Back

Explicarea Sfintei Liturghii (XIV)

Ectenia mare (I)

Mãrturisirea solemnã cã Sfânta Liturghie este intrarea Bisericii în Împãrãtia lui Dumnezeu împlinitã prin binecuvântarea mare este urmatã de o succesiune de cereri cunoscute sub denumirea de ectenia mare. Provenind din limba greacã de la cuvântul ektenhs, o, h, care înseamnã întins, prelung, stãruitor, termenul de ectenie desemneazã, în limbajul liturgic românesc, o rugãciune prelungitã sub formã de îndemnuri stãruitoare la rugãciune adresate de preot sau diacon credinciosilor la care acestia rãspund invocând mila lui Dumnezeu, îndemnuri încheiate cu slãvirea lui Dumnezeu de cãtre preot în numele tuturor . Prima ectenie a Sfintei Liturghii se numeste mare comparativ cu ecteniile mici care reprezintã o prescurtare a ei.

Ectenia mare este rugãciunea lui Hristos cãtre Tatãl dãruitã Bisericii

Specificã începutului slujbelor, ectenia mare este o rugãciune atotcuprinzãtoare care îmbrãtiseazã întreaga lume, este rugãciunea lui Hristos însusi cãtre Tatãl Sãu dãruitã nouã, descoperind rugãciunea Bisericii ca "lucrare de obste" (liturghie) în cuprinsul ei cosmic si universal . Ea ne scoate din particular si ne introduce în constiinta eclesialã (bisericeascã) ajutându-ne sã ne detasãm de egoism potrivit poruncii lui Hristos: "sã iubesti pe aproapele tãu ca pe tine însuti"(Matei 22, 39). Este împlinirea îndemnului Sfântului Pavel de a face "cereri, rugãciuni, mijlociri, multumiri pentru toti oamenii"(I Timotei 2, 1) fãrã a fi o simplã rugãciune a unei grupãri omenesti ci rugãciunea lui Hristos Însusi cãci "unul este Dumnezeu, unul este Mijlocitorul între Dumnezeu si oameni, omul Hristos Iisus"(I Timotei 2, 5). Noi ne rugãm în Hristos si El, prin Duhul Sãu Sfânt se roagã în noi cei adunaþi în numele Lui: "si pentru cã sunteti fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Sãu în inimile noastre, care strigã: Avva, Pãrinte!"(Galateni 4, 6).

Doamne miluieste !

Toti cei prezenti în bisericã participã la aceastã rugãciune: preotul sau diaconul adreseazã succesiv credinciosilor îndemnurile spre rugãciune învãtându-i astfel ce sã cearã iar acestia rãspund înãltând spre Dumnezeu o scurtã dar profundã rugãciune: "Doamne miluieste !" . Este o invocare a milei lui Dumnezeu fãcutã cu nãdejdea dobândirii cererilor nu pentru meritele lor ci pentru milostivirea lui Dumnezeu. Nu este o "milogealã" nedemnã de om, cum afirma Nitzsche, cãci Dumnezeu nu-si aratã mila în gesturi de stãpân dispretuitor ci în participarea la dimensiunile noastre, la durerea noastrã, prin asumarea Crucii si în valoarea ce ne-o dã fãcându-Se om ca noi în veci . Ceea ce cerem în primul rând, mereu si mereu, prin aceastã rugãciune, este Împãrãtia lui Dumnezeu cãci mila lui Dumnezeu înseamnã dãruirea Împãrãtiei Sale, unicul lucru de trebuintã.

Cu pace Domnului sã ne rugãm este îndemnul de început care ne învatã cum trebuie sã ne rugãm si anume "în pace" (traducerea exactã a grecescului en eirhnh) întelegându-se prin aceasta pacea ca o stare a sufletului si nu ca ceva adãugat din exterior. Pacea sufletului nu poate sã o aibã decât cel cu cugetul curat. "Unui cuget tulburat îi este absolut cu neputintã sã se apropie de Dumnezeu deoarece îl împiedicã însãsi natura tulburãrii. Pe când pacea face totdeauna din mai multi unul, tulburarea dimpotrivã împarte pe unul singur în mai multi; cum am putea atunci sã ne asemãnãm lui Dumnezeu, Cel unul si simplu?" . Numai pacea sufletului ne dã posibilitatea de a fi în pace unii cu altii si de a ne unii astfel în rugãciune înaintea lui Dumnezeu. Dar temelia pãcii adevãrate este Crucea lui Hristos cãci El a omorât prin Cruce vrãjmãsia din lãuntrul nostru si dintre noi "binevestind pace, vouã, celor de departe si pace celor de aproape"(Efeseni 2, 16-17). "El este pacea noastrã"(Efeseni 2, 14). Asadar pacea noastrã este o pace "de sus", de la Dumnezeu, pe care o invocãm în prima cerere propriu-zisã a ecteniei mari:

