Back

Explicarea Sfintei Liturghii (XXII)

Lecturile biblice (III)

Citirea fragmentului din scrierile apostolice, cunoscut sub numele generic de Apostol, ne pregãteste pentru primirea cuvântului lui Hristos cuprins în Sfânta Evanghelie deoarece învãtãtura apostolilor reprezintã întelegerea adevãratã si completã a învãtãturii lui Hristos.

Cântarea Aliluia exprimã bucuria întâlnirii cu Dumnezeu

Lectura Apostolului era succedatã, în vechime, de cântarea Aliluia intonatã amplu, având ca stih un verset din psalmi. Aliluia este o expresie liturgicã ebraicã de bucurie si de slãvire a lui Dumnezeu întâlnitã frecvent în psalmi, care se traduce prin "Lãudati pe Dumnezeu!". Este cântarea vesniciei, cântarea de laudã ce i se aduce lui Dumnezeu în Împãrãtia Sa: "Am auzit, în cer, ca un glas puternic de mulþime multã zicând: Aliluia! Mântuirea si slava si puterea sunt ale Dumnezeului nostru!" (Apoc. 19, 1).
Cântarea Aliluia de dupã Apostol este, la origine, o cântare melismaticã, adicã o piesã în care pe primul plan este melodia, o cântare menitã sã creeze o atmosferã favorabilã înãltãrii sufletului cãtre Dumnezeu. Ea exprimã bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, "trãirea slujirii divine ca un contact real cu transcendentul, ca o intrare în realitatea supralumeascã a Împãrãtiei" .

Cântarea Aliluia se împleteste cu cãdirea

În timpul cântãrii Aliluia este locul originar si firesc al cãdirii de dinainte de Evanghelie, simbolismul si lucrarea cântãrii împletindu-se cu cele ale cãdirii.
Tãmâia care arde transformându-se în "miros de bunã mireasmã duhovniceascã" ce se înaltã la cer exprimã jertfa bine-plãcutã lui Dumnezeu. "Nu existã religie, în care ideea si actul de jertfã sã nu reprezinte sâmburele întregii ei vieti… Jertfa se descoperã a fi actul de deschidere si comunicare, de împlinire prin dãruire… Exprimând fiinta religiei, jertfa exprimã în acelasi timp conditia fundamentalã a omului" . Omul însusi trebuie sã se jertfeascã, sã ardã duhovniceste dãruindu-se lui Dumnezeu ca "miros de bunã mireasmã duhovniceascã". "Jertfa în substanta ei spiritualã e iubire. Iubire inspiratã direct de Autorul ei si înteleasã ca dispozitie lãuntricã de a te dãrui, de a-ti oferi energia, bunurile si, dacã este nevoie, chiar si viata, ca dar si ofrandã plinã de recunostintã lui Dumnezeu" . Sfântul Chiril al Alexandriei sublinia faptul cã nu putem intra la Tatãl si, implicit, nu Îl putem cunoaste decât în stare de jertfã curatã. Cãdirea, pregãtindu-ne pentru primirea Cuvântului lui Dumnezeu, este deci, în acelasi timp, o jertfã adusã lui Dumnezeu, o mãrturisire a prezenþei Sale în mijlocul nostru si un îndemn la propria noastrã jertfire duhovniceascã. Mirosul aparte al tãmâiei împreunã cu cântarea melismaticã a laudei lui Dumnezeu ne ajutã sã Îi simtim prezenta si sã ne înãltãm la El.

Mutarea cãdirii din timpul cântãrii Aliluia afecteazã trãirea liturgicã

În zilele noastre cântarea melismaticã a fost înlocuitã, în general, cu rostirea recitativã de cãtre cântãret a cuvântului Aliluia (de trei ori), renuntându-se la stih, desi acesta este indicat în continuare de cartea de slujbã. Ca urmare cãdirea a fost mutatã în timpul citirii Apostolului. Aceste schimbãri, fãcute probabil din dorinta de scurtare a slujbei, au avut însã efecte negativ asupra trãirii liturgice. Unul dintre cele mai evidente este scãderea atentiei credinciosilor fatã de textul apostolic. Dacã luãm în considerare si faptul cã acest text este destul de puþin folosit în predicã si cã uneori este cântat aproape neinteligibil, înþelegem de ce Apostolul a devenit, în multe cazuri, un element decorativ al slujbei, fãrã impact asupra credinciosilor.
Sesizând acest lucru, Mitropolitul Andrei Saguna a hotãrât mutarea cãdirii în timpul trisaghionului, practicã ce se respectã pânã azi în multe parohii din Ardeal. Desi are avantajul de a favoriza ascultarea cu atentie a Apostolului de cãtre credinciosi, cãdirea din timpul trisaghionului îsi pierde sensul de pregãtire pentru întâlnirea cu Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei si, pe de altã parte, perturbã desfãsurarea normalã a actiunii liturgice.
Având în vedere toate cele spuse mai sus, revenirea la cântarea melismaticã Aliluia si la cãdirea în timpul ei este posibilã si beneficã pentru trãirea deplinã a Sfintei Liturghii.

