Back

Explicarea Sfintei Liturghii (X)

Semnificatia Proscomidiei (I)

Proscomidia, constând în pregãtirea darurilor pentru jertfa euharisticã, este o necesitate practicã. Dar ea are si o profundã semnificatie pe care vom încerca sã o deslusim în cele ce urmeazã.

Unirea jertfelor individuale în jertfa Bisericii care este împãrtãsire din jertfa lui Hristos

Aducerea darului de pâine si vin la altar de cãtre fiecare credincios este primul act al participãrii efective la slujbã si, în acelasi timp, una din conditiile împlinirii depline a caracterului de împreunã slujire a clerului si a credinciosilor la Sfânta Liturghie. Darul adus la altar este o jertfã a iubirii prin care credinciosul se dãruieste pe sine însusi si întreaga creatie lui Dumnezeu. Pe de altã parte, Sfânta Liturghie este slujba în care Biserica aduce jertfa iubirii si a unitãtii. "Dar jertfa aceasta, care ne este datã si poruncitã nouã a o aduce si în aducerea cãreia Biserica se împlineste pe sine ca fiind viata lui Hristos în noi si a noastrã în El, nu este "alta" fatã de aceea unicã, atotcuprinzãtoare si care nu se repetã pe care Hristos a adus-o o singurã datã (Evr 9,28)" .
Semnificatia principalã a Proscomidiei constã tocmai în unirea jertfelor individuale ale credinciosilor, concretizate în darurile de pâine si vin, în jertfa Bisericii si recunoasterea acestei jertfe ca fiind împãrtãsire din jertfa lui Hristos.


Întreaga iconomie a mântuirii este transpusã condensat si tainic

Dezvoltarea, în decursul timpului, a sensurilor simbolice ale Proscomidiei a fãcut ca întreaga iconomie a mântuirii sã fie transpusã condensat si tainic în ritualul ei: Întruparea Mântuitorului si Jertfa Lui, proorocitã încã din Vechiul Testament, care se împlineste în Înviere aducând astfel Rãscumpãrarea neamului omenesc rezidit în Hristos si unit în Trupul Lui - Biserica. Hristos ni se descoperã în mijlocul Bisericii în stare de jertfã si, în acelasi timp, ca "hranã a toatã lumea" adicã dãruire din iubire spre împãrtãsire. El este dãruirea de sine deplinã fãcutã totodatã Tatãlui si nouã. Hristos ne uneste în Bisericã fãcându-ne pãrtasi jertfei Sale pentru cã El este "Cel ce aduce si Cel ce se aduce" arhiereul si jertfa noastrã desãvârsitã.

Întrupare, Jertfã si Rãscumpãrare

Mântuirea noastrã s-a realizat prin jertfa lui Hristos care "în opera Sa rãscumpãrãtoare ne recapituleazã, ne readunã mai întâi în Sine, începând din întrupare, ne sfinteste firea, coborând în adâncimile ei pânã la extrema chenozã în iad, si, astfel recapitulati si sfintiti în El, se oferã si ne oferã Tatãlui ca jertfã si omagiu suprem, primind prin El si pentru noi o nouã consacrare a fãpturii noastre: învierea". Actele fundamentale ale operei rãscumpãrãtoare a lui Hristos sunt Întruparea, asumarea firii umane, si Jertfa legatã indisolubil de Înviere.
Ritualul Proscomidiei este o aducere-aminte a acestor acte prin simbolismul Nasterii si Jertfei Mântuitorului pe care îl cuprinde.