Pentru pacea de sus si pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului sã ne rugãm ! Pacea de sus este tocmai Împãrãtia lui Dumnezeu, dobândirea ei însemnând mântuirea sufletului (care, în limbaj biblic, exprimã omul în întregimea lui). Aceastã cerere este o concretizare a îndemnului Mântuitorului de a cãuta mai întâi Împãrãtia lui Dumnezeu si dreptatea lui (Matei 6, 33) cu încrederea cã toate celelalte pe care le vom cere în continuare se vor adãuga nouã. "Pacea de sus" este dreptatea lui Dumnezeu, rodul eliberãrii de patimi si al dobândirii Duhului Sfânt, este "pacea lui Dumnezeu care covârseste toatã mintea"(Filipeni 4, 7) pe care Domnul a dat-o sfintilor sãi apostoli înainte de a se sui la Tatãl zicând: "Pace vã las vouã, pacea Mea o dau vouã, nu precum dã lumea vã dau Eu. Sã nu se tulbure inima voastrã, nici sã se înfricoseze"(Ioan 14, 27). Dar noi nu cerem numai pentru noi "pacea de sus" ci ne rugãm în continuare :

Pentru pacea a toatã lumea … - pacea lui Hristos sã cuprindã întreaga lume, sãlãsluindu-se în inimile tuturor, pentru ca toti sã se bucure de cunoasterea Împãrãtiei lui Dumnezeu.
Pentru bunãstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici … - Biserica este una pentru cã Adevãrul este Unul si este Hristos iar Hristos are un singur Trup, o singurã Mireasã. Credem si mãrturisim cã aceastã unicã Bisericã este Biserica Ortodoxã care fiinteazã în lume în chipul Bisericilor Ortodoxe locale. "Biserica localã ca entitate având un statut eclesiologic plenar este dioceza episcopalã". Bisericile locale trebuie sã se afle în comuniune deplinã între ele. Aceastã comuniune, pe lângã mãrtirisirea aceleiasi credinte si existenta unor structuri care faciliteazã comuniunea, se manifestã în aceea cã problemele si preocupãrile tuturor Bisericilor locale fac obiectul rugãciunilor si responsabilitãtii active ale fiecãrei Biserici locale în parte. În acest sens, în ectenia mare, ne rugãm ca Bisericile Ortodoxe locale sã aibã starea cea bunã înaintea lui Dumnezeu si a oamenilor mãrturisindu-L pe Hristos si Împãrãtia Sa.
Si pentru unirea tuturor, Domnului sã ne rugãm ! - Departe de a fi o rugãciune "ecumenicã" pentru unirea diverselor confesiuni crestine (textul grecesc este clar în aceastã privintã), cererea se referã la unirea "fiilor lui Dumnezeu cei împrãstiati"(Ioan 11, 52) în Bisericã pentru "ca toti sã fie una, dupã cum Tu, Pãrinte, întru Mine si Eu întru Tine, asa si acestia în Noi sa fie una, ca lumea sã creadã cã Tu M-ai trimis"(Ioan 17, 21).

Pentru sfântã biserica aceasta si pentru cei ce cu credintã, cu evlavie si cu fricã de Dumnezeu intrã într-însa, Domnului sã ne rugãm ! - Îndreptându-ne rugãciunea spre comunitatea concretã care se adunã pentru slujirea Sfintei Liturghii în locasul respectiv, aceastã cerere ne îndeamnã si la un examen de constiintã punându-ne înainte conditiile participãrii autentice la slujbã si anume credinta vie, evlavia ca dreaptã asezare înaintea lui Dumnezeu si frica lui Dumnezeu cea mântuitoare care este începutul a toatã întelepciunea (Psalmul 110, 10; Pilde 1, 7)

