Back

Explicarea Sfintei Liturghii (XVI)

Antifoanele

În primele secole crestine, dupã adunarea poporului în bisericã si intrarea arhiereului si a preotilor, Sfânta Liturghie începea cu lecturile din Sfânta Scripturã si explicarea lor (predica). Antifoanele au apãrut mai târziu ca un serviciu liturgic distinct sãvârsit în timpul procesiunii spre biserica în care urma sã se sãvârseascã Sfânta Liturghie. Se cântau psalmi însotiti, ca refrene, de anumite imne liturgice si se rosteau rugãciuni. Începând cu secolele VII-VIII acest serviciu liturgic devine o parte introductivã a Sfintei Liturghii pãstrând însã pânã astãzi caracterul de pregãtire pentru intrarea în Împãrãtia lui Dumnezeu si scotând în evidentã, alãturi de Intrarea micã si de Intrarea mare, sensul dinamic al Liturghiei, de înaintare spre Împãrãtie.

Ce sunt antifoanele?

Denumirea de antifoane vine de la practica cântãrii alternative a psalmilor si a refrenelor de cãtre douã grupuri de cântãreti. Pânã în secolul al XIV-lea se cântau ca antifoane psalmii 91, 92 si 94 precedati de rugãciunile corespunzãtoare rostite cu voce tare si încheiate cu ecfonise. Ca refren al celui de al doilea psalm întâlnim, dupã secolul al VI-lea, imnul "Unule - Nãscut", atribuit împãratului Iustinian. Treptat s-a ajuns sã nu se mai cânte decât câte trei stihuri din fiecare psalm asa cum este prevãzut pânã în prezent de cãrtile de cult la rânduiala Liturghiei din zilele de rând.
Din secolul al XIV-lea în duminici si în sãrbãtori psalmii antifonici au fost înlocuiti cu antifoanele specifice slujbei Obednitei (Tipica) si anume psalmii 102 si 135 si Fericirile (cu stihiri). În practicã, în special în parohii, cu exceptia praznicelor împãrãtesti care au antifoane speciale, ca antifoane se cântã numai versetul întâi al Psalmului 102, imnul Unule - Nãscut si Fericirile (fãrã stihiri).

Antifoanele ne pregãtesc pentru intrarea în Împãrãtia lui Dumnezeu

În numãr de trei pentru cã "Dumnezeu este întreit în Persoane si, prin aceasta, trei e un simbol al infinitãtii dar al infinitãtii în iubire cãci Dumnezeu e infinitatea vietii în iubire" , antifoanele ne pregãtesc pentru a deveni pãrtasi iubirii dumnezeiesti prin intrarea în Împãrãtia Sfintei Treimi. De aceea înaintea primelor douã antifoane slãvim Sfânta Treime iar înainte de cântarea Fericirilor ne rugãm, precum tâlharul pe cruce, sã fim pomeniti întru Împãrãtie.

Antifonul I - starea în care pornim spre Împãrãtie

Alcãtuit la persoana I singular, antifonul I este un îndemn pe care fiecare trebuie sã si-l adreseze pentru o angajare totalã, din adâncurile cele mai intime ale fiintei, din adâncurile inimii, în slãvirea lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale:
"Binecuvinteazã suflete al meu pe Domnul si toate cele dinlãuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat esti Doamne."
Sintezã a întregului psalm 102, acest verset ne aratã starea în care trebuie sã purcedem în pelerinajul nostru spre Împãrãtia lui Dumnezeu, starea în care ne putem apropia de Dumnezeu cel ce miluieste pe cei ce se tem de El precum tatãl pe fii (Ps. 102, 13).

