Back

Explicarea Sfintei Liturghii (XVIII)

Intrarea micã

La Sfânta Liturghie ne adunãm în Bisericã pentru a ne înãlta în Împãrãtia lui Dumnezeu. Înaintarea noastrã, condusi de Mântuitorul Iisus Hristos care vine în mijlocul nostru si ne duce în Împãrãtia Sa, este exprimatã simbolic în ritualul liturgic numit Intrarea micã sau Vohodul mic.
În rânduiala de astãzi Intrarea micã constã în purtarea solemnã a Evangheliei de cãtre diacon sau preot, prin mijlocul credinciosilor, intrarea în altar prin usile împãrãtesti si asezarea acesteia pe Sfânta Masã. Acest ritual concentreazã în sine douã actiuni distincte în Biserica primarã si anume intrarea clerului si a credinciosilor în bisericã si pregãtirea pentru citirea Evangheliei.

Biserica ce înainteazã spre Împãrãtia lui Dumnezeu

Pânã în secolul al VII-lea d.H. Sfânta Liturghie începea odatã cu intrarea în bisericã, în procesiune, a clerului si a credinciosilor. La usile bisericii episcopul sau preotul protos (întâi-stãtãtor) rostea cu voce tare rugãciunea intrãrii, credinciosii rãspunzând cu "Amin".
Cele mai vechi manuscrise ale Sfintei Liturghii cuprind o rugãciune a intrãrii, specificã Liturghiei Sfântului Ioan Gurã de Aur, ce exprimã cu claritate sensul intrãrii în bisericã si al Sfintei Liturghii în general:
"Binefãcãtorule si Ziditorule a toatã fãptura, primeste Biserica ce înainteazã (s.n.), împlineste ceea ce este spre folosul fiecãruia, du-ne la desãvârsire si fã-ne vrednici de Împãrãtia Ta. Cu harul si cu iubirea de oameni ale Unuia Nãscut Fiului Tãu cu care esti binecuvântat împreunã cu Preasfântul si bunul si de viatã fãcãtorul Tãu Duh, acum si pururea si în vecii vecilor" .
"Biserica ce înainteazã" spre Împãrãtia lui Dumnezeu este în mod evident reprezentatã de clerul si credinciosii ce intrã în locaspentru sãvârsirea Sfintei Liturghii. Liturghia însãsi este o înaintare a Bisericii spre Împãrãtie. Dar, desi suntem chemati cu totii, pentru a intra în Împãrãtie avem nevoie de "hainã de nuntã" (Matei 22, 11) adicã de virtutea care sã ne împodobeascã sufletul, trebuie sã fim desãvârsiti. Starea de desãvârsire si, implicit, vrednicia de a intra în Împãrãtie, nu le putem dobândi cu puterile noastre ci "cu harul si cu iubirea de oameni" ale lui Hristos, Mântuitorul nostru, care ne-a deschis calea spre Împãrãtia Sa si ne conduce în ea.

Apropierea de Sfânta Masã - simbol al intrãrii în cer

Dupã secolul al X-lea se va generaliza utilizarea rugãciunii specifice iniþial Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, rugãciune pe care o folosim pânã astãzi la ambele Liturghii:
"Stãpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai asezat în ceruri cetele si ostile îngerilor si ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fã ca împreunã cu intrarea noastrã sã fie si intrarea sfinþilor îngeri care împreunã cu noi slujesc si împreunã slãvesc bunãtatea Ta. Cã tie se cuvine toatã slava, cinstea si închinãciunea, Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor".
La Sfânta Liturghie se împlineste cuvântul Mântuitorului cã vom vedea cerurile deschizându-se si pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se si coborându-se peste Fiul Omului (Ioan 1, 51). Chiar mai mult, intrãm si noi în cer unindu-ne cu îngerii în slujirea lui Dumnezeu potrivit îndemnului venit din tronul dumnezeirii: "Lãudati pe Dumnezeul nostru toate slugile Lui (Apoc. 19, 5).
Punând în paralel cele douã rugãciuni ale intrãrii care erau utilizate concomitent, una la Liturghia Sfântului Ioan Gurã de Aur, alta la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, si erau rostite de cãtre protos la intrarea în locas, este evident cã rugãciunea actualã nu se referã numai la cler ci si la credinciosi care sunt împreunã-slujitori la Sfânta Liturghie. "Intrarea noastrã" despre care se vorbeste în rugãciune este intrarea Bisericii în Împãrãtia lui Dumnezeu împlinitã simbolic prin intrarea clerului si a credinciosilor în locas, continuatã cu intrarea clerului în altar prin uºile împãrãteºti si apropierea de Sfânta Masã. Esenta intrãrii constã tocmai în apropierea de Sfânta Masã pentru cã aceasta este "simbolul lui Hristos si al Împãrãtiei lui Hristos, Cina la care Hristos ne adunã pe noi, este jertfelnicul care uneste pe arhiereu cu jertfa, este Cerul" .

