Back

Explicarea Sfintei Liturghii (L)

Anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur (V)

Mijlocirea Bisericii pentru întreaga lume, care încheie anaforaua, începe cu rugăciunea pentru toţi cei adormiţi întru „nădejdea învierii şi a vieţii celei de veci”, ca Dumnezeu să-i pomenească şi să-i odihnească întru Împărăţia Sa, şi continuă cu rugăciunea pentru cei vii.

"Încă Te rugăm: Pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvântul adevărului Tău, toată preoţimea, cea întru Hristos diaconime şi tot cinul preoţesc şi monahicesc”. Pomenirea celor vii începe cu episcopii ortodocşi şi cu tot clerul. Episcopul are datoria să păstreze dreapta credinţă şi s-o înveţe în eparhia sa împreună cu tot clerul, păstrând astfel unitatea de credinţă cu sfinţii şi cu înaintaşii adormiţi, pomeniţi anterior, dar şi cu ceilalţi episcopi. Prin pomenirea episcopilor care „drept învaţă cuvântul adevărului” (II Timotei 2, 15) şi a clerului se manifestă astfel comuniunea în care se află Bisericile ortodoxe locale, comuniune întemeiată pe unitatea în dreapta credinţă.

„Încă aducem Ţie această slujbă cuvântătoare pentru toată lumea, pentru sfânta sobornicească şi apostolească Biserică; pentru cei ce în curăţie şi în viaţă cinstită vieţuiesc, pentru cârmuitorii ţării. Dă lor Doamne paşnică ocârmuire, ca şi noi, întru liniştea lor, viaţă paşnică şi netulburată să vieţuim în toată cucernicia şi curăţia”. Ne rugăm mai întâi pentru întreaga lume locuită (οΐκουμένη) al cărei centru este omul şi apoi pentru Biserică ca început al creaţiei noi, ca anticipare a creaţiei transfigurate (1). În mod deosebit ne rugăm pentru cei ce, ca mădulare ale Bisericii conştiente de chemarea lor, se străduiesc să ducă o viaţă curată şi cinstită, împlinind voia lui Dumnezeu. Ne rugăm de asemenea pentru cârmuitorii ţării, ca aceştia să asigure condiţiile externe desfăşurării misiunii Bisericii şi vieţuirii creştineşti. Împlinim astfel cuvântul Sfântului Pavel: „Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi buna-cuviinţă, că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Timotei 2, 1-4).

„Întâi pomeneşte, Doamne, pe (episcopul locului) pe care-l dăruieşte sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău (II Timotei 2, 15)”. Ierarhul locului, care este întâi stătătorul Bisericii locale, chipul lui Hristos şi garantul păstrării dreptei credinţe, este pomenit în mod special, cu glas mare, rugându-ne să poată păstori turma în pace, învăţându-ne adevărul şi călăuzindu-ne spre mântuire. Învăţarea dreaptă a cuvântului adevărului este esenţială pentru că mântuirea, atât a episcopului cât şi a clericilor şi a întregului popor încredinţat spre păstorire, depinde de păstrarea dreptei credinţe. Este cunoscută apoftegma din Pateric în care se relatează despre avva Aghaton care, din smerenie, primeşte acuzele că este stăpânit de tot felul de păcate mai puţin acuza că este eretic motivând că erezia, adică depărtarea de la dreapta credinţă, înseamnă despărţirea de Dumnezeu (2).
Pomenirea solemnă a episcopului locului este şi semnul recunoaşterii de către adunarea euharistică a legitimităţii sale în Biserica locală şi faţă de alte Biserici locale, legitimitate dată de alegerea şi hirotonia sa canonică precum şi de ortodoxia învăţăturii sale (3).

„Pe toţi şi pe toate”. În secolele V-XI, în timpul rugăciunilor de mijlocire ale anaforalei, erau pomeniţi nominal de către diacon, cu voce tare şi într-o ordine bine stabilită, episcopi, preoţi, împăraţi, credincioşi, care au păstrat sau păstrează dreapta credinţă, ca semn al comuniunii şi unităţii în Biserică. Mai întâi erau pomeniţi cei adormiţi, după ecfonisul în cinstea Maicii Domnului, iar după ecfonisul pentru ierarhul locului erau pomeniţi cei vii, atât nominal cât şi pe categorii mai generale. În special în perioada marilor dispute dogmatice şi a sinoadelor ecumenice, poporul acorda o mare atenţie acestor pomeniri pe care le asculta cu interes, apropiindu-se de altar. Ieşirea din unitatea de credinţă exprimată de dogme a unor episcopi, preoţi, împăraţi, credincioşi, atrăgea după sine scoaterea numelor lor din diptice, ceea ce echivala cu excomunicarea sau scoaterea lor din comunitatea Bisericii (4). Diaconul încheia atât pomenirea celor adormiţi cât şi a celor vii cu formula: „Şi pe toţi pe care îi are în cuget fiecare, şi pe toţi şi pe toate” la care poporul răspundea „Şi pe toţi şi pe toate”. În prezent diaconul face pomenirile în taină. Formula „[Şi] pe toţi şi pe toate”, rostită astăzi numai de credincioşi, rămâne o formulă de pomenire generală a celor menţionaţi în anafora şi a tuturor celor pe care îi poartă fiecare din cei prezenţi în inimile lor.