Simbolismul Jertfei Mântuitorului

Tema centralã a Proscomidiei este jertfa unicã, atotcuprinzãtoare si mântuitoare a lui Hristos în care este cuprinsã întreaga Bisericã. Încã de la începutul Proscomidiei preotul rosteste troparul Vinerei Mari si însemneazã cu semnul Sfintei Cruci prescura din care va fi tãiat agnetul. Pomenirea lui Hristos o facem astfel amintind jertfa lui rãscumpãrãtoare de pe cruce care ne-a adus nemurirea.
Versetele din proorocia lui Isaia (Is. 3,7-8) rostite de preot în timpul tãierii agnetului aratã cã jertfa Mântuitorului împlineste proorociile Vechiului Testament despre venirea lui Hristos. Aceste versete ne pun în fatã imaginea Mielului lui Dumnezeu "Cel ce ridicã pãcatul lumii" jertfindu-se de bunãvoie "pentru viata si mântuirea lumii". "Aceasta e mãretia uluitoare a lui Dumnezeu descoperitã în Hristos: Dumnezeu se face Miel de jertfã fãrã sã se plângã, Miel care-si stãpâneste durerea cu puterea blândetei capabilã sã îmblânzeascã pe oamenii ispititi la ceartã, la urã, la proteste si la plâns". Întelepciunea judecãtii Sale înalte S-a arãtat în smerenia Lui iar neamul Lui este necunoscut pentru cã, fiind Dumnezeu, este mai presus de cuvânt, iar în El e cuprins întregul lui neam ceresc si omenesc.
Tãind crucis agnetul, preotul întipãreste crucea în pâine arãtând felul mortii Mântuitorului , scotând astfel în evidentã starea de jertfã a Mielului lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii (Apoc. 13,8). Din coasta Mântuitorului împuns cu suliþa pe cruce a curs preascumpul lui sânge si apa preacuratã care vor da viatã lumii prin spãlarea de pãcate cu baia Botezului si adãparea noastrã cu bãutura nemuririi . De aceea preotul repetã descrierea acestui eveniment asa cum este relatat de Sfântul Evanghelist Ioan (In. 19, 34-35) si toarnã vin si apã în Sfântul Potir. Amestecarea vinului cu apa simbolizeazã unirea Domnului cu credinciosii si, în acelasi timp, unirea ipostaticã a celor douã naturi în persoana Mântuitorului .
Comentariile bizantine ale Sfintei Liturghii extind simbolismul jertfei la obiectele folosite: Sfântul Disc închipuie nãsãlia pe care a fost asezat Trupul Domnului dupã coborârea de pe cruce; copia - sulita cu care a fost împunsã coasta Mântuitorului etc. În acelasi timp proscomidiarul închipuie locul rãstignirii.

Simbolismul Nasterii Domnului

Hristos, Mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii (Apoc. 13,8) S-a întrupat pentru a se jertfi pentru noi dupã cum El însusi aratã cã a venit "sã slujeascã si sã-Si dea viata rãscumpãrare pentru multi" (Mt. 20,28). Asadar Crucea este implicatã de Întrupare. Sfinti Pãrinti ca Sfântul Irineu (sec. II) si Sfântul Efrem Sirul (sec. IV) vãd, încã din primele secole, implicarea jertfei lui Hristos în Nasterea Lui. Privindu-L pe Hristos în întregimea Persoanei Sale realizate ca om, actele trecutului se concentreazã în El înghitind distantele temporale. Pentru aceasta Proscomidiei i se aplicã si un simbolism al Nasterii Domnului: prescura din care este tãiat agnetul o închipuie pe Maica Domnului si, prin ea, pârga frãmântãturii firii umane, iar scoaterea agnetului simbolizeazã nasterea Mântuitorului arãtând astfel cã Hristos s-a fãcut om desãvârsit luând firea umanã în afarã de pãcat.
Ca si în cazul jertfei, comentariile liturgice bizantine atribuie o încãrcãturã simbolicã legatã de Nasterea Mântuitorului, proscomidiarului si obiectelor folosite. Astfel proscomidiarul închipuie Bethleemul - locul nasterii, Sfântul Disc - ieslea, steluta - steaua care s-a arãtat magilor etc.

Proprezenta lui Hristos în Cinstitele Daruri

Desi Cinstitele Daruri nu se prefac la Proscomidie în Trupul si Sângele Domnului, totusi putem vorbi încã de acum de o anumitã proprezentã a lui Hristos cel jertfit în ele, o prezentã printr-o anumitã lucrare specialã a Lui provocatã de gândirea preotului la El în timpul ritualurilor care transpun iconomia mântuirii.

