Back

Cuvântul credinței

Buletin al Parohiei Ortodoxe "Mihai Viteazul" Alba Iulia 

Anul II, nr. 28, Motto: "Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare" (Ioan 5, 7)

Sumar: Apostolul si evanghelia (a Slăbănogului)vSfântul Maxim Mărturisitorul - Slăbănogeala duhovniceascăvChristos Yanaras - Biserica este o mare iubirev Din cuvintele părințilorv Infernul egoismuluiv Dicționar liturgic- Mirv Sinaxar 21 mai Sfinții Cosntantin și Elena (Pr. Cosmin Bufnea)

Apostolul - Faptele Apostolilor 9

32. Și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida.
33. Și acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic.
34. Și Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te și strânge-ți patul. Și îndată s-a ridicat.
35. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul.
36. Iar în Iope era o uceniță, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea.
37. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și, scăldând-o, au pus-o în camera de sus.
38. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi.
39. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele.
40. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru, a șezut.
41. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie.
42. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope și mulți au crezut în Domnul.

Evanghelia - Ioan 5

1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim.
2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreiește se numește Vitezda, având cinci pridvoare.
3. În acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei.
4. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa și cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ținut.
5. Și era acolo un om, care era bolnav de treizeci și opt de ani.
6. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: Voiești să te faci sănătos?
7. Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.
8. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă.
9. Și îndată omul s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă.
10. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă și nu-ți este îngăduit să-ți iei patul.
11. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ți patul și umblă.
12. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ți-a zis: Ia-ți patul tău și umblă?
13. Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc.
14. După aceasta Iisus l-a aflat în templu și i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău.
15. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.

Back to Top

Slăbănogeala duhovnicească

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Cel slăbănogit prin plăcerile trupului nu e în stare nici de lucrarea virtuților și nu se mișcă ușor nici spre cunoștință. De aceea nu are nici om, adică gând înțelept ca atunci când se tulbură apa să-l arunce în scăldătoare, adică în virtutea capabilă de cunoștință care vindecă boala. Căci suferind de moleșeală și de nepăsare tot amână aceasta și astfel e luat pe dinainte de altul, care-l împiedică să ajungă la vindecare. De aceea zace 38 de ani de boală. Căci cel ce nu privește creațiunea văzută spre slava lui Dumnezeu, ca să-și urce gândul cu evlavie spre cea inteligibilă, rămâne cu adevărat bolnav atâția ani câți s-au amintit mai sus. Fiindcă numărul 30 înțeles natural însemnează firea sensibilă, precum privit practic însemnează virtutea cu fapta. Iar numărul 8 înțeles natural arată firea inteligibilă a celor netrupești, precum privit gnostic arată teologia atotînțeleaptă. Cel ce nu e mișcat de acestea spre Dumnezeu rămâne olog până când, venind Cuvântul, îl învață pe scurt chipul vindecării zicând: "Scoală-te, i-ați patul și umblă",adică îi poruncește să-și ridice mintea din iubirea de plăcere ce o leagă și să-și ia trupul pe umerii virtuților și să plece la casa sa, adică la cer. Căci e mai bine ceea ce e inferior să fie luat pe umerii faptei de ceea ce este superior, spre a fi dus spre virtute, decât ceea ce este superior să fie purtat de moleșeală celui inferior spre iubirea de plăceri.