„Adu-Ţi aminte, Doamne, de oraşul acesta, în care vieţuim, şi de toate oraşele şi satele, şi de cei ce cu credinţă vieţuiesc într-însele. Adu-Ţi aminte Doamne de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiţi şi de mântuirea lor. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei ce aduc daruri şi fac bine în sfintele Tale Biserici, şi îşi aduc aminte de cei săraci; şi trimite peste noi toţi milele Tale”. Anaforaua continuă cu rugăciunea pentru întreaga lume reluând o parte din cererile ecteniei mari, acum când Sfânta Jertfă a fost adusă şi Împăratul cerurilor se află prezent cu Trupul şi Sângele Său pe Sfânta Masă. Ne rugăm pentru toţi cei care vieţuiesc în localitatea în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi în toate oraşele şi satele ca Domnul să-şi aducă aminte de ei, revărsându-şi mila asupra lor. Îi pomenim în mod special pe cei credincioşi adică pe membrii Bisericii care se străduiesc să vieţuiască potrivit dreptei credinţe fără să se lase furaţi de duhul lumii acesteia. Ne rugăm apoi pentru toţi care se află în situaţii speciale care îi împiedică să fie prezenţi la slujbă şi au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu: călători, bolnavi, robiţi, cerând mântuirea lor. În mod deosebit ne rugăm pentru cei milostivi, cei care înţeleg că Taina întâlnirii cu Dumnezeu în Liturghie se împlineşte în „taina fratelui”, căci „nici un mijloc ne duce atât de uşor la dreptate sau la îndumnezeire (ca să zic aşa), la apropierea de Dumnezeu, ca mila arătată din adâncul sufletului şi cu plăcere celor lipsiţi(5). În finalul rugăciunii în care îmbrăţişăm întreaga lume, ne rugăm ca mila lui Dumnezeu, izvorul tuturor celor de trebuinţă, să se reverse asupra noastră, a tuturor.

„Şi ne dă nouă cu o gură şi o inimă a slăvi şi a cânta preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor”. Mântuitorul Hristos S-a întrupat, a pătimit, a înviat şi S-a înălţat cer pentru ca să ne unească în Biserică cu El şi între noi, după chipul Sfintei Treimi: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem”(Ioan, 17, 21-22). În Sfânta Liturghie se împlineşte în cel mai înalt grad unirea noastră cu Hristos şi între noi în Biserică, unire nu numai între cei adunaţi în locaşul bisericii ci şi unirea cu puterile îngereşti, cu sfinţii, cu ortodocşii vii şi adormiţi de pretutindeni. Anaforaua, rugăciunea centrală a Sfintei Liturghii prin care se aduce sfânta jertfă, se încheie cu rugăciunea ca să fim uniţi cu toţii în Biserică după chipul Sfintei Treimi, astfel încât, ca un singur Trup tainic al lui Hristos, să-L slăvim „cu o gură şi o inimă” (Romani 15, 6) pe Dumnezeul Treimic. Ne pregătim astfel pentru momentul culminant al Sfintei Liturghii şi al împlinirii unirii noastre cu Hristos şi între noi, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

Note:
1.
Emmanuel Lanne, L’intercession pour l’église dans la prière eucharistique, în L’église dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. XXVI Semaine d’études liturgiques, Paris, 1979, Roma, 1980, p. 206.
2. Patericul, Alba Iulia, 2003, p. 25.
3. Elie Melia, Les diptyques liturgiques et leur signification ecclésiologique, în L’église dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. XXVI Semaine d’études liturgiques, Paris, 1979, Roma, 1980, p. 218.
4. Pr. P. Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 278-283; Robert F, Taft, S. J. A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Volume IV. The Diptychs, OCA 238, Roma, 1991, p. 95-164; Elie Melia, Les diptyques liturgiques et leur signification ecclésiologique, în L’église dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. XXVI Semaine d’études liturgiques, Paris, 1979, Roma, 1980, p. 209-229.
5.
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, XXIV, p. 45.