§ Alexander Schmemann, Euharistia. Taina Împãrãtiei, editura Anastasia, f.a., p. 108.
§ Rugãciunea din timpul cântãrii heruvimice în Liturghier, Bucuresti, 2000, p.148
§ Pãrintele Galeriu, Jertfã si rãscumpãrare, ed. Harisma, p. 172.
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova, 1986, p.118.
§ Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, cap. VIII
§ Sfântul Gherman al Constantinopolului, Nicolae Cabasila Sfântul Ciprian, Epistola LXIII, 13 cãtre Caecilius.
§ Simeon al Tesalonicului
§ vezi si în continuare, pentru simbolismul Nasterii Domnului, tâlcuirile Sfintei Liturghii având ca autori pe Sfântul Gherman al Constantinopolului, Teodor de Andida, Simeon al Tesalonicului
§
vezi Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, op. cit., p. 110-111.


Explicarea Sfintei Liturghii (XI)

Semnificatia Proscomidiei (II)

Am vãzut în articolul precedent cã semnificatia principalã a Proscomidiei constã în unirea jertfelor individuale ale credinciosilor, concretizate în darurile de pâine si vin, în jertfa Bisericii si recunoasterea acestei jertfe, prin pregãtirea agnetului, ca fiind împãrtãsire din jertfa lui Hristos. Ca urmare, alãturi de tema jertfei Mântuitorului si în indisolubilã legãturã cu aceasta, Proscomidia cuprinde în mod simbolic si tema Bisericii ca împlinire a lucrãrii mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, asezarea pe Sfântul Disc, în jurul agnetului, a miridelor (pãrticelelor) scoase în cinstea Maicii Domnului si a sfintilor precum si spre pomenirea credinciosilor vii si adormiti, ne dã o imagine intuitivã deosebit de relevantã a Bisericii - Trupul lui Hristos.

"De fatã a stat împãrãteasa, de-a dreapta Ta"

Mirida Maicii Domnului, mai mare decât celelalte miride, este asezatã în dreapta agnetului arãtând înalta demnitate a Sfintei Fecioare potrivit cuvintelor psalmistului repetate de preot: "De fatã a stat împãrãteasa, de-a dreapta Ta, în hainã auritã îmbrãcatã si preaînfrumusetatã" (Ps. 44,11).
Împãrãteasa care stã de-a dreapta lui Dumnezeu este Maica Domnului cãci ea L-a nãscut în chip de negrãit pe Hristos rãmânând pururea Fecioarã. Ea este cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, este scara ce uneste cerul cu pãmântul pe care Iacov a vãzut-o în vis (Fac. 28,12) pentru cã din ea Dumnezeu a luat firea noastrã umanã. Acceptând sã-L nascã pe Hristos, Fecioara Maria S-a fãcut primitoare din partea neamului omenesc a mântuirii pe care ne-a adus-o Întruparea Domnului. Fãcându-se vrednicã de aceastã nastere datoritã curãtiei si smereniei ei ea a fost sfintitã prin sãlãsluirea Cuvântului devenind izvor de curãtie si nestricãciune. Ea este sfântã mai presus decât toti sfintii "mai cinstitã decât heruvimii si mai slãvitã fãrã de asemãnare decât serafimii", ea este acoperitoarea, apãrãtoarea, mijlocitoarea si ajutãtoarea credinciosilor.

Maica Domnului îsi uneste rugãciunile cu ale întregii Biserici

Maica Domnului este fãptura aflatã în cea mai intimã comuniune cu Hristos înãltând rugãciunile crestinilor la tronul lui Dumnezeu si Fiul Sãu. Ca urmare mirida Maicii Domnului este asezatã de-a dreapta agnetului destinat prefacerii în trupul lui Hristos. Scotând aceastã miridã preotul se roagã ca, pentru rugãciunile ei, Dumnezeu sã primeascã jertfa noastrã în "jertfelnicul Sãu cel mai presus de ceruri". Agnetul neprefãcut este jertfa Bisericii. "De aceea preotul se roagã ca pentru rugãciunile Maicii Domnului sã primeascã Hristos jertfa comunitãtii în jertfelnicul Sãu cel mai presus de ceruri, pentru a o preface în jertfa Trupului Sãu care va include astfel în ea si jertfa comunitãtii" . Maica Domnului îsi uneste astfel rugãciunile ei cu ale întregii Biserici pentru primirea jertfei în "jertfelnicul cel mai presus de ceruri", adicã în înãltimea spiritualã din fata Tatãlui unde a intrat Hristos prin jertfa Sa si unde rãmâne permanent prefãcând în acest trup jertfit si jertfa de pâine a comunitãtii care se apropie si ea de aceastã supremã înãltare unde se aflã El în stare de jertfã .