Pentru Prea Fericitul Pãrintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pentru (Înalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preotime si cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului sã ne rugãm ! - Este rugãciunea pentru Biserica localã din care facem parte în care episcopul este elementul unificator în calitate de chip al lui Hristos înconjurat de preoti, diaconi, clerul inferior si popor, alcãtuind împreunã Trupul lui Hristos. "Cu totii urmati pe episcop dupã cum urmeazã Iisus Hristos pe Tatãl, ne îndeamnã încã de la începutul secolului al II-lea Sfântul Ignatie Teoforul, iar pe preoti ca pe Apostoli; pe diaconi respectati-i ca pe porunca lui Dumnezeu" Episcopul este cel ce prezideazã de drept orice adunare euharisticã, în aceasta constând de fapt misiunea sa esenþialã în Bisericã, preotul fiind doar un împuternicit al sãu în parohie, dator sã facã ascultare de ierarhul sãu. Pomenirea episcopului împreunã cu clerul si cu tot poporul ne aduce aminte de acest lucru la fiecare Sfântã Liturghie, slujba în care comunitatea localã realizeazã si reveleazã Biserica în plenitudinea sa.

Note:
§
Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucuresti, 1998, p. 165 § Alexandre Schmemann, Euharistia. Taina Împãrãtiei, Ed. Anastasia, p. 89
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxã, Craiova, 1986, p.161
§ Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, XII, Bucuresti, 1989, p. 45
§ Ioannis Zizioulas, Fiinþa eclesialã, Bucuresti, 1996, p.255
§ Epistola cãtre smirneni, cap. VIII, 1

Explicarea Sfintei Liturghii (XV)

Ectenia mare (II)

Ectenia mare ne învatã ierarhia crestinã a valorilor îndemnându-ne sã ne rugãm mai întâi pentru dobândirea Împãrãtiei lui Dumnezeu (pacea de sus si mântuirea sufletului) si pentru Bisericã. Dar rugãciunea îmbrãtiseazã apoi viata întreagã ("toate celelalte" - Matei 6, 33), chiar si sub aspectele ei materiale, mãrturisind prin aceasta cã "toatã darea cea bunã si tot darul desãvârsit de sus este, pogorându-se de la Pãrintele luminilor" (Iacov 1, 17). Astfel, în cea de a doua parte a ecteniei mari ne rugãm pentru conditiile exterioare ale vietii, ca acestea sã ne permitã o vietuire duhovniceascã.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii tãrii noastre, pentru mai marii oraselor si ai satelor si pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului sã ne rugãm. "Crestinii locuiesc în lume dar nu sunt din lume", "se supun legilor rânduite de stat dar prin felul lor de viatã biruiesc legile" se afirmã într-una din primele scrieri crestine . Ca locuitori în lume, de-a lungul întregii istorii, crestinii au cãutat sã împlineascã îndemnul scripturistic de a se supune "înaltelor stãpâniri" (Romani 13, 1) chiar si în vremuri de prigoanã, dând Cezarului ce-i al Cezarului (Matei 22, 21; Romani 13, 7), fãrã însã a face compromisuri dându-i Cezarului cele ce se cuvin lui Dumnezeu. În acest sens Biserica se roagã pentru conducãtori ca acestia sã asigure cadrul necesar desfãsurãrii lucrãrii ei mântuitoare, cu atât mai mult cu cât suntem datori sã-i iubim si sã ne rugãm pentru toti oamenii, chiar si pentru vrãjmasi.
Rugãciunea pentru conducãtori este asadar o parte fireascã a ecteniei mari, nedepinzând de vrednicia celor ce detin puterea în stat. Înteleasã în mod gresit, mai ales de cãtre cei din afara Bisericii, ca o formã de obedientã fatã de autoritãti, rugãciunea pentru conducãtori a fost înlocuitã, imediat dupã Revolutia din decembrie 1989, cu rugãciunea pentru popor si armatã. Dupã câtiva ani de confuzie în acest domeniu, s-a reintrat în normalitate prin stabilirea de cãtre Sfântul Sinod a actualei formule, similarã celei folosite de Biserica Greacã, în care ne rugãm pentru popor, pentru conducãtorii tãrii si cei locali si pentru armata care asigurã pãstrarea ordinii de drept si apãrarea tãrii.

