Back

Explicarea Sfintei Liturghii (XIX)

Trisaghionul

Dupã înãltarea Bisericii în cer, exprimatã simbolic de ritualul Intrãrii mici, oamenii si îngerii se unesc în slãvirea sfinteniei lui Dumnezeu prin intonarea cântãrii întreit sfinte cunoscutã sub numele de trisaghion: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieste-ne pe noi!".

Trisaghionul este un imn procesional apãrut în secolul al V-lea

Imnului trisaghion este anterior sinodului al IV-lea ecumenic (451) când a fost cântat de cãtre sinodali dar nu avem date sigure cu privire la originea lui. Unii teologi explicã originea textului trisaghionului prin combinarea de cãtre Bisericã a imnului îngeresc: "Sfânt, Sfânt, Sfânt" (Isaia 6, 3; Apocalipsã 4, 8) cu versetul 2 al psalmului 41: "Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu" (în textul liturgic "Dumnezeul cel tare, cel viu").
Alti autori consemneazã traditia conform cãreia trisaghionul a fost revelat în mod minunat unui copil în timpul patriarhului Proclu al Constantinopolului (434-436). Potrivit acestei traditii un cutremur a îngrozit populatia Constantinopolului determinându-i sã iasã în procesiune în frunte cu patriarhul si împãratul. Un copil a fost atunci rãpit în cer unde a auzit imnul trisaghion intonat de îngeri. Învãtând multimea sã cânte acest imn, cutremurul s-a potolit.
Pânã astãzi trisaghionul este folosit ca un imn ce însoteste procesiunile, în special cele prin care se invocã mila lui Dumnezeu pentru îndepãrtarea catastrofelor si restabilirea echilibrului cosmic. Sinodul Trulan preconizeazã cântarea trisaghionului în vremea schimbãrilor cosmice. Aceastã folosire a trisaghionului se întemeiazã pe credinta în conþinutul tainic si puternic al numelui lui Dumnezeu care determinã linistirea elementelor în conflict si restabilirea ordinii cosmosului .

Din a doua jumãtate a secolului al V-lea trisaghionul marcheazã începutul Liturghiei

Apãrând doar în secolul al V-lea, imnul nu a fãcut parte întotdeauna din Liturghie. Utilizarea sa procesionalã a dus la cântarea trisaghionului si în timpul procesiunilor care se fãceau în zilele de sãrbãtoare spre biserica ce purta hramul respectiv si în care se slujea Sfânta Liturghie. Ulterior s-a generalizat folosirea acestui imn si în duminici si în zilele care nu aveau procesiuni asfel încât, spre sfârsitul secolului al V-lea, cântarea trisaghionului marca practic începutul Liturghiei devenind o parte a acesteia.
La sãrbãtorile mari în care, înainte de Sfânta Liturghie, avea loc botezul catehumenilor si venirea procesionalã a acestora în bisericã intonându-se "Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati si-mbrãcat. Alilulia!" aceastã cântare înlocuieste pânã astãzi trisaghionul. La fel la sãrbãtorile Sfintei Cruci când, înainte de Liturghie, se fãceau procesiuni cu Sfânta Cruce cântându-se: "Crucii Tale ne închinãm Stãpâne si Sfântã Învierea Ta o lãudãm si o slãvim!".