Sfintii sunt intimii lui Dumnezeu

În stânga agnetului si la aceeasi înãltime cu acesta se aseazã miridele în cinstea celor nouã cete de sfinti arãtându-se cã si ei se bucurã de slava în care se aflã Domnul cel rãstignit si înviat, dar nu se aflã în aceeasi intimitate cu Hristos ca si Maica Sa.
Sfintenia constã în "procesul de transfigurare subiectivã a credinciosului prin participarea nemijlocitã la viata în Hristos". Sfintenia presupune jertfã interioarã, participarea omului la propria lui mântuire prin eliberarea de patimi. Sfintenia este un aspect indispensabil al actului mântuirii si, de aceea, chemarea la sfintenie este adresatã tuturor crestinilor. Sfintii sunt aceia care au înteles aceastã chemare si în mãsura în care si-au luat crucea rãstignind în ei omul vechi, plin de patimi, pãcate si necurãtie, ei participã si la slava lui Hristos cel Înviat. "Fãcându-se pãrtasi Patimii lui Hristos prin martiriu, ascezã, lacrimi si practicarea virtutilor evanghelice, sfintii au învins moartea cu El. Ei sunt de acum vii în Dumnezeu pentru cã Hristos S-a sãlãsluit în ei". Sfintii sunt intimii lui Dumnezeu, mãdulare de cinste ale Trupului lui Hristos, Biserica. Pentru noi ei sunt un exemplu, o pildã vie a stãrii la care suntem meniti sã ajungem si, în acelasi timp, un sprijin în lupta noastrã pentru dobândirea sfinteniei.

Toti sfintii se unesc cu noi în rugãciune la Sfânta Liturghie

La Proscomidie scoatem miride în cinstea sfintilor multumind lui Dumnezeu pentru darurile hãrãzite celor ce-i urmeazã în sfintenie. Se scot miride în cinstea a nouã cete de sfinti, arãtând prin aceasta cã sfintenia este accesibilã tuturor categoriilor de credinciosi si, de asemenea, cã toti sfintii se unesc cu noi în rugãciune la Sfânta Liturghie. Potrivit majoritãtii Liturghierelor românesti si slave cele nouã cete de sfintii sunt: Sfântul Ioan Botezãtorul, proorocii, apostolii, ierarhii, mucenicii si mucenitele, cuviosii si cuvioasele (monahii), doctorii fãrã de arginti (mari binefãcãtori), Sfintii Ioachim si Ana împreunã cu sfintii zilei si cu toti sfintii si sfântul autor al Liturghiei (Ioan Gurã de Aur sau Vasile cel Mare). În ceea ce priveste sfintii pomeniti nominal în cadrul acestor cete existã diferente de la o Bisericã localã la alta, potrivit cinstei deosebite de care se bucurã anumiti sfinti într-un loc sau altul.

Problema pomenirii sfintilor îngeri

Principala deosebire constã însã în faptul cã Liturghierele grecesti, manuscrise vechi precum si unele Liturghiere slave prevãd ca prima miridã sã se scoatã în cinstea Sfintilor Mihail si Gavriil si a tuturor puterilor îngeresti, Sfântul Ioan Botezãtorul fiind pomenit la a doua miridã, în ceata proorocilor. Liturghierul românesc din 1937 introduce si la noi aceastã practicã însã în editiile ulterioare se renuntã la ea.
Problema pomenirii sfintilor îngeri nu este de micã importantã în contextul simbolismului eclesiologic al Proscomidiei. Asezarea miridei îngerilor în stânga agnetului împreunã cu celelalte cete de sfinti scoate în evidentã faptul cã Biserica este "unirea a tot ce existã", "eu-ul rugãciunii tuturor fiintelor constiente: pãmânteni, îngeri si sfinti" . Avem astfel pe Sfântul Disc imaginea Bisericii ceresti si pãmântesti unitã în rugãciune în Hristos.
Încercarea de a respinge pomenirea îngerilor pe motivul cã acestia nu ar fi mãdulare ale Bisericii sau cã nu s-ar fi împãrtãsit de roadele jertfei lui Hristos nu este întemeiatã.
Sfântul Simeon al Tesalonicului justificã aceastã practicã arãtând cã îngerii "au fost slujitori ai misterului întrupãrii, sunt una cu noi si o Bisericã suntem, ei doresc a se închina în fata Tainelor Bisericii luând si ei dintr-aceasta o sporire a slavei, ne sunt pãzitori si mijlocitori fatã de Dumnezeu" . Pãrintele D. Stãniloaie sustine de asemenea cã este potrivit a fi pomeniti si sfintii îngeri deoarece "toatã Biserica din cer e slãvitã în prefacerea euharisticã [...]. Într-un fel spiritual toti cei din ceruri se împãrtãsesc si mai mult de Hristos; prin Sfânta Liturghie se realizeazã o si mai mare unire a celor ceresti si a celor pãmântesti" .
Având în vedere considerentele de mai sus credem cã ar fi oportunã revenirea la practica scoaterii primei miride în cinstea îngerilor.