Back to Top

Biserica este o mare iubire

Christos Yannaras

Biserica - și când vorbesc de Biserică înțeleg Biserica Ortodoxă - este o mare iubire. Nu poate cineva să intre în Biserică numai pentru că a fost convins cu argumente raționale, pentru că i-a dovedit cineva ceva într-un anume fel. În Biserică intri pentru că ești copleșit de iubire sau pentru că simți că acolo există un drum care te va putea conduce la a cunoaște plinătatea depășirii de sine și dăruirii de sine din dragoste; să iubești și să fii iubit într-o plinătate de viață.
Biserica are calitatea de a te chema; îți dă posibilitatea să te dăruiești, la modul absolut, într-o iubire. Să te dăruiești în mod real, nu numai la nivelul ideilor. Viața bisericii este lucrare, este act și la lucrare ne cheamă și pe noi. Nu am în vedere fapta morală - aceasta e cu totul altceva. Biserica nu folosește cuvântul "morală", ci pe acela de "asceză". Ce este asceza? Un exercițiu continuu de a renunța la tine pentru a te putea dărui celui pe care îl iubești.
Așadar, Biserica este o lucrare care certifică continuu sau conduce continuu la relația de dragoste.
A te închide în tine, în egoismul tău și a te iubi pe tine însuți - aceasta înseamnă moarte. Moartea nu în sens metaforic, moral, ci ca nevroză; este la propriu dezagregare psihică, moarte sufletească, clinică. Dimpotrivă, a căuta ieșire din tine, din eul tău, și a-ți disciplina voința în funcție de voința celorlalți oameni, să comunici cu cineva, să intri în relație cu el, aceasta înseamnă viață. Viața înseamnă relație. Prin urmare, cu cât omul concentrează în sine mai multe elemente de suficiență de sine, de bogăție materială, sau de bogăție de înțelepciune, de cunoaștere, cu atât devine mai zgârcit, mai iubitor de argint. Cu cât această bogăție e păstrată mai cu strășnicie pentru sine, în aceeași măsură se îndreaptă, prin urmare, spre moarte. Dimpotrivă, cel sărac, care nu are nimic, este liber. Unui sărac care are numai ce este pe el, chiar dacă se întâmplă să cadă în mâinile tâlharilor, nu-i este frică de nimic. De ce să-i fie? El nu are de apărat nimic. Este liber. Nu-i este teamă de nimic. Este o situație extremă, dar o folosesc ca imagine, ca exemplu de libertate, de lipsă a egoismului. Aceasta nu înseamnă în mod necesar că cine are înțelepciune, cunoștințe, știință trebuie să le dea uitării pentru a deveni liber! Având măsura libertății, el trebuie să simtă că ceea ce deține, deține pentru a administra, pentru a folosi, nu pentru a poseda, nu pentru a apăra cu orice preț, și astfel să închidă ușa iubirii oricărei provocări a iubirii, așa cum este Biserica.
Mă tem că astăzi cei mai mulți dintre intelectuali înțeleg cuvântul "Biserică" mai mult ca instituție. Nu știu că definirea Bisericii și revelarea ei este întrunirea în jurul Sfintei Mese, a Sfintei Euharistii, întrunirea clerului și a poporului în jurul Sfântului Altar. Nici patriarhul, nici episcopul nu au dreptul să săvârșească, în tradiția ortodoxă, Sfânta Euharistie dacă nu participă și credincioși laici. Acest lucru înseamnă că fără "trupul" Bisericii care să se constituie în jurul Sfantului Altar nu poate lucra nici o funcție bisericească. Toate aceste lucruri trebuie să le afle intelectualii noștri pentru a înțelege că Biserica este o celulă vie, un act care continuă să se săvârșească și să însumeze o tradiție de secole. Și dacă vor să cunoască această tradiție, nu pot rămâne numai la lectura unor cărți, ci trebuie să devină părtași ai acestui act comunitar, ai acestui "cine". Acesta este punctul de plecare pentru accesul personal la revelația lui Dumnezeu.

Back to Top

Din cuvintele Părinților

Nimic nu e mai propriu ființei noastre decât comuniunea cu alții.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Nu aștepta să fii iubit de altul, ci aleargă tu spre el, apucă tu mai înainte și astfel vei culege tu mai întâi rodul dragostei aceluia.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu adună pe cei risipiți ca iubirea.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dragostea nu poate fi învinsă nici de sărăcie, nici de bogăție, și dacă ar fi dragoste, n-ar mai fi nici sărăcie, nici bogăție.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Back to Top

