să ne facem ecouri ale glasului, voinței și dorinței Lui, imitatori ai pătimirii Lui, acoperăminte ale sfințeniei Lui, scrisori ale cuvintelor Lui, oglinzi ale slavei Lui.
p. 137- 142

* Cuvântare rostită pe 20 mai 1986 în trapeza mănăstirii athonite Grigoriu, cu ocazia prăznuirii mutării moaștelor Sfântului Nicolae; publicată în revista mănăstirii Ho hosios Gregorius 11 (1986), p. 19-25.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mã pe mine pãcãtosul!

Copyright © 2002-2007, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul"Alba Iulia