Purtarea Evangheliei - sintezã a lucrãrii mântuitoare a lui Hristos

Din secolul al IX-lea Intrarea micã se va restrânge la intrarea clerului cu Sfânta Evanghelie în altar, rugãciunea intrãrii fiind rostitã înaintea usilor împãrãtesti . Se unesc astfel douã actiuni distincte mai înainte si anume intrarea în bisericã si aducerea Evangheliei în adunarea euharisticã în vederea citirii din ea. Accentul va cãdea de acum pe purtarea solemnã a Evangheliei prin mijlocul credinciosilor si asezarea ei pe Sfânta Masã, act cu o profundã încãrcãturã simbolicã. Evanghelia îl întruchipeazã pe Hristos al Cãrui Cuvânt va fi ascultat în adunarea euharisticã, este icoana cuvântãtoare a lui Hristos. Purtarea Evangheliei prin mijlocul credinciosilor, intrarea prin usile împãrãtesti (simbol al usilor cerului) si asezarea ei pe Sfânta Masã (simbol al Împãrãtiei lui Dumnezeu) exprimã întreaga lucrare mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu Care S-a întrupat si a venit în lume "ca sã lumineze pe tot omul care vine în lume"(Ioan 1, 9), a trecut prin mijlocul oamenilor pentru a Se face cunoscut si pentru a-L face cunoscut pe Tatãl ("Dacã M-ati fi cunoscut pe Mine si pe Tatãl Meu L-ati fi cunoscut" - Ioan 14, 7) si a-i conduce astfel în Împãrãtie .

Sfintenia - conditie a intrãrii în Împãrãtie

Ritualului Intrãrii mici i s-au adãugat în decursul timpului elemente care vin sã-i întãreascã semnificatia simbolicã.
Pe la sfârsitul secolului al XII-lea, în perioada în care s-a renunþat la rugãciunea specificã mai înainte Liturghiei Sfântului Ioan Gurã de Aur, dupã rugãciunea intrãrii se adaugã o binecuvântare rostitã de cãtre protos:
"Binecuvântatã este intrarea sfintilor Tãi, totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor."
Aceastã binecuvântare vine sã completeze rugãciunea intrãrii în sensul reliefat de vechea rugãciune si anume cã intrarea în Împãrãtia lui Dumnezeu si împreuna-slujire cu îngerii presupun sfintenia. Sfintenia este împlinirea umanului si fiinta Bisericii. Numai intrarea celor sfinti, celor sfintiti de Hristos si condusi de El, este binecuvântatã, ceilalti vor fi aruncati afarã (Matei 22, 11).

Sufletul treaz si trupul drept

Ridicarea Evangheliei si exclamaþia "Întelepciune, drepti!" este o mãrturisire a prezentei lui Hristos si o atentionare asupra felului în care trebuie sã-L întâmpinãm: cu sufletul deschis spre primirea Întelepciunii supreme si cu trupul drept, în stare de veghe. "Care este aceastã întelepciune cu care se cuvine sã luãm aminte la Sfintele Taine? Sunt gândurile ce se cuvine sã le avem în timpul sfintei slujbe si cu care trebuie sã privim si sã ascultãm cele ce se sãvârsesc si se rostesc, gândurile cele pline de credintã, cele ce nu au nimic omenesc într-însele.(...) Exclamatia Drepti! Ne cere ca noi, care ne apropiem de Dumnezeu si de Sfintele Taine sã fim în stare de veghe si nu de lenevire, ci cu înfiorare si cu toatã cucernicia sã petrecem aceastã convorbire cu Dumnezeu; iar cea dintâi dovadã a râvnei noastre este statura dreaptã a corpului, adicã sã facem aceasta nu stând jos ci în picioare. Aceasta e tinuta celor ce se roagã" .

Închinare Mântuitorului Iisus Hristos

Credinciosii rãspund îndemnului de a-L primi pe Hristos cu toatã cucernicia prin cântarea:
"Veniti sã ne închinãm si sã cãdem la Hristos. Mântuieste-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morti (Cel ce esti minunat întru sfinti), pe noi, cei ce-ti cântãm tie: Aliluia."
Initial era un verset din psalm (Psalmul 94, 6) care a fost adaptat ulterior hristologic si i s-a adãugat, din secolul al XI-lea, refrenul "Mântuieste-ne pe noi...". Cântând acest rãspuns, întreaga adunare se închinã si cade duhovniceste în fata lui Hristos cerându-I mântuirea, adicã intrarea în Împãrãtia Sa, cu constiinta cã numai prin mila Sa, a Celui ce a înviat din morti si este minunat întru sfintii Lui, se poate realiza acest lucru.

Unirea cu sfintii în rugãciune

Troparele si condacele rânduite a fi cântate dupã asezarea Evangheliei pe Sfânta Masã ne pun în fatã evenimentele mântuitoare si sfintii de care ne leagã perioada liturgicã în care ne aflãm, ziua calendaristicã (sfântul zilei) si locasul în care se sãvârseste slujba (hramul). Aceste evenimente mântuitoare ne-au deschis calea spre Împãrãtie iar sfintii ne sunt înainte-mergãtori. Intrând în dimensiunea vesniciei Împãrãtiei lui Dumnezeu în care limitele temporale si spaþiale sunt depãsite facem pomenirea lucrãrii mântuitoare a lui Hristos unindu-ne în rugãciune cu Maica Domnului si cu sfintii. Suntem pregãtiti astfel sã contemplãm sfintenia lui Dumnezeu prin intonarea trisaghionului.

Note:

§ Codicele Barberini 336 (sec. VIII), Grottaferata G.b. VII (sec. IX), Euhologiul lui Porfirie (sec. X) etc.
§ la Juan. Mateos, SJ, La celebration de la Parole dans la Liturgie byzantine. Etude historique, OCA, 191, Roma, 1971, p. 79
§ Alexandre Schmemann, Euharistia, Taina Împãrãtiei, Ed. Anastasia, Bucuresti, p. 65
§ Din secolul al XII-lea aceastã rugãciune va fi rostitã în tainã
§ Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, XX, Bucuresti, 1989, p.58
§ Viu este Dumnezeu. Catehism pentru familie, trad. de Aurel Brosteanu si Pãrintele Galeriu, Bucuresti, 1992, p. 363.
§ Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, XXI, Bucuresti, 1989, p. 60

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.