Rugãciunea de dinainte de Evanghelie este epicleza Liturghiei Cuvântului

Rugãciunea de dinainte de Evanghelie a fost introdusã în Sfânta Liturghie în secolul al X-lea fiind împrumutatã din rânduiala palestinianã a Utreniei sãrbãtorilor unde era cititã cu voce tare . La început rugãciunea era cititã cu voce tare si la Liturghie deoarece se referã la toti credinciosii, nu numai la clerici, pregãtindu-i pentru primirea cuvântului evanghelic. Ea este o adevãratã epiclezã scripturisticã în care cerem prefacerea tainicã a Scripturii în Cuvântul lui Dumnezeu care se dã ca hranã . Sã analizãm aceastã rugãciune încercând sã pãtrundem bogãtia învãtãturilor ei: "Strãluceste în inimile noastre, Iubitorule de oameni Stãpâne, lumina cea curatã a cunoasterii dumnezeirii Tale si deschide ochii gândului nostru spre întelegere evanghelicelor Tale propovãduiri."
Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât în mãsura în care se descoperã El Însusi luminându-ne inima cu lumina cunostintei Sale si deschizându-ne ochii gândului spre întelegerea Evangheliei. Apostolii însisi nu au înteles sensul adânc al cuvintelor pe care Hristos li le-a grãit pe când era cu ei pânã ce nu le-a deschis El mintea, dupã înviere, ca sã priceapã Scripturile (Luca 24, 45). Cu atât mai mult nu vom întelege nici noi Scriptura pânã când nu ne va lumina Duhul Sfânt. Studiind Biblia numai cu armele stiintei si întemeindu-ne numai pe propriile noastre puteri, putem ajunge la mari rãtãciri. Aceasta este cauza pentru care mii de secte, cu învãtãturi diferite, se revendicã a fi întemeiate pe Biblie. Pe de altã parte, critica rationalistã a ajuns sã disece si sã mutileze Scriptura arogându-si dreptul de a hotãrî ce este si ce nu este autentic în Biblie.
Rugãciunea de dinainte de Evanghelie ne descoperã atitudinea ortodoxã fatã de Sfânta Scripturã. Înainte de a citi din ea noi cerem lumina cunostintei de la Dumnezeu cel Întrupat Care este El Însusi Lumina: "Iarãsi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmeazã Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii"(Ioan 8, 12). Duhul Sfânt este cel care face sã strãluceascã în inimile noastre lumina cunostintei lui Dumnezeu:: "Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatãl, în numele Meu, Acela vã va învãta toate si vã va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu" (Ioan 14, 26). Duhul Sfânt s-a pogorât în Bisericã la Cincizecime fãcându-L prezent pe Cuvântul si cãlãuzindu-ne la tot adevãrul. De aceea numai cei care rãmân în Bisericã si primesc cu smerenie cuvântul lui Dumnezeu sunt luminati de Duhul Sfânt si Îl pot cunoaste pe Dumnezeu.
Dumnezeu ni se descoperã luminându-ne inima nu pentru a ne satisface curiozitatea ci pentru a ne face sã întelegem iubirea Sa fatã de noi si slava la care suntem chemati: "Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatãl slavei, sã vã dea vouã duhul întelepciunii si al descoperirii, spre deplina Lui cunoastere, si sã vã lumineze ochii inimii, ca sã pricepeti care este nãdejdea la care v-a chemat, care este bogãtia slavei mostenirii Lui, în cei sfinti, si cât de covârsitoare este mãrimea puterii Lui fatã de noi, dupã lucrarea puterii tãriei Lui, pentru noi cei ce credem" (Efeseni 1, 17-19). Întelegerea acestor realitãti trebuie sã ne responsabilizeze spre angajarea într-o viatã duhovniceascã, dupã cum cerem, în continuare, în rugãciune:
"Pune în noi si frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului cãlcând, vietuire duhovniceascã sã petrecem, cugetând si fãcând toate cele ce sunt spre bunã-plãcerea Ta."
Viata duhovniceascã este o viatã cãlãuzitã de Duhul Sfânt. Ea presupune eliberarea de poftele trupesti, despãtimirea, si strãduinta de a cunoaste si a împlini voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu o descoperim în poruncile sale care trebuie sã devinã legea vietii noastre. Pãzind poruncile Lui si fãcând cele bine-plãcute Lui orice cerem primim de la El (I Ioan 3, 22). Asadar, de Evanghelie trebuie sã ne apropiem nu cu o curiozitate sterilã ci cu dorinta de a afla si împlini voia lui Dumnezeu fatã de noi exprimatã în poruncile Sale.
Rugãciunea se încheie cu reafirmarea credintei cã Hristos este luminarea noastrã, potrivit îndemnului Sãu: "Cât aveti Lumina, credeti în Luminã, ca sã fiti fii ai Luminii"(Ioan 12, 36):
"Cã Tu esti luminarea sufletelor si a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, si tie slavã înãltãm, împreunã si Celui fãrã de început al Tãu Pãrinte si Preasfântului si bunului si de viatã fãcãtorului Tãu Duh, acum si pururi si în vecii vecilor."

Cât de important ar fi sã audã si credinciosii aceastã rugãciune rostitã cu voce tare înainte de fiecare citire a Evangheliei la Sfânta Liturghie si sã învete astfel modul în care trebuie sã se apropie de Scripturã si finalitatea studierii ei, pecetluind rugãciunea cu rãspunsul Amin!.

Note:

§ Alexandre Schmemann, Euharistia. Taina Împãrãtiei, Ed. Anastasia, Bucuresti, p. 80
§ Pãrintele Galeriu, Jertfã si rãscumpãrare, Ed. Harisma, Bucuresti, p. 9-11
§ Juan Mateos, SJ, La celebration de la Parole dans la Liturgie byzantine. Etude historique, OCA, 191, Roma, 1971, p. 139
§ Paul Evdokimov, Rugãciunea în Biserica de Rãsãrit, Iasi, 1996, p. 174

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.