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare (I)

Anaforaua este principala deosebire între Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi cea a Sfântului Vasile cel Mare. Practica actuală a rostirii anaforalei în taină face ca, pentru credinciosul din biserică, această deosebire să nu pară foarte semnificativă deoarece el nu poate sesiza decât câteva schimbări relativ minore: formula "A dat sfinţilor Săi ucenici şi apostoli zicând…" rostită cu voce tare înainte de cuvintele de instituire a Tainei; o uşoară modificare a ecfonisului în cinstea Maicii Domnului determinată de adaptarea la contextul rugăciunii: "Mai ales cu Preasfânta …"; cântarea "De tine se bucură…" în locul axionului obişnuit; răspunsul "Pe arătătorul…" dat de strană la pomenirea episcopului.

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare este o adevărată sinteză a teologiei ortodoxe exprimată în formă doxologică

În realitate deosebirea între cele două Liturghii bizantine este esenţială deoarece anaforaua este rugăciunea centrală a Sfintei Liturghii. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare, mult mai lungă decât cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, prin echilibrul structurii sale, prin amploarea şi bogăţia dezvoltării doctrinare, poate fi considerată expresia cea mai înaltă şi cea mai densă a anaforalei euharistice,(1) fiind o adevărată sinteză a teologiei ortodoxe exprimată în formă doxologică. Rostirea ei în taină în timpul cântării imnelor face însă ca, pe de o parte, credincioşii, neauzind-o, să nu poată participa deplin la slujbă şi să fie văduviţi de şansa însuşirii liturgice a principalelor învăţături de credinţă, şi, pe de altă parte, clericii să fie nevoiţi a o citi în grabă, fără a-i putea aprofunda adâncimile teologice. Nu cutezăm să credem că vreun slujitor al altarului îşi asumă înfricoşătoarea răspundere de a nu citi în întregime anaforaua punându-se pe sine însuşi în mare pericol înaintea lui Dumnezeu în ziua judecăţii deoarece "blestemat este tot cel ce face lucrurile Domnului cu nebăgare de seamă (neglijenţă, indolenţă)" (Ieremia 48, 10).

Anaforaua este alcătuită de Sfântul Vasile cel Mare pe baza tradiţiei capadociene

Mult timp s-a crezut, pe baza informaţiilor cuprinse într-o lucrare atribuită patriarhului Proclu al Constantinopolului († 446) numită "Despre predania Dumnezeieştii Liturghii", că anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur este o prescurtare a anaforalei Sfântului Vasile cel Mare, care, la rândul ei, este o prescurtare a anaforalei Sfântului Iacob. Dar s-a dovedit că lucrarea atribuită patriarhului Proclu este de fapt un fals târziu.(2) Se ştie astăzi că evoluţia anaforalei Sfântului Vasile cel Mare nu s-a făcut de la amplu la restrâns ci de la restrâns şi simplu la o dezvoltare doctrinară energică.(3) În afara anaforalei bizantine se mai cunoaşte o anafora alexandrină, păstrată de copţi, atribuită tot Sfântului Vasile cel Mare, mult mai scurtă decât cea bizantină, care este fie o primă redactare a anaforalei realizată de Sfântul Vasile cel Mare,(4) fie este anaforaua găsită de Sfântul Vasile cel Mare în Cezareea Capadociei şi folosită de el în slujire şi ca bază pentru redactarea anaforalei bizantine păstrată până astăzi în cultul ortodox.(5) În orice caz autenticitatea anaforalei bizantine a Sfântului Vasile cel Mare este demonstrată atât de mărturiile istorice(6) cât şi de studiile care au comparat textul ei cu alte opere ale Sfântului Vasile, identificând teme teologice şi termeni specifici lui.(7)
Deşi nu decurg una din alta, anaforalele Sfântului Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur au multe puncte comune: structura trinitară, imnul Sanctus, cuvintele de instituire, anaforaua propriu-zisă, ecfonisul final. În cele ce urmează vom analiza sumar anaforaua Sfântului Vasile cel Mare încercând să-i punem în evidenţă frumuseţea şi profunzimea teologică, fără a mai insista asupra punctelor comune cu anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur, prezentate în articolele precedente.