Pentru sfânt locasul acesta, tara aceasta, pentru toate orasele si satele si pentru cei ce cu credintã vietuiesc într-însele, Domnului sã ne rugãm. "Ce este sufletul în trup, aceea sunt crestinii în lume. Sufletul este rãspândit în toate mãdularele trupului, iar crestinii în toate orasele lumii … dar ei tin lumea" . Precum sufletul dã viatã trupului, rugãciunea Bisericii tine lumea. Cererea de mai sus este o expresie a rugãciunii Bisericii pentru întreaga lume si pentru toti oamenii începând cu cei în mijlocul cãrora trãim. Acest lucru este si mai evident în forma originarã a acestei cereri, pãstratã de Molitfelnic la rânduiala sfestaniei, în care ne rugãm "pentru orasul si tara aceasta (deoarece pentru locasne-am rugat mai înainte), pentru toate orasele si satele si pentru cei ce cu credinþã vieþuiesc într-însele".

Pentru bunã-întocmirea vãzduhului, pentru îmbelsugarea roadelor pãmântului si pentru vremuri pasnice, Domnului sã ne rugãm. Alcãtuitã într-o vreme când îndeletnicirile oamenilor erau legate direct de starea vremii si de rodnicia pãmântului, este o cerere pentru conditii prielnice ca sã ne putem bucura de roadele muncii noastre. Prin aceasta recunoastem necesitatea efortului propriu în asigurarea existentei ("dacã cineva nu vrea sã lucreze, acela nici sã nu mãnânce" - I Tes. 3, 10), dar mãrturisim în acelasi timp cã fãrã ajutorul lui Dumnezeu toatã osteneala noastrã este în zadar. În zilele noastre, când multi, orbiti de progresul tehnologic, au ajuns sã nu-si mai punã încrederea în Dumnezeu ci în tehnologie, aceastã cerere ne îndreaptã mintea si inima spre Dumnezeu, singurul care poate da sens ostenelilor noastre dãruindu-ne ploi si soare la vreme potrivitã, belsug de roade ("nici cel ce sãdeste nu e ceva, nici cel ce udã, ci numai Dumnezeu care face sã creascã" - I Cor. 3, 7) si pace în lume ca sã ne putem bucura de aceste roade.

Pentru cei ce cãlãtoresc pe uscat, pe ape si prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiti si pentru mântuirea lor, Domnului sã ne rugãm. Ne rugãm acum pentru toti cei care din binecuvântate pricini nu sunt împreunã cu noi la Sfânta Liturghie dar care, aflati în situatii deosebite, au în mod special nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Împreunã alcãtuim Trupul lui Hristos si, de aceea, îi purtãm pe toti în inima si în rugãciunile noastre potrivit îndemnului Sfântului Pavel: "Aduceti-vã aminte de cei închisi, ca si cum ati fi închisi cu ei; aduceti-vã aminte de cei ce îndurã rele, întrucât si voi sunteti în trup" (Evrei 13, 3).

În continuare Liturghierul românesc cuprinde precizarea cã aici se pot adãuga cereri speciale. Totusi, având în vedere caracterul de rugãciune atotcuprinzãtoare pentru întreaga lume al ecteniei mari, credem cã este preferabil a nu se adãuga decât, cel mult, cereri cu caracter general si în nici un caz pomeniri nominale. Cererile speciale sunt specifice ecteniei întreite, rugãciunea în care Biserica se apleacã spre trebuintele deosebite ale fiecãruia.

Pentru ca sã fim izbãviti noi de tot necazul, mânia, primejdia si nevoia, Domnului sã ne rugãm. Ca o concluzie a cererilor care se referã la conditiile exterioare ale vietii, ne rugãm ca noi, cei ce ne-am adunat la Sfânta Liturghie, noi cei din Bisericã, noi oamenii, sã fim scãpati de toate necazurile, de mânia lui Dumnezeu, de primejdiile si nevoile ce le atragem asupra noastrã datoritã pãcatelor.