Rugãciunea trisaghionului este o pregãtire pentru cântarea acestui imn

Înainte de secolul al VIII-lea cântarea trisaghionului începe sã fie precedatã de rostirea cu voce tare a unei rugãciuni numitã a trisaghionului, diferitã pentru Liturghia Sfântului Ioan Gurã de Aur si pentru Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Din secolul al X-lea se va generaliza utilizarea la ambele Liturghii a rugãciunii specifice initial Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Rostirea în tainã a acestei rugãciuni dupã secolul al XII-lea a dus la separarea ei de ecfonis si mutarea ei în timpul cântãrii trisaghionului. Dar logica desfãsurãrii Liturghiei, continutul rugãciunii si studiul istoric ne aratã cã locul ei firesc este înainte de cântare, asa cum s-a pãstrat la slavi pânã astãzi.
Rugãciunea trisaghionului este rostitã de cãtre protos (întâi stãtãtor) în numele întregii adunãri liturgice (clerici si credinciosi) pentru a fi învredniciti a aduce, împreunã cu îngerii, cântarea întreit sfântã: "Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinti Te odihnesti,"
Rugãciunea începe cu afirmarea sfinteniei lui Dumnezeu ca argument pentru cântarea întreit sfântã. Dumnezeu este sfânt adicã este cu totul altceva, transcendent tuturor categoriilor lumii, "das ganz Andere". Sfintenia reprezintã misterul lui Dumnezeu prin excelentã, e profund apofaticã dar, în acelasi timp, profund trãitã. În simtirea si întelegerea ei se poate înainta la infinit dar cere din partea fãpturilor tot mai multã curãtie. Dumnezeu se odihneste întru sfinti datoritã efortului lor de curãtire responsabilã si de statornicire în fata prezentei Lui. Odihnindu-Se întru ei îi face pãrtasi de cea mai proprie însusire a lui, de sfintenie, sãlãsluindu-Se cu sfintenia Sa în ei astfel încât sufletele lor ajung sã "strãluceascã" de prezenta dumnezeiascã (Sfântul Isaac Sirul).

"Cel ce cu glas întreit sfânt esti lãudat de serafimi si slãvit de heruvimi si de toatã puterea cereascã închinat;"
Revelatia dumnezeiascã (Isaia 6, 3; Apocalipsã 4, 8) ne învatã cã puterile îngeresti îl laudã, îl slãvesc si I se închinã lui Dumnezeu cutremurându-se de sfintenia Lui. Acestor puteri îngeresti vrem sã ne alãturãm si noi constienti de nevrednicia noastrã dar nãdãjduind în bunãtatea lui Dumnezeu.

"Cel ce dintru nefiintã întru fiintã ai adus toate, Care ai zidit pe om dupã chipul si asemãnarea Ta si cu tot harul Tãu l-ai împodobit; Cel ce dai întelepciune si pricepere celui ce cere si nu treci cu vederea pe cel ce greseste ci pui pocãinta spre mântuire;"
În fata sfinteniei lui Dumnezeu, lãudatã de puterile ceresti, ne aducem aminte cã îngerii, oamenii si întreaga fãpturã au fost create de Dumnezeu din nimic, au fost aduse "dintru nefiintã întru fiinþã". Dar omul, ca o cununã a creatiei a fost zidit dupã chipul si asemãnarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26-27) si împodobit cu tot harul (Facere 2, 7). Omul a cãzut dar Dumnezeu nu l-a lepãdat ci îi dã întelepciune si pricepere si pocãintã spre mântuire cu conditia sã doreascã aceasta si sã o cearã. Adevãrata întelepciune este asadar o harismã, un dar dumnezeiesc care presupune angajarea în lupta duhovniceascã prin împlinirea poruncilor lui Hristos si prin pocãinta de greseale.

"Care ne-ai învrednicit pe noi, smeritii si nevrednicii robii Tãi, si în ceasul acesta a sta înaintea sfântului Tãu jertfelnic si a-ti aduce datorita închinare si preaslãvire:"
Adunarea liturgicã, clerici si credinciosi, a intrat în cer si se aflã înaintea "slavei sfântului jertfelnic" al lui Dumnezeu. Avem constiinta nevredniciei noastre dar si a datoriei de a aduce închinare si preaslãvire prin intonarea cântãrii întreit sfinte.

"Însuti Stãpâne, primeste si din gurile noastre ale pãcãtosilor, întreit sfânta cântare si ne cerceteazã pe noi întru bunãtatea Ta. Iartã-ne nouã toatã greseala cea de voie si cea fãrã de voie; sfinteste sufletele si trupurile noastre si ne dã nouã sã slujim tie cu cuviosie în toate zilele vietii noastre."
Slujirea cu cuviosie si cântarea trisaghionului împreunã cu îngerii presupune sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, adicã curãtirea de toate pãcatele si umplerea de sfinþenia dumnezeiasca astfel încât Dumnezeu sã odihneascã si întru noi. Dar acest lucru nu este posibl numai cu puterile noastre, de aceea apelãm la bunãtatea lui Dumnezeu.

"Pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu si ale tuturor sfintilor care din veac au bineplãcut tie."
Îi aducem rugãtori pe Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu si pe toti sfintii pentru cã în faptul sfinteniei lor avem dovada cã rugãciunea noastrã pentru sfintire nu este fãrã sperantã de împlinire.

"Cã sfânt esti Dumnezeul nostru si tie slavã înãltãm, Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor."
Rugãciunea se încheie cu reafirmarea sfinteniei lui Dumnezeu ca argument suprem pentru slãvirea Lui si intonarea cântãrii întreit sfinte.

Trisaghionul exprimã uimirea sufletului în fata sfinteniei lui Dumnezeu

Dupã ecfonis adunarea liturgicã începe cântarea trisaghionului. Acest imn este alcãtuit, în original, dintr-o aclamatie si o rugãciune. Traducerea literalã este:
"Sfânt (este) Dumnezeu, Sfânt Tare, Sfânt fãrã de moarte - miluieste-ne pe noi!"
El exprimã uimirea sufletului în fata sfinteniei lui Dumnezeu si credinta cã numai pentru cã este sfânt Dumnezeu poate milui. Slujirea divinã ne descoperã sfinþenia lui Dumnezeu fãrã sã ne explice ce este. În sfinþenie ni se reveleazã concentrat toate însusirile dumnezeiesti. Ea e misterul luminos si activ al prezenþei divine. În ea e concentrat tot ce deosebeste pe Dumnezeu de lume . Am intrat în cer si experienta prezentei lui Dumnezeu a devenit acum foarte prezentã. "Uluit de vederea orbitoare a cerului si a pãmântului, sufletul este ca si depãsit de aceastã supraabundentã si se dãruieste în întregime, devine jertfã curatã, nu poate decât sã facã sã tâsneascã imnul treimic" .
Ortodoxia a atribuit întotdeauna un sens treimic trisaghionului mãrturisind astfel cã sfintenia îsi are izvorul în faptul cã Dumnezeu este treime de persoane: Tatãl - izvorul sfinteniei, Fiul - biruitorul mortii (tare), Duhul Sfânt - dãtãtorul de viatã (fãrã de moarte).
Exclamatia "Puternic" a diaconului în timpul cântãrii este o atentionare spre mãrirea atentiei si, în acelasi timp, un îndemn spre rãsunarea deplinã a imnului.

Icoana sfinteniei si iubirii lui Dumnezeu

La Liturghia arhiereascã binecuvântarea poporului cu tricherul (simbol al Sfintei Treimi) si dicherul (simbol al celor douã firi ale Mântuitorului) scoate în evidentã negrãita sfintenie dumnezeiascã si iubirea fatã de oameni concretizatã în întruparea Fiului lui Dumnezeu:
"Doamne, Doamne, cautã din cer si vezi si cerceteazã via (lumea) aceasta, pe care a zidit-o dreapta Ta, si o desãvârseste pe ea!"
Este o rugãciune ca via (lumea) însufletitã de Dumnezeu prin creatie si ridicatã la starea de Bisericã sã fie dusã la desãvârsire adicã la sfintenie.

Note:

§Monahul Iov (sec VI), Sfãntul Gherman al Constantinopolului (sec VIII), Sfãntul Nicolae Cabasila (sec. XIV), Sfãntul Simeon al Tesalonicului (sec. XV)
Scrisoarea atribuitã lui Acachie al Constantinopolului (471-489) cãtre Petru Fullo, Sfântul Ioan Damaschin, istoricii bizantini Teofan preotul, Anastasie Bibliotecarul (sec. IX) si Nichifor Calist (sec. XIV)
§ P. Evdokimov, Rugãciunea în Biserica de Rãsãrit, p. 169
§ Nasterea si Botezul Domnului, Sâmbãta lui Lazãr si Sâmbãta mare, Sãptãmâna luminatã si Rusaliile
§ Juan. Mateos, SJ, La celebration de la Parole dans la Liturgie byzantine. Etude historique, OCA, 191, Roma, 1971, p.102-104
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova, 1986, p.186
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol I, Bucuresti, editia a doua, p. 178

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.