Prima parte a anaforalei este o slăvire înflăcărată a Sfintei Treimi

Prima parte a anaforalei (până la imnul Sanctus) este o slăvire înflăcărată a Sfintei Treimi într-o rugăciune de mare profunzime teologică în care lauda se împleteşte cu mulţumirea. Exprimând incapacitatea noastră de a-L slăvi cum se cuvine, anaforaua arată că trebuie să-L celebrăm şi să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că ne-a dat "cunoaşterea adevărului" Său, la care nu am fi fost capabili să ajungem singuri, prin revelarea în Hristos a tainei dumnezeieşti.(8)
"Cel ce eşti, Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Cel închinat, vrednic cu adevărat şi drept şi cuvenit lucru este, pentru marea cuviinţă a sfinţeniei Tale, pe Tine a Te lăuda, Ţie a-Ţi cânta, pe Tine a Te binecuvânta, Ţie a ne închina, Ţie a-Ţi mulţumi, pe Tine a Te slăvi, Cel ce singur eşti Dumnezeu cu adevărat, şi Ţie a-Ţi aduce această slujbă cuvântătoare a noastră, cu inimă înfrântă şi cu suflet smerit; că Tu eşti Cel ce ne-ai dăruit nouă cunoaşterea adevărului Tău. Şi, cine este în stare să grăiască puterile Tale, să facă auzite toate laudele Tale sau să spună toate minunile Tale, în toată vremea? Stăpâne al tuturor, Doamne al cerului şi al pământului şi a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Cel ce şezi pe scaunul slavei şi priveşti adâncurile, Cel ce eşti fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat…".
Anaforaua începe cu primirea descoperirii pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Moise în rugul aprins şi anume că El este "Cel Ce este" (Is. 3,14) fiinţarea în sine şi fundamentul existenţei tuturor. Dumnezeu este Stăpânul nostru dar este şi Părintele nostru, singurul Dumnezeu adevărat. De aceea, în faţa slavei lui Dumnezeu, singurul lucru "drept şi cuvenit" pe care-l putem face este să-L lăudăm, să-L binecuvântăm, să-L slăvim, să-I mulţumim şi să-I aducem slujirea cuvântătoare a Sfintei Liturghii "cu inimă înfrântă şi cu suflet smerit". De Dumnezeu nu ne putem apropia decât în stare de pocăinţă şi cu smerenie şi numai aşa putem cunoaşte adevărul căci El este Cel ce ni-l descoperă. Descrierea pozitivă a măririi lui Dumnezeu se amestecă cu evidenţierea neputinţei de a o descrie scoţând în evidenţă caracterul apofatic (negrăit) al cunoaşterii lui Dumnezeu. Este vorba de un apofatism trăit, cu neputinţa de exprimat, şi nu de teologia negativă raţională a scolasticii apusene, care se opreşte la negaţiile intelectuale ale atributelor afirmative. (9)
"Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, al marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, nădejdea noastră, Care este chipul bunătăţii Tale, pecete asemenea chipului, Care întru Sine Te arată pe Tine, Tată, Cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, Înţelepciune mai înainte de veci, viaţă, sfinţire, putere, Lumina cea adevărată…".
Dumnezeu este apofatic dar intră în legătură cu noi prin Fiul Său, Care ia trupul nostru şi se jertfeşte pentru noi iar prin Duhul Său ni se face simţit şi ne luminează lăuntric, ne sfinţeşte şi ne umple de viaţă şi de simţirea Fiului faţă de Tatăl. Sfântul Vasile cel Mare dezvoltă aici o adevărată teologie trinitară în orientarea ei spre creaţie. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, Dumnezeu adevărat care ni-l descoperă pe Dumnezeu Tatăl, fiind chipul Lui. El este "viaţă, sfinţire, putere, Lumina cea adevărată". Fiul este descris cu o excepţională bogăţie doctrinară. Pentru aceasta Sfântul Vasile preia aproape literal câteva pasaje hristologice ale Sfântului Atanasie cel Mare (PG 25, 217) cuprinzând o serie de termeni proprii teologiei Cuvântului acestui Sfânt Părinte, între care expresia "pecete asemenea chipului" întâlnită şi în Tratatul despre Sfântul Duh al Sfântului Vasile cel Mare.(10)
"Prin Care S-a arătat Sfântului Duh, Duhul adevărului, darul înfierii, arvuna moştenirii celei ce va să fie, începutul bunătăţilor celor veşnice, puterea cea făcătoare de viaţă, izvorul sfinţeniei, de Care toată făptura cea cuvântătoare şi înţelegătoare, întărită fiind, Ţie slujeşte şi Ţie pururea Îţi înalţă cântare de slăvire, că toate împreună slujesc Ţie. Că pe Tine Te laudă Îngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile şi Heruvimii cei cu ochi mulţi; Ţie Îţi stau împrejur Serafimii cei cu şase aripi, care, cu două îşi acoperă feţele, cu două picioarele, iar cu două zburând, strigă unul către altul, cu neîncetate graiuri, cu laude fără tăcere, cântarea de biruinţă, cântând, strigând, glas înălţând şi grăind".
Duhul Sfânt S-a arătat prin Fiul, El este Duhul Adevărului "darul înfierii, arvuna moştenirii ce va să fie, începutul bunătăţilor celor veşnice, puterea cea făcătoare de viaţă, izvorul sfinţeniei". Descrierea Sfântului Duh este de inspiraţie biblică dar cu unele adaptări ale versetelor scripturistice. Se observă un paralelism izbitor între termenii hristologici şi cei pnevmatologici: Cuvântul este "chipul bunătăţii Tale, Care întru Sine Te arată pe Tine Tată, Dumnezeu adevărat, viaţă, sfinţire, putere" iar Sfântul Duh este "începutul bunătăţilor celor veşnice, darul înfierii, Duhul adevărului, arvuna vieţii viitoare, izvorul sfinţeniei, puterea cea făcătoare de viaţă"(11). În Tratatul despre Sfântul Duh, Sfântul Vasile formulează principiul potrivit căruia Cuvântul poate fi văzut ca şi Chip al Tatălui prin luminarea Sfântului Duh, astfel încât închinarea Fiului este nedespărţită de închinarea Duhului: "Adorând pe Fiul, adorăm pe Cel ce este Chipul lui Dumnezeu şi Tatăl; adorând pe Duhul adorăm pe Cel ce arată în Sine divinitatea Domnului… Pentru că este cu neputinţă să vadă cineva chipul lui Dumnezeu Cel nevăzut, fără iluminarea Duhului. Prin iluminarea Duhului, vedem strălucirea slavei lui Dumnezeu, adică pe Fiul, iar de la Fiul ne ridicăm cu mintea la Tatăl, a Cărui imagine şi pecete este Fiul"(12) .
Duhul Sfânt este cel care întăreşte şi uneşte îngerii şi oamenii în slujirea şi slăvirea lui Dumnezeu. Sfântul Vasile aminteşte cele nouă cete îngereşti insistând asupra serafimilor împreună cu care şi noi vom cânta "cântarea de biruinţă" adică trisaghionul serafimic (Sanctus):
"Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot; plin este cerul şi pământul de slava Ta. Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus". Oamenii şi îngerii se unesc la Liturghie în slujirea lui Dumnezeu. Cântarea serafimilor este împletită cu cea a copiilor din Ierusalim care L-au întâmpinat pe Mântuitorul în Duminica Floriilor: "Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus" (Mt. 21,9; Mc 11,9-10; Lc. 19, 38; In 12,13). Mărturisim astfel că "Hristos care intră în Ierusalim dar vine şi în Euharistie, în amândouă într-o adâncă smerenie, este acelaşi cu Dumnezeul cel lăudat de serafimi"(13).