Unitatea Bisericii ceresti si a celei pãmântesti în Hristos

În concluzie putem spune cã pomenirea Maicii Domnului si a sfintilor la Proscomidie scoate în evidentã unitatea Bisericii ceresti si a celei pãmântesti în Hristos precum si faptul cã împãrtãsirea credinciosilor de El în Euharistie si în orice Tainã, nu se înfãptuieste decât în prezenta rugãtoare si plinã de bucurie constientã a întregii Biserici din ceruri.

§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova, 1986, p. 122.
§ Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dictionar de Teologie Ortodoxã, editia a II-a, Bucuresti, 1994, p. 344.
§ Le Synaxaire. Vie des Santes de l'Eglise Ortodoxe, tome premiere, Thessalonique, 1987,p. 17.
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. 2, editia a II-a, Bucuresti, 1997, p. 137
§ la Pr. Petre Vintilescu, Contributii la revizuirea Liturghierului român, Bucuresti, 1931, p. 46.
§ Sfântul Simeon al Tesalonicului, Despre Liturghie, cap. 94, în Tractat asupra tuturor dogmelor credinþei noastre ortodoxe, Bucuresti, 1863, p.99.
§ Pr. D. Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, p.124.


Explicarea Sfintei Liturghii (XII)

Semnificatia Proscomidiei (III)

Biserica întreagã, Trupul tainic al lui Hristos, este prezentã în mod simbolic pe Sfântul Disc în urma sãvârsirii Proscomidiei: în mijloc, prin agnet, Hristos însusi, Lumina cea adevãratã si Viata cea vesnicã, iar prin miride Maica Lui de-a dreapta, sfintii de-a stânga, iar dedesubt întreaga adunare a bine-credinciosilor.

Miridele credinciosilor sunt asezate sub agnet

Credinciosii, atât cei vii cât si cei adormiti, sunt reprezentati prin miridele asezate sub agnet în stânga, respectiv dreapta acestuia. La acestea se adaugã cele trei miride speciale scoase pentru cler (episcopi, preoti si diaconi), conducãtorii tãrii si pentru ctitori.
Mirida specialã pentru ctitori precum si rugãciunile de pomenire generalã a viilor si a mortilor, desi sunt mentionate de Sfântul Simeon al Tesalonicului în secolul al XV-lea, în prezent sunt o particularitate a Liturghierelor românesti unde le întâlnim începând de la jumãtatea secolului al XIX-lea. Rugãciunea pentru vii este inspiratã dupã cea de la Litie dar are analogii cu formularul de pomelnic de la sfârsitul Psaltirii si cu dipticele anaforalei Sfântului Vasile cel Mare. Rugãciunea pentru pomenirea mortilor este alcãtuitã dupã canoanele din sâmbetele morþilor (mosii de iarnã si de varã) . Ambele rugãciuni, desi de origine greacã, au ajuns la noi prin influenta practicii Bisericii Ortodoxe Ruse unde însoteau anumite pomelnice.
Scoaterea miridelor pentru credinciosi începe prin rostirea rugãciunilor de pomenire generalã a viilor si a mortilor si continuã cu pomenirea lor nominalã, pentru fiecare nume scotându-se câte o miridã din prescurile aduse împreunã cu pomelnicul. În urma tuturor preotul scoate o miridã pentru el însusi arãtând prin aceasta cã mântuirea sa depinde de cei pe care este rânduit sã-i pãstoreascã si sã-i pomeneascã.