Antifonul al II-lea - mãrturisirea credintei în Hristos

Întregul continut al credintei crestine depinde de modul în care se rãspunde la întrebarea "Cine este Iisus Hristos ?". Prin cântarea imnului Unule-Nãscut, "una dintre cele mai pline de învãtãturã alcãtuiri care se spun la o slujbã dumnezeiascã" peste care însã multi credinciosi trec cu superficialitate fãrã a lua seama la bogãtia de învãtãturi pe care o cuprinde, rãspundem încã de la începutul Sfintei Liturghii la aceastã întrebare. Antifonul al II-lea este o mãrturisire de credintã în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care ne-a deschis calea spre Împãrãtia lui Dumnezeu si ne dãruieste puterea de a intra în ea.:
"Unule-Nãscut, Fiule si Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce esti fãrã de moarte si ai primit, pentru mântuirea noastrã, a te întrupa din Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai întrupat si rãstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai cãlcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreunã slãvit cu Tatãl si cu Duhul Sfânt, mântuieste-ne pe noi!"
Mãrturisim astfel cã una dintre persoanele Sfintei Treimi, si anume Fiul si Cuvântul lui Dumnezeu, S-a întrupat, pentru mântuirea noastrã, din Sfânta Fecioarã Maria dar rãmânând esenþial acelasi în dumnezeirea Sa. Prin întrupare Fiul lui Dumnezeu a primit firea umanã în ipostasul Sãu realizându-Se unirea ipostaticã a firii dumnezeiesti si a celei omenesti adicã o persoanã în douã firi, Persoana lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, S-a rãstignit pentru noi si a murit cu trupul însã, fiind Dumnezeu adevãrat, moartea nu L-a putut tine si a înviat "cu moartea pe moarte cãlcând" deschizându-ne calea spre mântuire, spre dobândirea vietii de veci în Împãrãtia Sa.
Inspiratã în mod direct de anatema a X-a a sinodului V ecumenic din anul 553 ("Dacã cineva nu mãrturiseste cã Domnul nostru Iisus Hristos Care S-a rãstignit cu trupul este Dumnezeu adevãrat si Domn al slavei din Sfânta Treime, sã fie anatema" ) si exprimatã sub formã de rugãciune, aceastã mãrturisire de credintã sintetizeazã învãtãtura hristologicã a Bisericii, asa cum a fost ea definitã de cãtre sinoadele ecumenice de pânã atunci:
v Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nãscut înainte de veci din Tatãl si de o fiintã cu El, care S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a fãcut om - Sinodul I ecumenic (325);
v În Persoana lui Iisus Hristos firea dumnezeiascã si firea omeneascã sunt unite ipostatic: neamestecat si neschimbat, neîmpãrtit si nedespãrtit. De aceea Fecioara Maria este cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu (Theotokos) - Sinoadele III si IV ecumenice (431 si 451);
v Iisus Hristos este Persoana din veci a Fiului lui Dumnezeu ("Unul din Sfânta Treime") care a asumat firea umanã si a murit în trup pentru mântuirea noastrã - Sinodul V ecumenic (553).

Mãrturisirea se încheie cu rugãciunea adresatã lui Hristos pentru a ne împãrtãsi de roadele lucrãrii Sale: "mântuieste-ne pe noi" ceea ce este echivalent cu a spune: "pomeneste-ne întru Împãrãtia Ta".