Note:
1.
Irénée-Henri Dalmais, Le mystère de la foi dans l’anaphore de Saint Basile, în «La Maison-Dieu», 191/1992, p. 45.
2. F.J. Leroy, Proclus «de traditione divinae Missae»: un faux de C. Paleoccapa, în OCP, 28/1962, p. 288-299, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială pentru institutele teologice, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1985, p. 226.
3. Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1999, p. 231; Irénée-Henri Dalmais, op. cit., p. 45-47.
4. Lois Bouyer, Eucharistie, Paris, 1968.
5. Dom Hieronymus Engberding, Das Eucharistiche Hochgebet der Basileiosliturgie, Munster i. W., 1931; J. Doresse, Dom E. Lanne, Un témoin archaique de la liturgie copte de St. Basile, Louvain, 1960.
6. Vezi Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, op. cit, p. 226-227.
7. Dom. B. Capelle, Les liturgies basiliennes et St. Basile, în J. Doresse, Dom E. Lanne, op. cit., p. 1-74; Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 229-267.
8. Louis Ligier, s.j., Célébration divine et anamnèse dans la pre,ière partie de l’anaphore ou canon de la messe orientale, în Eucharisties d’Orient et d’Occident. Semaine liturgique de l’Institut Saint-Serge. II, Paris, 1970, p. 160.
9. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, p. 263.
10. Dom. B. Capelle, op. cit., p. 52.
11. Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 237.
12. Sfântul Vasile cel Mare, Tratat despre Sfântul Duh, XXVI, p. 78.
13. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 262.

Pr. Florin Botezan

Copyright © 2002-2005, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.