Pomenirea credinciosilor reprezintã raportarea tuturor si a fiecãruia la jertfa lui Hristos

Unii credinciosi au ajuns la o întelegere a pomenirii la Proscomidie, ca un mijloc magic de rezolvare a problemelor curente al cãrui efect este direct proportional cu numãrul prescurilor împãrtite concomitent la diverse biserici. Astfel se solicitã pomeniri pentru sãnãtate dar si pentru izbãvire de vrãjmasi, pentru izbândã la proces, pentru gãsirea unui loc de muncã, pentru obtinerea vizei de plecare în strãinãtate etc. Aceastã întelegere magicã reprezintã însã o denaturare grosolanã a sensului cultului crestin.
Pomenirea de la Proscomidie, prin caracterul ei de jertfã, reprezintã "raportarea tuturor si a fiecãruia la jertfa lui Hristos, adunarea si rezidirea în jurul Agnetului a noii fãpturi a lui Dumnezeu" . Prin aducerea prescurii si a pomelnicului la altar noi ne aducem si ne predãm lui Dumnezeu "pe noi însine si unii pe altii si toatã viata noastrã". Biserica îi strânge astfel laolaltã, la fiecare Liturghie, pe toti membrii ei din toate vremurile. Miridele exprimã participarea noastrã la jertfa lui Hristos si intrarea în comuniune cu Maica Domnului, cu sfintii si cu toatã Biserica pãmânteascã, presupunând si asumarea personalã a Crucii lui Hristos si urmarea Lui (Mt. 16, 24). Bucãtica de pâine scoasã pentru fiecare îl distinge de ceilalti si, în acelasi timp, îl apropie de Hristos si de ceilalti. Hristos stã în centrul Bisericii în stare de jertfã si astfel o sfinteste si o înfãtiseazã siesi ca Biserica mãritã (Efes 5, 26-27). La fel si Biserica, fiecare mãdular al trupului lui Hristos, îsi însuseste de aici starea de jertfã fatã de Hristos si, prin Hristos, fatã de semenii sãi.
Miridele se scot spre "pomenirea" de cãtre Dumnezeu a fiecãruia cãci "numai cei pomeniti existã plenar prin atentia ce le-o acordã Dumnezeu si altii dintre oameni. Cei pierduti din atentia tuturor si mai ales a lui Dumnezeu se scufundã într-un minus extrem de chinuitor al existentei" . Pomenirea de cãtre Dumnezeu înseamnã, în cele din urmã, nemurire si viatã vesnicã.

Proscomidia ne descoperã, pe Sfântul Disc, taina Bisericii si imaginea lumii ce va sã fie

"Vedem pe Însusi Iisus si întreagã Biserica Lui (…) Aceasta este taina cea mare. Dumnezeu între oameni si Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor, care se îndumnezeiesc de la Cel ce dupã fire este Dumnezeu, Care S-a Întrupat pentru dânsii. Aceasta este împãrãtia ce va sã fie si petrecerea vietii celei vesnice: Dumnezeu cu noi, vãzut si împãrtãsit" .
Proscomidia ne pune în fatã icoana ordinii divine restaurate în care Hristos, Dumnezeu Omul se aflã în stare de jertfã în mijlocul Bisericii sale, descoperindu-se astfel ca iubire dãruitã si cãreia Biserica îi rãspunde, prin fiecare mãdular al ei, prin iubire jertfelnicã ce îsi trage puterea din jertfa lui Hristos. Egocentrismul, pãcatul specific lumii cãzute în care fiecare se vede pe sine ca un centru al existentei si care duce, în mod inevitabil, la separare si luptã, este înlãturat . Dar Hristos, prin jertfa sa unicã si atotcuprinzãtoare, a biruit moartea si S-a fãcut pe sine început al Învierii tuturor celor care îsi însusesc, în Bisericã, starea sa de jertfã. Proscomidia ne descoperã astfel vocatia fundamentalã a fãpturii si anume vocatia pascalã, de trecere de la moarte la înviere .