Infernul egoismului

Omul contemporan este un un individ izolat într-o mare mulțime de alți indivizi. In orașul de astăzi  "nu mai sunt drumuri ale oamenilor, ci linii ale fugii. Fiecare om fuge de celălalt om. Fiecare om își privește aproapele bănuitor. Fiecare om este singu". (Max Picard, Fuga de Dumnezeu, trad. de Pr. George Remete, Humanitas, 1998).
Dar omul nu a fost creat ca să trăiască singur, ci în comuniune. Comuniunea este un dar de la Dumnezeu. Doar în comuniune este normalitatea și împlinirea omului. Orice situație care sparge această comuniune distruge adevărata rădăcină a existenței umane. Individualismul lumii contemporane este o fisură în existența noastră. De aceea trebuie să condamnăm "infernul egoismului", să-l iubim pe aproapele nostru, să nu mai fugim de comuniune, ci să lepădăm acest "egoism infernal".
Cum să-l iubim pe aproapele nostru, când noi fugim în fiecare zi de el ? Și așa fugim de Dumnezeu. Iar fuga de Dumnezeu este fuga de sine, de propria origine, de propria ființă și esență... Ne izolăm într-o lume individuală unde aproapele nostru este un intrus. Nu ne putem iubi aproapele pentru că ne îndepărtăm în fiecare zi de el, și ne îndepărtăm de el pentru că nu-l iubim. Iar dacă nu-l iubim pe cel de lângă noi nu-L iubim nici pe Dumnezeu.
Oare, de ce bunicii noștri care trăiau în sate izolate, în case răspândite pe câte o colină, erau mai apropiați sufletește unul de altul? În ciuda distanței și a condițiilor grele ei puteau să-și împărtășească toate necazurile și toate bucuriile. De ce astăzi, în această lume a orașului (urbanului), când locuim în aceeași scară, perete în perete, noi nu știm când vecinul nostru este bolnav, când are un necaz sau chiar bucurii. Alteori chiar dacă cunoaștem anumite evenimente din viața lui, de ce suntem indiferenți față de ele? Poate pe unii nici nu-i cunoaștem. Poate trec luni de zile, sau ani, și nu știm nimic de vecinii noștri. Când ne întâlnim, salutăm cu un "Bună ziua" formal, și ne grabim să intrăm în casă și să inchidem ușa, inchizând astfel și inima noastră față de ceea ce se petrece în afara apartamentului nostru. Oare e normal să fim mai atașați de personajele serialelor pe care le urmărim la TV, cu a căror probleme suntem puși la curent în fiecare zi, decât de cei din jurul nostru, care dacă cumva ne bat la ușă pentru anumite probleme, abia așteptăm să scăpăm de ei pentru a ne întoarce la viața noastră.Oare nu avem timp? Suntem atât de ocupați cu școala, cu serviciul, sau cu alte preocupări, suntem studenți, intelectuali sau deținem o anumită funcție publică înaltă sau politică, ce nu ne permite să comunicăm cu aproapele nostru? Sărăcia sau bunăstarea materială ridică și alte ziduri pe lăngă cele care despart apartamentele noastre? Dacă mesele noastre devin mai îmbelșugate trebuie ca inimile noastre să sărăcească? Sau ostenelile noastre zilnice, preocupările noastre cotidiene ne covârșesc în așa măsură, încât nu mai avem putere și răbdare pentru alții?
Nu avem răbdare cu aproapele nostru, nu avem răbdare cu el, nu avem timp pentru el, sau nu avem nădejde și încredere. Bine, nu avem nimic din toate acestea. Dar, totuși să îndrăznim să dăruim puțină afecțiune, să-i acordăm răbdare aproapelui nostru, să-i oferim puțină speranță, pentru că dând ceea ce nu avem, le vom dobândi și noi mai pe urmă. Așa ne vom apropia de semenii noștri și, în același timp, de Dumnezeu, și îndrăznind să dăruim, vom condamna "infernul egoismului".
"Acesta e paradoxul creștin, pentru că dând ceea ce nu ai, dobândești ceea ce ai îndrăznit să dai din golul ființei tale. Este un dar suprafiresc care se va răsfrânge la tine ca un bumerang, ca o rază de lumină proiectată din oglindă". (Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 80 )
Mihaela Vișan

Back to Top

Dicționar liturgic

Mir (gr. miron = parfum în stare lichidă)

Untdelemn (ulei) - este considerat întotdeauna unul dintre darurile cele mai prețioase pe care Dumnezeu le face omului prin intermediul naturii, a regnului animal, simbol al belșugului. Este folosit ca aliment indispensabil pentru hrana omului, ca medicament sau balsam și ca materie de luminat. În biserică untdelemnul este folosit în candele, pentru a lumina, ca simbol al luminii divine și ca jertfă adusă, prin ardere, lui Dumnezeu ca dar al pământului.
Untdelemn sfințit - este ulei de măsline sau floarea soarelui care se sfințește la Taina Sfântului Maslu sau la slujba Litiei. Untdelemnul este materia prin care se transmite lucrarea sfințitoare a harului Sfântului Duh. La slujba Sfântului Maslu, prin ungere cu untdelemn sfințit se transmite lucrarea tămăduitoare a Duhului lui Dumnezeu. La slujba Litiei se aduce la biserică și se binecuvintează (alături de pâine și vin) și untdelemn, ca o ofrandă adusă de credincios din darul pământului și ca un element de bază al hranei omului, daruri pentru înmulțirea cărora preoții împreună cu credincioșii se roagă la Litie. Prin ungerea pe frunte cu untdelemn sfințit la sfârșitul fiecărei slujbe, credincioșii primesc pecetea, semnul prin care este consacrat lui Dumnezeu.
"Untdelemnul bucuriei" - ulei sfințit care se folosește la Taina Sfntului Botez. Cu el se unge pruncul înaite de cufundarea în cristelniță spre a fi "ungere de nestricăciune, armă dreptății, înnoire sufletului și trupului, izgonire a toată lucrarea diavolească, spre înlăturarea tuturor răutăților" (slujba Botezului), ca o re-creație a noului botezat prin iertarea păcatelor și însănătoșirea puterilor spirituale.
Sfântul Mir sau Marele Mir - este un amestec de untdelemn curat de măsline sau floarea-soarelui cu vin curat, balsam și cu plante aromate și rășini (în total 38 la număr). Se sfințește de către soborul Sfântului Sinod în Joia mare în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Este întrebuințat de episcopi și preoți numai la sfințirea bisericilor și a antimiselor, la Taina Mirungerii și la revenirea la Ortodoxie a unei persoane botezate în numele Sfintei Treimi. Împlinire și încununare a Botezului, ungerea cu Sfântul Mir împărtășește noului botezat pe Sfântul Duh ca dar. Este Cincizecimea noastră personală în care Sfântul Duh coboară peste noi și rămâne în noi ca dar al lui Hristos, este sigiliul, amprenta în noi a Aceluia Căruia îi aparținem după Botez.