Apãrã, mântuieste, miluieste si ne pãzeste pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu. Adresatã de cãtre preot, în numele comunitãtii, direct lui Dumnezeu, este concluzia si sinteza întregii succesiuni de cereri cuprinse în ectenia mare. Ne rugãm lui Dumnezeu ca în dar, cu harul Sãu, si nu pentru vreun merit al nostru (Romani 3, 24) sã ne apere de vrãjmasii vãzuti si nevãzuti, sã ne mântuiascã dãruindu-ne Împãrãþia Sa prin mila Sa si sã ne pãzeascã de tot rãul si de cãderea în ispitã. Este strigãtul plin de încredere al copiilor cãtre pãrintele lor evocând imaginea biblicã a pãsãrii care îsi ocroteste puii sub aripile sale (Psalmii 16, 8; 56, 2; 60, 4; 62, 8; 90,4; Matei 23, 37).
Aceastã cerere este distinctã de cea precedentã ("Pentru ca sã fim noi izbãviti …"), practica unirii celor douã fiind gresitã deoarece denatureazã sensul lor lãsând sã se înteleagã cã invocarea harului lui Dumnezeu o facem numai pentru a scãpa de greutãtile exterioare. De altfel ecteniile mici vor pãstra, în continuare, dupã îndemnul de a ne ruga "în pace", numai aceastã ultimã cerere sinteticã si conclusivã care se împlineste în îndemnul final de a ne asuma vocatia de jertfã dupã modelul Maicii Domnului si al tuturor sfintilor:

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slãvita stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara Maria, cu toti sfintii pomenindu-o, pe noi însine si unii pe altii si toatã viata noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm. Despãrtitã în douã în ultimele editii ale Liturghierului românesc, formula corectã (asa cum o regãsim în Molitfelnic) este cea redatã aici, mai precis "Pe Prea Sfânta … Fecioara Maria cu toti sfintii pomenindu-o …" deoarece primul aliniat este o argumentare pentru cel de al doilea.
Împlinind prin Sine totul, fiind Viata însãsi, Hristos a acceptat starea de jertfã curatã pentru ca, intrând la Tatãl Lui în aceastã stare, sã ne introducã si pe noi adunati în Sine sau sãlãsluit El însusi în noi . La rândul nostru, aducând la altar pâinea si vinul care ne simbolizeazã viata am mãrturisim cã venim la Sfânta Liturghie pentru a ne dãrui lui Dumnezeu, fãcându-ne pãrtasi jertfei sale mântuitoare. Ectenia mare ne reaminteste aceastã necesitate a dãruirii, a jertfei în care ne regãsim libertatea si ne împlinim vocatia umanã.
Sã ne dãruim pe noi însine lui Hristos cãutând sã facem din porunca Lui singura lege a firii noastre. Sã ne dãruim unii pe altii lui Hristos, în iubire, dãruindu-ne mai întâi unii altora ("îndemnati-vã si ziditi-vã unul pe altul" - I Tes. 5, 11). Sã încredintãm toatã viata noastrã lui Hristos "cu toate necazurile, tristetile, bucuriile, lipsurile, prigoanele, relele, nãpastele, nedreptãþile omenesti, ispitele, bolile, ostenelile" . Acestea sunt îndemnurile finale ale ecteniei mari si ale ecteniilor mici la care credinciosii rãspund : "Tie Doamne!".
Dar, din cauza egoismului care ne stãpâneste, jertfa este dificilã, este un act eroic presupunând suferinta, cãlcarea pe mândrie. De aceea o pomenim pe Maica Domnului împreunã cu toti sfintii cerându-le ajutorul ca unora care s-au dãruit cu totul lui Dumnezeu si prin aceasta au dobândit sfintenia. În mod deosebit o invocãm pe Maica Domnului care a încãput în ea în mod desãvârsit pe Fiul lui Dumnezeu întrucât i s-a dãruit în mod desãvârsit, numindu-o pentru aceasta "Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slãvita, stãpâna noastrã" iar credinciosii se alãturã pomenirii ei cu cererea "Prea Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi". Invocarea Maicii Domnului si a sfintilor scoate în evidentã solidaritatea în rugãciune a Bisericii ceresti si a celei pãmântesti.

Ectenia mare se încheie cu afirmarea solemnã cã ne rugãm si I ne dãruim lui Dumnezeu pentru cã Lui I se cuvine "toatã slava, cinstea si închinãciunea, Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor".

§ Epistola cãtre Diognet VI,2; V,10
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. II., ediþia II, Bucuresti, 1997, p. 91.
§ Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pãmânt, Sibiu, 1996, p. 161.

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.