Antifonul al III-lea - conditiile intrãrii în Împãrãtia lui Dumnezeu

Dupã rugãciunea de a fi pomeniti întru Împãrãtia lui Dumnezeu (Întru Împãrãtia Ta când vei veni, pomeneste-ne pe noi Doamne), Hristos însusi ne vorbeste atrãgându-ne atentia asupra conditiilor intrãrii în împãrãtia Sa (Matei 5, 3-12). "Sã nu te intristezi dacã nu auzi dãruindu-se de fiecare fericire Împãrãtia cerurilor, ne avertizeazã Sfântul Ioan Gurã de Aur. Chiar dacã rãsplãtile sunt diferite totusi toate duc în Împãrãtia cerurilor" .
Fericiti cei sãraci cu duhul, cã a acelora este Împãrãtia Cerurilor - sãrãcia cu duhul sau smerenia de bunã voie (Sfântul Ioan Gurã de Aur) este conditia esentialã a intrãrii în Împãrãtie, ea ne deschide portile cerului pentru cã numai cel care îsi cunoaste nimicnicia înseteazã dupã Dumnezeu;
Fericiti cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia - plângerea este mântuitoare atunci când este o expresie a pocãintei, a strãpungerii inimii si a întoarcerii spre Dumnezeu;
Fericiti cei blânzi, ca aceia vor mosteni pãmântul - blândetea, cel dintâi rod al bunãtãtii si al iubirii aproapelui, ne face asemenea lui Hristos: "Învãtati-vã de la Mine, cã sunt blând si smerit cu inima si veti gãsi odihnã sufletelor voastre"(Matei 11, 29).
Fericiti cei ce flãmânzesc si înseteazã de dreptate, cã aceia se vor sãtura - dreptatea înseamnã aici cucernicie (Sfântul Ioan Gurã de Aur), virtutea în general (Sfântul Chiril al Alexandriei) pe care trebuie sã o cãutãm cu toatã dorinta inimii noastre;
Fericiti cei milostivi, cã aceia se vor milui - milostenia izvorãste din iubirea de Dumnezeu si de aproapele si se aratã prin ajutorarea trupeascã si sufleteascã a semenilor si atrage mila lui Dumnezeu asupra noastrã;
Fericiti cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu - curãtia inimii o dobândim atunci când reusim sã smulgem din ea rãdãcinile pãcatului, adicã poftele si gândurile rele, si o umplem de iubire si de dorinta dupã Dumnezeu;
Fericiti fãcãtorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema - scopul a tot ceea ce facem în viatã trebuie sã fie pacea care este dar si har de la Duhul Sfânt, semn al prezentei Sale care ne transportã în "lãcasul" Sãu (Sfântul Serafim de Sarov);
Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca a lor este împãrãtia cerurilor - luptând pentru dreptate, având ca arme adevãrul si iubirea, pânã la a fi prigoniti ne identificãm cu Mântuitorul Care a suferit rãstignire;
Fericiti veti fi voi când va vor ocãrî si va vor prigoni si vor zice tot cuvântul rãu împotriva voastrã, mintind din pricina Mea - prigonirea nu aduce fericirea decât dacã cel prigonit este cu adevãrat nevinovat, dacã ocara este mincinoasã si victima este un martor al Adevãrului, al lui Hristos Însusi.
Bucurati-vã si vã veseliti, cã plata voastrã multã este în ceruri - ca o concluzie a ultimei fericiri dar si a antifonului al III-lea si a întregii pãrti introductive a Sfintei Liturghii, Mântuitorul ne îndeamnã sã ne bucurãm si sã ne veselim de intrarea în Împãrãtia Sa care se va înfãptui în timpul Sfintei Liturghii.

"Ia seama, suflete de crestin, ce se cântã la începutul Liturghiei, ne atrage atentia Sfântul Ioan de Kronstadt. Ai auzit? Dumnezeu s-a întrupat pentru tine, s-a fãcut om… Simti oare ce înseamnã aceasta? Te înaltã oare aceasta? Te desprinde de pãmânt? Priveste cât de îngãduitor, înfricosãtor, minunat si grozav se apropie de noi Împãrãtia lui Dumnezeu".

Note:
§ Vezi Juan. Mateos, SJ, La celebration de la Parole dans la Liturgie byzantine. Etude historique,OCA, 191, Roma, 1971, p. 32-46
§ Pr. D. Stãniloaie, Spiritualitate…, p. 172.
§ Pãrintele Teofil , Lumini de gând, Cluj, 1997, p.198
§ "Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei firi spirituale sau si spirituale; e una din unitãtile unei asfel de firi, în strânsã corelatie cu celelalte unitãti" Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. 2, Bucuresti, 1997, p. 27
§ La John Meyendorff, Teologia Bizantinã. Tendinte istorice si teme doctrinare, Bucuresti, 1996, p.209
§ Sfântul Ioan Gurã de Aur, Omilia XV la Matei, V
§ Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pãmânt, Sibiu, 1996, p. 138

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.