Pomenirile nominale se fac, în tainã, la Proscomidie

Este regretabil faptul cã în multe parohii s-a ajuns, sub presiunea credinciosilor necatehizati, la mutarea pomenirilor nominale de la Proscomidie în cadrul unor ectenii speciale din Sfânta Liturghie. Acest din urmã act, pe lângã faptul cã întrerupe în mod deranjant desfãsurarea Sfintei Liturghii si o prelungeste nejustificat, afecteazã sensul Proscomidiei de adunare a tuturor în Bisericã, în jurul Mielului jertfit, de includere a jertfei noastre în jertfa Lui si de împãrtãsire a noastrã din jertfa Lui unicã si atotcuprinzãtoare adusã Tatãlui. Din fericire, pastorala la început de mileniu a I.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pune ordine în acest domeniu prin porunca expresã ca pomenirile sã se facã la Proscomidie, în tainã, si nu cu voce tare în timpul Sfintei Liturghii.

Hristos în slavã acoperã nevãzut si conduce la mântuire lumea si sufletele noastre

Ritualul acoperirii cinstitelor daruri Îl aratã pe Hristos, Mielul înjunghiat, care împãrãteste si descoperã în lume împãrãtia lui Dumnezeu. Aceastã împãrãtie rãmâne, însã, ascunsã celor care nu privesc cu ochii credintei.
Preotul, acoperind Sfântul Disc, rosteste într-o notã de bucurie : "Domnul a împãrãtit, întru podoabã S-a îmbrãcat..." (Ps. XCII) iar acoperind Sfântul Potir zice: "Acoperit-a cerurile bunãtatea Ta, Hristoase, si de lauda Ta este plin tot pãmântul" arãtând cã slava Lui este strãvezie pentru ochii credintei. Acoperind apoi Sfintele vase îi cerem lui Hristos sã ne acopere cu acoperãmântul aripilor sale si sã ne izbãveascã de vrãjmasi. Recunoastem astfel cã, în smerenia sa, Hristos se acoperã împreunã cu noi pentru a ne apãra de vrãjmasi si a ne tine lângã El. Apoi preotul îl binecuvinteazã pe Dumnezeu "cel ce a binevoit asa", cãdind cinstitele daruri.

Rugãciunea punerii înainte concentreazã în sine temele dezvoltate în ritualurile anterioare ale Proscomidiei

Proscomidia se încheie cu rostirea rugãciunii punerii înainte a darurilor care este, de altfel, partea cea mai veche a rânduielii. Recunoscând cã Hristos, Domnul, Dumnezeul si Mântuitorul nostru, este "pâinea cea cereascã, hrana a toatã lumea", adicã dãruire spre împãrtãsire pentru a ne binecuvânta si sfinti, îi cerem lui Dumnezeu sã binecuvânteze jertfa noastrã si sã o primeascã în "jertfelnicul sãu cel mai presus de ceruri" adicã sã ne facã pãrtasi jertfei unice si atotcuprinzãtoare a lui Hristos. Cerându-i sã ne facã pãrtasi jertfei Mântuitorului, Îl rugãm sã-i pomeneascã "pe cei ce au adus si pe cei pentru care s-au adus" jertfa noastrã adicã sã adune întreaga Bisericã în jurul lui Hristos.
Numai acum, când jertfa Bisericii a fost primitã în jertfa Mântuitorului, poate sã înceapã Sfânta Liturghie în care Hristos este "Cel ce aduce si Cel ce se aduce, Cel ce primeste si Cel ce se împarte", jertfa deplinã si Arhiereul desãvârsit.

Note: § pentru amãnunte vezi Pr. T. Popescu Urleni, Originea molitvei pentru morþi de la Proscomidie, în Mitropolia Olteniei, an XVI (1964), nr. 1-2, p. 18-23.
§ Alexander Schmemann, Euharistia, p.115.
§ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova, 1986, p. 127
§ Sfântul Simeon al Tesalonicului, Despre Liturghie, cap. 94, în Tractat asupra tuturor dogmelor credintei noastre ortodoxe, Bucuresti, 1863, p. 101
§ Pr. Prof. Constantin Galeriu, Mãrturisirea dreptei credinte prin Sfânta Liturghie, în Ortodoxia, an XXXIII(1981), nr. 1, p. 30
§ Pãrintele Galeriu, Jertfã si Rãscumpãrare, p. 235.
Cu dragoste si cu durere pentru mântuirea poporului lui Dumnezeu, în Credinta strãbunã, an XI (2000), nr. 1 (178), p. 1

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.