Back to Top

Sinaxar 21 mai 2000

Sfinții Mari Împărați cei întocmai cu apostolii Constantin și Elena

Ne aflăm în perioada anului liturgic numită Penticostar, în care celebrăm Învierea lui Hristos, omorârea morții, zdrobirea iadului, începutul unei noi vieți. Fiecare duminică din această perioadă este dedicată fie unei persoane (Duminica Sfântului Apostol Toma, a Samarinencei, a Slăbănogului, a Orbului) fie mai multor persoane (Duminica Mironosițelor, a Părinților de la Sinodul întâi ecumenic), arătând în ei posibilitatea gustării încă din această viață a vieții celei veșnice.
Dacă pentru noi a devenit ceva normal să prăznuim în cursul anului bisericesc apostoli, profeți, mucenici, ierarhi, pustnici sau simpli credincioși, în ziua de 21 mai Biserica ne cheamă să prăznuim pe cei ce au fost la începutul secolului al IV-lea mai marii Imperiului Roman, pe împăratul Constantin și mama sa Elena. Uimirea este cu atât mai mare cu cât aceste ramuri și mădulare ale Bisericii au înflorit acolo unde nimeni nu se așteaptă - în viața politică.
Dar de ce suntem chemați în această zi să prăznuim tocmai pe împărații Constantin și mama sa Elena? Răspunsul ni-l dă Biserica prin cultul pe care i l-a dedicat și prin viața pe care a consemnat-o în scris. Ea ne învață să-i cinstim ca pe cei "încoronați de Dumnezeu și întocmai cu apostoli". Constantin este primul împărat creștin care a devenit "Apostol al Domnului între împărați", ne spune troparul.
În jurul anului 306 ajunge împărat al Apusului, într-o vreme când imperiul atinge, poate, criza cea mai mare de până atunci (existau la un moment dat șase împărați: Maximian Daia, Galeriu, Sever, Constantin cel Mare, Maxențiu și Liciniu).
Troparul sfântului începe cu cuvintele: "Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând", iar condacul ne spune "Constantin astăzi cu maica sa Elena, Crucea au arătat, lemnul cel preacinstit, …arma credincioșilor asupra celui potrivnic", adică ne învață să vedem în sfinții Constantin și Elena apostoli ai neamurilor ca și sfântul apostol Pavel, pentru că au supus Imperiul roman la învățătura lui Hristos. În ajunul luptei cu Maxențiu, Constantin a văzut pe cer în amiaza mare o cruce luminoasă cu inscripția "prin acest semn vei învinge". Noaptea, i s-a arătat Hristos cu semnul crucii pe care îl văzuse pe cer, cerându-I să-l pună pe steagurile soldaților drept semn de protecție. Maxențiu a fost învins. Elena este cea care descoperă la Ierusalim lemnul Crucii și zidește acolo biserica "Învierii".
Aceleași cuvinte ale troparului ne cheamă să-l cinstim pe Constantin ca unul care "împărăteasca cetate în mâinile lui Dumnezeu o a pus", în numele lui Hristos angajându-se să ofere imperiului, ca un nou apostol, credința în Dumnezeul Cel unic și întrupat pentru mântuirea noastră. A convocat sinodul I ecumenic (Niceea 325) pentru a rezolva diviziunile din sânul Bisericii, a interzis luptele gladiatorilor, a pedepsit violurile și a încurajat instituția familiei ca bază a edificiului social etc.
Biserica, spune Christos Yannaras, nu i-a recunoscut lui Constantin sfințenia utilizând un etalon de perfecțiune morală individuală. (...) Numai legătura sfințeniei cu adevărul Bisericii (ca premise ale Împărăției lui Dumnezeu) și nu cu virtuțile individuale pot să ne conducă să apreciem corect canonizarea Sfântului Constantin cel Mare. Așa cum Biserica a văzut în persoana Apostolilor fundamentul edificiului divin a cărui "piatră din capul unghiulu" este Hristos, tot așa ea a văzut în "cel întocmai cu apostolii" fondatorul universalității văzute a Bisericii (...). În persoana lui Constantin cel Mare se arată adevărul naturii universale a Bisericii: "asumarea lumii întregi, transfigurarea ei în Împărăția lui Dumnezeu, la dimensiuni istorice concrete".
Pr. Cosmin Bufnea

Back to Top

Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.